Yatırım teşvik belgesi başvurusu

Devlet yatırım teşvik destekleri öncelikli yatırımlara göre yönetmelikler ile belirlenir; Yatırım teşvik belgesi başvurusu ise yapılacak olan yatırımın türüne göre gerekli evraklar ile hazırlanır ve Ekonomi Bakanlığına başvuru yapılır.

Yatırım teşvik belgesi başvurusu

Yatırım teşvik belgesi başvurusu
Yatırım teşvik belgesi başvurusu

Bölgelere göre gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması geri kalmış olan bölgelerde yatırım yaparak istihdamı ve geliri artırmak amaçlı verilen devlet teşvikleri ve bu teşvik belgeleri için  yapılan başvurular.

Gelişen Dünya ile rekabet edebilmek amacı ile stratejik yatırımlar için yapılan yatırım teşvik belgesi başvuruları ve değerlendirme kriterleri gibi bir çok değişken unsurlar yatırımların teşvik edilmesi mevzuatları ile ilgili yönetmeliklerde yayınlanmıştır.

Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
Yatırım yapacak olan firma yetkilisinin imza sirküsü
Yapılacak olan yatırımın konusuna uygun olarak yatırımcı ve yatırım ile ilgili bilgilerin doldurulmuş olduğu yatırım bilgi formu,
Yatırım konsusu ile ilgili mevzuatlar ile belirlenmiş taahhütname
Yatırımda kullanılacak olan yerli ve yabancı makine techizatarın ayrı ayrı listesi
Ekonomi Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge;
Sanayi Odaları aracılığı ile yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığını gösterir belge ile bakiye kısmının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge,
Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar veya Karara ilişkin yazı.
Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım yapılacak konu ile ilgili olarak Karar’ın 8 inci maddesinde belirtilen kriterler ile ilgili teknik, mali ve sektörel analiz ve hesaplamaları içeren fizibilite raporu.

Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemi danışmanlık

Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcıya yatırım yapması, katma değer yaratması istihdam sağlaması amacıyla devlet desteklerinden yararlandırmak amaçlı olarak verilir.

 Yatırım teşvik belgesi katama işlemlerinde Hazine Msüteşarlığı Teşvik ve uygulama genel müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan dosya harcamaları yatırımın bütünlüğü ve yatırımın işlevliği yatırım terinde ekspertiz yapılarak görülür ve rapor düzenlenerek yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi yapılır    

1. Yatırım teşvik belgesi Kapatma Başvuru süresi: Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi için Müsteşarlığa başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık tamamlama vizesi işlemlerini “Resen” başlatarak belgeyi iptal edebilir.

2. Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi Ekspertiz işlemleri Hazine Müsteşarlığı veya Müsteşarlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca veya bankaca yapılması halinde görevlendirilen mercinin kadrolu elemanlarından oluşan 2 eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili mercice de yapılabilir.

3.   Fon veya Bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.

4.Mücbir Sebep: Tabii afet ve/veya yangın nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

a) Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,

b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,

c)  Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,

d) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,

e) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

f) Tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazının, Müsteşarlığa ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir.

Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinde yatırımın tamamlanamamasının mücbir sebepleri olarak tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla ve yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi, yatırımın ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması hususları da dikkate alınarak, bu konudaki yatırım talepleri YENİLEME niteliğinde değerlendirilip yürürlükteki destek unsurlarından faydalandırılmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 1987 yılından beridir ülke geneline Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile yatırım teşvik danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Turizm Otel yatırım teşvik belgesi

Turizm Otel yatırım teşviği yatırım teşvik belgesi

Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ ve mevzuatlara göre hazırlanır.
Yatırım Teşvik Belgesi birçok çeşitlilik arz eder; Komple yeni yatırım teşvik belgesi, Tevsi kapasite artışı yatırım teşvik belgesi, Modernizasyon yatırım teşvik belgesi, Darboğaz giderme yatırım teşvik belgesi, Tevsi nakil yatırım teşvik belgesi çeşitlendirmelerle yatırım teşvik belgesi düzenlenirken yatırımın cinsi ibaresinin karşısına mutlaka yapacağımız yatırımın Tevsimi, komple yeni yatırımı vb ibareyi belirtmemiz gerekecektir.
Yatırım teşvik destekleri 1987 -1993 yılları arasında komple yeni yatırım Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara Hazine Müsteşarlığı Kalkınma Bankası aracılığı ile yatırım teşvik belgesi ibaresi ile % 40 lara varan oranda yatırımın finansmanı ihtiyacına karşılık hibe destek verebiliyordu, Ayrıca Yerli makine teçhizatlara ise KDV+10 iade desteği veriliyordu.
Daha sonraki dönemlerde ülkemizde birçok sektörde yatırımlar yeterli düzeye gelince Yatırım Teşvik Belgesi’nde destekler Yatırım İndirimi, KDV muafiyeti ve Yatırımın finansmanı için fon kaynaklı krediler verilerek Yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlar bu şekilde teşvik edildi.
Günümüzde ise Yatırım Teşvik Belgesinde Fon kaynaklı krediler yatırım indirimi gibi destekler kaldırılarak yine KDV muafiyeti, Gümrük Muafiyeti ve Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak herhangi banka ayırımı yapmaksızın faiz indirimi desteği getirildi. Ancak yatırım teşvik belgesine bağlık yatırım faiz indirimi desteği henüz oranlama ve uygulama olarak tam belirgin değildir.
Yatırım Teşvik Belgesi sektörlere göre teşvik edilir.
İmalat Sanayi Yatırım teşvik Belgesi yatırım teşvik
Turizm sektörü yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi
Sağlık sektörü tedavi ve teşhis merkezleri (Hastane, Tıp Merkezi vb) Yatırım Teşvik Belgesi
Eğitim sektörü Üniversite okul vb yatırımlar Yatırım Teşvik Belgesi
Madencilik sanayi Yatırım Teşvik Belgesi gibi çeşitlendirilebilir;
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımla Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün sektörel uzmanları ile projeler incelenerek Yatırım Teşvik Belgesi ne bağlı
Yapılacak yatırımın ülke ekonomisine yaratacağı katma değer ve istihdam katkısı ile yatırım teşvik belgesi verilir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırıma ilk önce 2 yıllık bir yatırım süreci ile yatırım teşvik belgesi süresi verilir daha sonra ki süreçlerde Yatırım teşvik belgesindeki süreler uzatılabilir.
Yatırım Teşvik Belgesine bağlık yatırımlar faaliyete geçtiğinde Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü uzman personelleri ile yatırım yerinde inceleme yapılarak yatırım teşvik Belgesi tamamlaması yapılır. Bu işleme Yatırım Teşvik Belgesi kapama denir.
Yatırım Teşvik Belgesi günümüz dünya koşullarında rekabet gücümüzü artırabilmemiz için çok önem arz etmektedir Ancak yatırım teşvik belgesi destek unsurları yeterli değildir :Dünya piyasaları koşullarında ülkemizde yeni yeni iş sahaları açılması için ve üretimin hızlanması için Yatırım Teşvik belgesi destekleri daha da artırılmalıdır.
Yabancı sermaye yatırımlarında Yatırım teşvik belgesi Yabancı Sermaye Genel müdürlüğünce düzenlenir. Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları aynıdır.
Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri ve ülkemize yaratmış olduğu katma değer çok olumludur.
20 yılı aşkın süredir Yatırım teşvik belgesi işlemleri ile iştigal etmekteyiz.
Ankara Kurumsal danışmanlık olarak yatırım teşvik belgesine bağlı sektörlerin dağılımı makine teçhizat donanımları ve proje maliyetleri proje tecrübelerimizle Ülkemizde Ekonomimizle ilgili öngörü geliştirmemizi sağlamıştır.
SEKTÖREL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
1) Sağlık hizmet sektöründe yapılacak yatırımların yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi almadan önce Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygunluğu incelenmelidir. Hastane yatırımlarında Yatırım teşvik Belgesi talep edilmeden önce proje Sağlık Bakanlığınca incelenip uygunluk görüşü alınır ve daha sonra Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir
2) Turizm sektöründe yapılacak yatırımların Yatırım teşvik Belgesine Bağlanabilmesi için Turizm bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi aldıktan sonra yatırım teşvik belgesi için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir
3) Eğitim sektörü ile ilgili yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için yatırım teşvik belgesi müracaatından önce yatırımın Milli Eğitim Banlığı yönetmeliklerine uygunluğu incelenmelidir. Eğitim Tesisleri yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi talep edilmeden önce proje Milli Eğitim Bakanlığınca incelenip uygunluk görüşü alınır ve daha sonra Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI
Yatırım Teşvik Belgesi ve Teşvik Belgesi sektörel işlemleri mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde bir çok sektöre yatırım teşvik proje ve yatırım fizibilite etüd dosyaları hazırlama iş ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir. İmalat Sanayi, Turizm, Sağlık, Eğitim, Maden ve diğer sektörlerde planladığınız yatırımlara teşvik belgesinin sağlayacağı teşvik destekleri
Makine ve Teçhizatlarda KDV muafiyeti ve Gümrük muafiyeti
Kredi faiz indirim desteği
Kullanılmış makine ithalatı imkanı
Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özellikle sektörel yatırım projelendirme, planlama, yatırım maliyet fizibilite raporları, yatırım finansmanı maliyet analiz raporları, projelendirme ve planlama Yatırım teşvik Belgesi alımı işlemlerinde en üst seviyede profesyonelce danışmanlık hizmeti vermektedir.
Yatırım teşvik belgesi alımından sonra, uygulamada yatırım süresince belge revize işlemleri, yatırım tamamlandığında; yatırım tamamlama, teşvik belgesi kapatma, ekspertiz işlemleri; uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.
Yatırım Teşvik Belgesi alımı ve yatırım faaliyete geçtiğinde yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri hizmeti
Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan