ikamet izni için genel sağlık sigortası

Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık
hizmetlerinden yararlanabilir mi?
Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
• Eşleri,
• 18 yaşını doldurmamış çocukları,
• Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
• Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
• Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
• Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların,
• Oturma izinlerinin sona erdiği,
• Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları,
• Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları,
• Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.
Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı
olurlar?
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve
vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler 1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi?
Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula
ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı
sayılanların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin bu zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.
18 yaşından küçük yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl başlatılır?
Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerden gerek 18 yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli/vasi yada Türkiye’ye getiren kurum/kuruluşlarca yerine getirilebilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Türkiyede , Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

ikamet izni için genel sağlık sigortası, , , özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir