Yatırıma teşvik belgesi

 Yatırıma teşvik belgesi

Yatırıma teşvik belgesi Hazine Müsteşarlığı  bölgelere göre Yatırım teşvik belgesi mevzuatları özetlenmiştir.  Web sitemizde Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır sorunuza cevap bulurken yatırım teşvik kapsamındaki ileri yatırım teşvikleri Bölgelere göre teşvik destekleri, SSK teşvikini,  Teşvik kredisini gibi sorularınıza da cevap bulabileceksiniz  işlemekteyiz.vb konuları  teşvik belgesi

Yatırıma teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi destekleri 4 üncü bölge teşvikleri

Sabit yatırım tutarları ve asgarî kapasiteler
MADDE 4- Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının III üncü ve IV üncü bölgelerde is beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya
konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî
ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
Bu Kararın 12 nci maddesi kapsamında sadece taşınma desteklerinden
yararlanacak tesisler için asgarî sabit yatırım tutarı aranmaz.

Yatırım teşvik belgesi destekler 4 üncü bölge teşvikleri
Gümrük muafiyeti
Teşvik ve uygulama genel müdürlüğünce onaylı ithal makine teçhizatlarda gümrük muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri
Katma değer vergisi istisnası
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi
kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer
vergisinden istisna edilir

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri

Yatırım teşvik kredisi Faiz desteği
Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri

Yatırım teşvik Sigorta primi işveren hissesi desteği
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama
tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki
yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül
eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.

31/12/2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 7 yıl
31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 5 yıl

29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden yararlanmakta
olan işletmeler için, bu Karar kapsamında ayrıca prim desteği uygulanmaz. Ancak, söz
konusu işletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımlara istinaden oluşacak ilave istihdam için de prim desteği uygulanır.

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı ödemiş olması şarttır. işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi
hâlinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden
kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar,
Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Yatırım teşvik belgesi

 Yatırım teşvik belgesi kurumlar vergisi teşviki  gelir vergisi teşviki

Yatırım teşvik  Vergi indirimi
1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında
gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi
çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma
katkı oranları aşağıda belirtilmiştir

Bölgesel Uygulama
Yatırıma katkı oranı (%) 25
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 80

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma katkı oranı (%)45
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 80

2) Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması
hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır

Bölgesel Uygulama
Yatırıma katkı oranı (%) 60
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 90

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma katkı oranı (%) 70
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 90

3) İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
4) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar
indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
5) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren
kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir
vergisi uygulamasından yararlanamaz.
6) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz

Yatırım teşvik belgesi
Yatırım yeri tahsisi
MADDE 11- (1) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi hükmü
çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel
desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
2) Bu Kararın 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü, yatırım yeri tahsisinde de
uygulanır.

Tekstil yatırım teşvikleri 
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma
desteği
1) Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri
sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü
bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az elli kişilik istihdam
sağlanması hâlinde bu tesisler için;
a) 5520 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisi veya gelir
vergisi beş yıl süreyle yüzde yetmişbeş oranında indirimli olarak uygulanır,
b) Bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir,
c) Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı
taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile bütçeden karşılanır.
2) Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hâlinde taşınma
giderleri bütçeden karşılanabilir.
3) Bu Kararın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü taşınma desteği için de
uygulanır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile proje fizibilite teknik hizmetleri ve yatırım teşvik belgesi işlemleri için dosya hazırlama ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Yatırıma Teşvik

Yatırım teşvik kredisi

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir

Yatırım teşvik mevzuatı Bölgelere göre yatırım teşvikler Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik Belgesi Yatırıma Teşvik : Ankara Kurumsal Danışmanlık 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge ve 4 Bölge yatırım teşvik belgesi mevzutlarına göre yatırımlarınıza fizibilite etüdü maliyet raporları, plan, proje hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir Saygılarımızla ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK Turgay Turan Genel Koordinatör

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik  yasası ve Teşvik kapsamındaki iller bölgeler Yatırım teşvik belgesi
Yatırımlara teşvik , Teşvik yasası, Teşvik kapsamındaki iller, Teşvik belgeli yatırımlarda kdv istisnası ,   Teşvik belgesi nasıl alınır, Teşvik belgesi kapatma işlemleri, Teşvik belgesi deviri nasıl yapılır, Teşvik belgesi süre uzatımı,  Yatırım teşvikleri nelerdir, yatırım teşvik belgesi

Teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta aranacak belgeler
(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır:
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım Bilgi Formu,
ç) Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda; dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda; yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili sanayi odasının hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası ile bakiye kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,
d) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
f) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Yatırım teşvik belgesi yatırım planlama, projelendirme, dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

Yatırım teşvik nedir ?

Yatırım teşvik nedir ?

Sektörlere ve bölgelere göre işsizliğin önlenmesi ve ekonominin canlanması için  yatırım amaçlı girişimcilere devletin vermiş olduğu çeşitli desteklere yatırım teşvikler denir

Teşvikler 3 e ayrılır
Yatırımları teşvik İhracatı teşvik ve Mevcut faaliyette olan KOBİ statüsündeki imalatçı ve üretici firmalara işletme sermayesi destekleri gibi teşviklerdir

Yatırım Teşviklerin Açılımı :
Yatırım teşvik destekleri ; yatırım veya işletme hibe destekleri, kredi,, çeşitli vergi indirimi, gelir vergisi kurumlar vergisi vb indirimler, yine yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizatların kdv ve gümrük muafiyeti, veya arsa arazi tahsisi gibi çeşitlilikte destekler olabilir

İhracatı Teşvik : Ülke ekonomisinin yurt dışı pazarlarında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek için verilen desteklerdir

İhracatı teşvik gümrük fon ve KDV muafiyeti Dahilde işleme belgesi: ihraç amaçlı ithal edilip üretimde kullanılarak nihai ürün olarak ihraç edilmesi için ithal edilen üretim girdilerine uygulanmayan Gümrük, Fon ve KDV muafiyet teşvikidir.

İhracatı teşvik finansman teşvikleri : yurt dışı şube açma dekorasyon, kira, broşür ve tanıtım giderleri gibi harcamaların belirli süre ile finansman olarak karşılanması destekleri teşvikleridir.

Devam eden KOBİ teşvikleri : Mevcut faaliyette olan KOBİ statüsündeki imalatçı ve üretici firmaların aciliyet durumlarına ve ihtiyaçlarına göre dönem dönem verilen hibe veya uygun ödeme koşullu kredilerdir.

Dönem dönem teşvikler piyasalardaki taleplere göre değişebilir

Ülkelerde sektörel teşvikler üretimdeki mevcut tesislerin kaynak kullanımı oranlarına göre tespit edilir

Örnek Avrupada maliyetlerin yüksekliği nedeni ile serbest piyasa koşullarına geçen ülkemizde 1985 – 1995 yılları arasında tekstil sektöründe önemli yatırımlar yapıldı

Ancak daha sonra değişen dünya koşulları ekonomi arz talep koşulları üretimde emek yoğun sektörleri nüfusu daha fazla olan ama ücret maliyeti düşük olan Çin gibi ülkelere yönlendirdi;  imalatta birim maliyetlerimiz Çin gibi ülkelerden çok yüksek olduğundan ülkemizde fabrikalar kapandı makinalar durduı ve şuan tekstil sektöründe kapasitemizin % 40 ı çalışmaktadır doğal olarak bu sektöre yeniden yatırım teşvikler verilmez.

Ancak bölgesel ekonomik desngesizliklerin giderilmesi ve ekonominin canlanması istihdamın giderilmesi için geri kalmış olan bölgelerde yani şuan 3 ve 4 üncü bölgelerde teşvikler daha etkin uygulanmaktadır.

1 ve 2 inci bölgelerde teşvikler birazdaha kısıtlanmıştır

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde yatırımlarınıza proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmeti vermektedir

Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri
Genel Koordinatör
Turgay Turan