Yatırım teşvik belgesi başvuru

Yatırım teşvik belgesi başvuru

Ekonomik Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yatırım teşvik belgesi müracaatlarında yatırım başvuru bilgi formu düzenlemesinde gerekli bilgiler.

Yatırım teşvik belgesi başvuru
Yatırım teşvik belgesi başvuru

Yatırım teşvik belgesi yatırımcı ile ilgili bilgiler
1. Adı – Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır.
2. Haberleşme adresi: Yatırımcının güncel haberleşme adresi yazılır.
3. Telefon, faks,  e-posta ve web adresi: Yatırımcının güncel diğer iletişim bilgileri yazılır.
4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır.
5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası yazılır.
6. SGK İş Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.
7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri: Proje değerlendirme aşamasında, projeye ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır.

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir.
9. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır.
10. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb.
11. Yatırıma başlama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; Şubat 2012, Haziran 2013 vb.
12. Yatırımın bitiş tarihi: Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.
13. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.
14. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.
15. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır.
16. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca anlatılacaktır.
17. Üretim akış şeması: Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akış şeması içerisinde yer verilir.
18. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir.

Yatırım bilgi formu nasıl doldurulur

Yatırım teşvik belgesi Sabit yatırım tablosu
A) Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.
B) Bina-İnşaat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı hesaplanır.
C) Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste hazırlanır.
D) Diğer Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden)
Etüd ve proje giderleri,
Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları,
İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar,
Taşıma ve sigorta giderleri,
Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar,
Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları
hesaplanarak yazılır.
YATIRIMIN FİNANSMANI TABLOSU
Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde hesaplanarak yazılır.
BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLERİ
ÖRNEK-1: Tüm teşvik belgesi müracaatlarında aranır.
ÖRNEK-2: Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satış izni taleplerinde aranır.
ÖRNEK-3: Stratejik yatırımlarda örneğe uygun olarak alınacak yönetim / ortaklar kurulu kararı ile taahhütname aranır.

Yatırım teşvik belgesi makine teçhizat listesi

Mal ve hizmet üretiminde doğrudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan örneklere uygun şekilde listelenir. Makine ve teçhizat niteliği taşımayan harcamalara bu listelerde yer verilmez. Listeler, Bakanlığa yapılacak müracaatlarda ikişer, yerel birimlere yapılacak müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır.
YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt dışından temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Menşei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB)”, “Toplam Tutarı (FOB$)” ve “Toplam Tutarı (FOB TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karşılıkları parantez içinde yazılabilir.
YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt içinden temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç)” ve “Toplam Tutarı (TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur.
ÖNEMLİ NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzaları bulunacaktır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından bu güne yatırım teşvik belgesi işlemleri, Turizm İşletme belgesi işlemleri, Belediye işyeri açma ve çalıştırma izni işlemleri vb bir çok mevzuat ilgili bilgi paylaşımı.