YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ NASIL YAPILIR

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ
YAŞLI BAKIMI BAŞVURUSU
İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR
İşveren 1 derecede çocukları veya eşi ise
İşverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
Yaşlı Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus kayıt belgesi
İşveren için Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
Yaşlı Anne veya Babanın Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
Not işverenin ve yaşlı Anne Babanın adresi aynı olmalıdır
İşverenin PTT den e-devlet şifresi
YABANCIDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
Göç İdaresi Müdürlüğünden alınmış en az 6 ay süreli ikamet izin belgesi fotokopisi
Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
4 adet Biyometrik fotoğraf
BAŞVURU DOSYASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hitaben işverenin başvuru dilekçesi
Çalışma Bakanlığı Elektronik Başvuru dokümanı
Yukarıdaki belgeler dilekçe ekine eklenecektir

YABANCILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMA İZNİ

 YABANCILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMA İZNİ

 Yurtdışından yapılan Yabancı çalışma izni taleplerinin değerlendirilebilmesi için yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki T.C. temsilciliklerine yapılan başvuruyu takiben en geç on gün içerisinde Yönetmelikte öngörülen diğer belge ve formların Çalışma Bakanlığına teslimi zorunludur.
Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancıların çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır

 

YABANCILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar  müracaatta istenilen belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı talep dilekçesi,
Yabancı personel çalışma izni başvuru formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti, yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti,
Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
Türkiye’den yapılacak Yabancıların çalışma izni başvuruları için, geçerli yabancılar ikamet tezkeresi, (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)
Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
Döviz gelirlerine ait belgeler,
Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),
Mesleki hizmetler kapsamında Yabancıların çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname ibraz etmesi gerekmektedir.
Yabancılar çalışma izni türlerine göre başvuruya esas istenilen diğer belgeler aşağıda yer almaktadır.YABANCILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMA İZNİ

 

Yabancıların süreli çalışma izni
– Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olduklarını kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,
– Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,
– Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan ilgili mercilerden alınan belge,
– Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.

 

Yabancıların çalışma izni belgesi süre uzatımı

Yabancıların çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde süresi sona ermiş bir yabancının çalışma izni nin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yabancı personel çalışma izni uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlığımız Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.
Yabancı çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Bakanlığımızdan alınmış bulunan Yabancı personel çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.
Yabancılar çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur.
Bir şirket tarafından yapılacak birden fazla yabancı çalışma izni başvurusunda şirkete ilişkin olarak ibrazı zorunlu belgelerin her yabancının dosyasına ayrı ayrı değil sadece bir adet konulması yeterli olacaktır. Ancak diğer yabancı personel çalışma izni başvurularda Şirkete ait evrakların hangi dosyada olduğu belirtilecektir.
Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.YABANCILARIN TÜRKİYEDE OTURMA İZNİ

Ankara Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir Yabancı sermaye yatırımları ruhsatları Yabancıların Türkiyede çalışma izni ve Yabancılar Türkiyede oturma izni dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

 

Saygılarımızla.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Yabancıların çalışma izni Yabancıların Türkiyede çalışma izni

Yabancıların çalışma izni
Yabancıların çalışma izni işlemlerinde belgeler
a) Çalışma Bakanlığına hitaben Çalışma izni talep dilekçesi
b) Yabancı personel başvuru formu 4 nüsha
c) Pasaportun Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
d) Diploma Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
c) Özgeçmiş formu

Yabancılar çalışma izni işverenin hazırlayacağı belgeler
a) Çalışma Bakanlığına hitaben çalışma izni talep dilekçesi
b) İşyerinde çalışan yabancı ve Türk personelleri gösterir SGK Bildirge bodro liste
c) Son yıl Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Vergi Dairesi veya YMM onaylı
d) Yabancı sermeyeli şirketlerde yabancı hisse yapısını gösterir en son gazete

Yabancıların Türkiyede çalışma izni Yabancılar çalışma izni
Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından bu güne Ankara İstanbul İzmir ofislerimiz ve uzman kadrolarımız ile yabancı sermayeli şirket işlemleri ve yabancıların türkiyede çalışma izni dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmalık hizmetleri vermekteyiz

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Bağkur borç öğrenme

Bağkur borç öğrenme Bağkur borç sorgulama Bağkurdan emekli olmak için Sosyal güvenlik kurumu web sitesine girerek ve ilgili kuruma baş vurarak Bağkur emeklilik beya borç sorgulam sorularınıza cevap alabilirsiniz

Bağkur borç sorgulama
Bağkur emeklilik
Bağkur hizmet dökümü
Bağkur numarası öğrenme
Bağkur emeklilik hesaplama
Bağkur no sorgulama
Bağkur nezaman emekli olabilirim
Bağkur borç
Bağkur sigortalı borç durumu
Bağkur borç öğrenme
Bağkurlu sorgulama
Bağkurlu hizmet dökümü
Bağkurluyum ne zaman emekli olurum
Bağkurla ilgili sorular
Bağkurlu olma şartları
Bağkurlumuyum
Bağkurlu borç durumu
Bağkurlu olmak için gerekli evraklar
Bağkurluluk belgesi
Bakurlular nezaman emekli olur
Bağkurlular nezaman emekli olabilir
Bağkurluluk
Bağkurlu
Bağkur

Bağkur borç sorgulama

Bağkur borç sorgulama Bağkurdan emekli olmak için Sosyal güvenlik kurumu web sitesine girerek ve ilgili kuruma baş vurarak Bağkur emeklilik beya borç sorgulam sorularınıza cevap alabilirsiniz

Bağkur borç sorgulama
Bağkur emeklilik
Bağkur hizmet dökümü
Bağkur numarası öğrenme
Bağkur emeklilik hesaplama
Bağkur no sorgulama
Bağkur nezaman emekli olabilirim
Bağkur borç
Bağkur sigortalı borç durumu
Bağkur borç öğrenme
Bağkurlu sorgulama
Bağkurlu hizmet dökümü
Bağkurluyum ne zaman emekli olurum
Bağkurla ilgili sorular
Bağkurlu olma şartları
Bağkurlumuyum
Bağkurlu borç durumu
Bağkurlu olmak için gerekli evraklar
Bağkurluluk belgesi
Bakurlular nezaman emekli olur
Bağkurlular nezaman emekli olabilir
Bağkurluluk
Bağkurlu
Bağkur

ssk emeklilik sorgulama

ssk emeklilik sorgulama sosyal güvenlik kurumunun wep sitesinden veya ilgili kuruma başvurularak öğrenilebilir

 

ssk emeklilik hizmet dökümü nasıl yapılır ssk dan nasıl emekli olurum sorusu ssk emklilik nedir ssk emeklisi olmak nasıl olunur emekli olmak için geken gün toplamı ssk işçi gün sayımı  emeklilik için yatırılan ssk primleri ssk emeklisi nasıl olunur koşulları nelerdir ssk emeklilik gün toplamı nasıl yapılır ssk günleri toplamı ssk gün toplamı işlemi sskdan emeklilik konusu ssk kesilenler primler sskya kesilenler  sskya emekli olmak için yatırlanlar, sskdan nasıl emkli olnur, ssk emkli danışmanlık, ssk emkliliği danışmanlık firması nelerdir ssk bağkur emeklilik işlemi  ssk emeklilik ne zaman emekli olabilirim sorusu ssk emekli sandığı kurumu ssk emeklilik sorgulama nasıldır ssk emekli maaşı alımı ssk prim emekli si olmak ssk  SSK Emeklilik gün sayısı işlemleri

ssk emeklilik ne zaman emekli olabilirim

ssk emeklilik ne zaman emekli olabilirim diyorsanız SSK Emeklilik gün sayısı ssk bağkur emeklilik 

ssk emeklilik hizmet dökümü işlemleri sosyal güvenlik kurumunun wep sitesinden veya ilgili kuruma başvurularak öğrenilebilir

SSK Emeklilik gün sayısı

SSK Emeklilik gün sayısı işlemleri sosyal güvenlik kurumunun wep sitesinden veya ilgili kuruma başvurularak öğrenilebilir

ssk emeklilik hizmet dökümü

ssk emeklilik hizmet dökümü
ssk emeklilik hizmet dökümü işlemleri sosyal güvenlik kurumunun vep sitesinden veya ilgili kuruma başvurularak öğrenilebilir

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm işletmesi belgesi

Deniz Turizmi Turizm işletmesi belgesi başvurusu
MADDE 12 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm işletmesi belgesi alarak deniz turizmi tesisi işletmeciliği yapabilir. Bakanlıkça verilen turizm işletmesi belgesi, belgede isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilere ait olup, Bakanlığın izni olmadan üçüncü kişilere devredilemez.
(2) Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci tarafından veya aslı gibidir şeklinde noterce onaylanmış suretleri ile birlikte Bakanlığa başvurulur. Bu belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde istenecek diğer bilgi, belge ve projelerin içeriği Bakanlıkça belirlenir.
a) Başvuru dilekçesi.
b) Denizcilik Müsteşarlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni.
c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
ç) İşletme iç talimatı.
d) Teminat.
e) Sigorta.

Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları

Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları
Deniz Turizmi yönetmeliği

Turizm yatırım belgesi başvurusu
MADDE 11 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm yatırımı belgesi alarak deniz turizmi tesisi yatırımı yapabilir. Bakanlıkça verilen turizm yatırımı belgesi, belgede isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilere ait olup, Bakanlığın izni olmadan üçüncü kişilere devredilemez. Tahsisli arazilerin belge devirlerinde ayrıca mal sahibinin de uygun görüşü aranır. Turizm yatırım belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci tarafından veya aslı gibidir şeklinde noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Bu belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde istenecek diğer bilgi, belge ve projelerin içeriği Bakanlıkça belirlenir.

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Kruvaziyer gemi limanları
Deniz Turizmi yönetmeliği

MADDE 8 – (1) Kruvaziyer gemi limanları, 5 inci maddedeki niteliklere sahip, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında dinlenme, yeme, içme, konaklama ve alış veriş gibi sosyal ve ticari üniteleri bulunan deniz turizmi tesisleridir.
(2) Kruvaziyer gemi limanları; A ve B tipi kruvaziyer gemi limanları olmak üzere ikiye ayrılır.
a) B tipi kruvaziyer gemi limanları 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan niteliklerin yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) En az bir kruvaziyer geminin yanaşabileceği, yeterli uzunlukta güvenli fonksiyonel yolcu indirme yeri.
2) En az bir gemiden inen yolcunun hizmet alabileceği kruvaziyer terminali.
3) Tur otobüsleri için park yeri ve taksi durağı.
4) Personel, yolcu ve bagaj güvenlik kontrol ünitesi.
5) Danışma ünitesi.
6) Kamu hizmet binası.
7) Yeme, içme yerleri ve dinlenme salonları.
8) Kapalı devre güvenlik sistemleri.
9) Anons yayın sistemleri.
10) İlk yardım ünitesi.
11) Bedensel engelliler için tuvalet ve özel düzenlemeler.
12) Posta ve diğer iletişim hizmet ünitesi.
13) Gümrüklü ve gümrüksüz satış üniteleri.
14) Sergi ve gösteriler için uygun mahaller.
15) Yakın çevrede yoksa banka hizmet ünitesi.
16) Personel toplantı salonu.
b) A tipi kruvaziyer gemi limanları, B tipi kruvaziyer gemi limanlarında aranan şartların yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) Aynı zamanda dört adet kruvaziyer geminin yanaşabileceği, aynı anda birden fazla kruvaziyer geminin yolcularını indirebileceği güvenli fonksiyonel yolcu indirme yerleri.
2) Birden fazla gemi yolcusunun hizmet alacağı, giriş ve çıkışın ayrı ayrı yapılacağı iki adet terminal binası.
3) İşletme ve yönetim birimleri.
4) Yolcu nakliyesi için körük sistemleri.
5) Valiz nakliye alanı, yükleme ve boşaltma sistemi.
6) Turizm seyahat acenteleri ve tur operatörleri işletme ofisleri.
7) Konferans ve toplantı salonu.
8) Eğlence mekânları.
9) VIP hizmeti salonu.
10) Yeme, içme tesisleri.
11) Helikopter pisti.
12) Revir.

Deniz turizmi tesisleri alt yapı nitelikleri

Deniz turizmi tesisleri alt yapı nitelikleri
Deniz turizmi yönetmeliği

Alt yapı nitelikleri
MADDE 6 – (1) Deniz turizmi tesislerinde aşağıda belirtilen alt yapı nitelikleri aranır:
a) Deniz araçlarının düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği ve bağlanabileceği, işletme niteliğine uygun rıhtım ve iskeleler.
b) Denizcilik mevzuatına uygun denizden emniyetli yaklaşma ve girişi sağlayacak fenerler ve her türlü işaretler.
c) Deniz turizmi tesislerinin tüm üniteleri ile çevre, iskele, rıhtım dâhil sahanın sağlıklı ve emniyetli aydınlatılmasını sağlayan sistem ve jeneratör.
ç) Tesis kapasitesi ile orantılı temiz su deposu, araç bağlama yerlerine de hizmet veren sağlığa uygun, kullanma suyu ve devamlı sıcak su hizmeti sağlayan tesisat.
d) Tesisin tüm sahası içinde yangın ihbar ve ikaz sistemleri ile yangın istasyonu ve yangın söndürme cihazlarından oluşan yangın önleme istasyonları.
e) Atık kabul lisans belgesi olmayan tesislerde, sintine suyu, slaç, atık yağ, çöp ve pis su gibi katı ve sıvı atıkların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun şekilde bertarafı, hizmete uygun kapalı depolama ve arıtma tesisatı.
f) Kara park sahası, iskele, rıhtım ve yüzer iskeleler üzerinde, uygun mesafelere konan, deniz turizmi araçlarının içme ve kullanma suyu, televizyon, telefon ve elektrik ihtiyacını karşılayan deniz araçlarına doğrudan hizmet sağlayan kutular.
g) Bedensel engellilere de hizmet verecek şekilde bağlama kapasitesinin %10’u kadar otopark.
ğ) Dahili ve harici telefon, faks, post cihazı, data, internet, haberleşme sistemleri, denizde seyreden araçlar ile haberleşme ve arama kurtarma için uygun frekanslarda çalışabilecek çok kanallı VHF bantlarına haiz telsiz alıcı verici cihazları.
h) Bağlama yerlerine de hizmet verecek şekilde düzenlenen ambulans, itfaiye araçları, çöp kamyonu ve genel araçların geçmesine uygun tesis içi araç yolları.

Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri

Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri
Yerleşme özellikleri
MADDE 5 – (1) Deniz turizmi tesisleri; deniz araçlarına navigasyon, manevra, yanaşma, bağlanma, barınma, karaya çekilme hizmetleri sunan ve bu hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeterli emniyet düzeyini sağlayacak şekilde fiziki özelliklere göre tasarlanmış alt yapıya sahip ve tesisten beklenen turizm hizmetinin en iyi biçimde verilmesini sağlayacak nitelikleri taşıyan, gerekli donanım, tesisat ve üst yapı ile yeterli kara, deniz alanı ve kara ulaşım bağlantılarına sahip alanlarda kurulur.
(2) Deniz turizmi tesisleri gümrüklü saha sayılmaz. Ancak, hudut kapısı olarak ilan edilmiş deniz turizmi tesislerinde, yalnızca hudut giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması için ayrılmış deniz turizmi aracının yolcusu, yolcu eşyası ve deniz turizmi aracına ilişkin giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı bölge gümrüklü alandır.
(3) Kruvaziyer gemi limanları ile dört ve beş çıpalı yat limanlarında, imar planlarına uyulmak kaydıyla ve turizm hizmetini kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak amacıyla, 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe uygun konaklama, yeme, içme tesisleri ile yat limanlarında, bağlama kapasitesinin %30’u kadar yatçı konaklama tesisleri yapılabilir.
(4) Belgeli kruvaziyer limanlar ile beş çıpalı yat limanları bünyesinde konaklama, yeme, içme veya eğlence hizmeti verebilecek nitelikte ve kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayan, ancak bir römorkör vasıtasıyla çekilen en fazla on odalı yüzer otel, en fazla yüz kişilik yüzer lokanta yapılabilir.

Not Bu tesisler turizm işletme belgesi alabilir

Gemi Tekne Yat Yüzer Havuz Deniz araçları tescili

DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2-Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7-A maddesinin (g) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 3- Bu yönerge; denizde kendi makine gücü veya itilmek/çekilmek suretiyle yahut herhangi bir şekilde hareket imkanı bulunan, ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen ve bu yönergenin 1 inci maddesindeki amaca uygun olarak kullanılan deniz araçlarını kapsar.

Kaydedilecek Deniz Araçları

Madde 4- Denizde veya iç sularda faaliyet göstermekte olup, 29/5/1959 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 116 ncı maddesi ile 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununun 2 inci ve 4 üncü maddelerinde belirtilen gemi tarifi dışında kalan, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, adı ve tonilatosu ne olursa olsun her türlü araç, bu Yönergeye göre deniz aracı sayılırlar.

Bu Yönerge kapsamında bulunup da sicillere tescili yapılacak deniz araçları aşağıda belirtilmiştir:
Yüzer Havuz,
Yüzer vinç/kreyn,
Duba, barç, ponton, şat, layter,
Sondaj/fener platformu, kablo/boru döşeme aracı,
Yüzer otel/lokanta/fabrika /santral,
Yukarıda belirtilmeyen,ancak ekonomik ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji kapsamında inşa edilmiş veya edilecek diğer deniz araçları,

Tescil İçin Gerekli Belgeler
Madde 5- Deniz araçlarının sicillere tescili için, sicil memurlukları tarafından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Tescil talep dilekçesi,
Hakiki şahıs ise; nüfus sureti, ikametgah senedi,
Ticari şirket ise;Ticaret Sicili Gazetesi,imza sirküleri,
Tonaj/tonilato belgesi,
Deniz aracının faturası veya inşa belgesi,
Vergi levhası/vergi numarası,
Yurtdışından alınan deniz araçları için satış senedi veya satış faturası gümrük giriş beyannamesi,
Tescilli deniz araçları için, bayrak ülkesinin terkin belgesi,
Teşvikli deniz araçlarında teşvik belgesi,

Deniz Araçlarının Kaydedileceği Sicil Defterleri
Madde 6- Kapsama dahil deniz araçlarından;
Milli Gemi Sicili’ne kaydedilecek deniz araçları, Milli Gemi Sicil Defterine,
Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek olan deniz araçları, Türk Uluslar arası kaydedilir

Deniz Araçları Tasdiknamesi

Madde 7- Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin ibrazından ve sicil memurlukları tarafından incelendikten sonra, durumları bu Yönetmeliğe uygun görülen deniz araçları sicillere kaydedilirler.
Sicil memurlukları, deniz aracının sicile kaydolunduğuna dair örnekleri Ek-1 ve Ek-2’de verilen deniz aracı tasdiknamesi düzenlerler. Tasdiknameye sicildeki kayıtların kapsamı aynen ve tam olarak geçirilir.

Sicillere Kaydedilecek Deniz Araçları İçin Tonaj Sınırı

Madde 8- Sicillere kaydedilecek deniz araçlarının,
Milli Gemi Sicili için 18 Grt ve üzeri,
Türk Uluslararası Gemi Sicili için 50 Grt ve üzeri,
olması şartı aranır.
Her iki sicil için 18 Grt’nin altındaki deniz araçlarının tescili ihtiyaridir.

Mali Hükümler

Madde 9- Deniz araçlarından; Milli Gemi Siciline tescil edilenleri 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, Türk Uluslar arası Gemi Siciline tescil edilenleri ise 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununda düzenlenen mali hükümlere tabidirler.

Uygulanacak Hükümler

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) Madde 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 29/5/1959 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 21/12/1999 tarih ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 31/12/1956 tarihli ve 8520 sayılı Gemi Sicil Nizamnamesi, 13/3/1957 tarihli ve 8807 sayılı Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname ve 23/6/2000 tarihli Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) “Madde 11- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğü girer”

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(Ek: 29.07.2002/01166 S.M.O.) Ek Madde 1- Türkiye dışında bulunan bir deniz aracı Türk bayrağını çekme hakkını elde etmiş olursa, Deniz Aracı Tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi verilir.

Deniz aracı malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından, örnekleri Ek-3 ve Ek-4’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.

29/5/1959 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Türk bayrağı çekme hakkını elde eden deniz araçları için ise, örneği Ek-5’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.”

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Gemi Yola Elverişlilik Belgesi Patenta Gemi Sağlık Cüzdanı

SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE
Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
Onay tarihi ve nosu: 20.10.2005/25
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; sahil sağlık denetleme merkezlerinde uygulanacak sağlık işlemleri ile bu işlemlere ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 13 Mayıs 2005 tarih ve 25814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
Karantina: Bir gemi ya da koyacağın, hastalıkların, hastalık rezervuarlarının ya da hastalık taşıyanların, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bir sağlık makamının bunlara uyguladığı önlemlerin sürdürüldüğü dönem içinde bulundukları durum ya da koşulu,
Deratizasyon: Gemilerde fareleri ve diğer kemiricileri öldürmeye ve yok etmeye yönelik işlemleri,
Dezensektizasyon: Gemilerde, hastalıklara neden olan etkenlerin nakledilmesine aracılık eden vektörleri öldürmeye ve yok etmeye yönelik işlemleri,
Dezenfeksiyon: Hastalık meydana getirebilen patojenik mikroorganizmaları yok etmeye veya etkisiz hale getirmeye yönelik işlemleri,
Uluslararası Aşı Belgesi: Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen hastalıklara karşı yapılan bağışıklamanın kayıt edildiği uluslararası geçerliliği olan belgeyi,
Gemi: Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekneyi,
Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
Transit gemi: Yabancı bir ülkeden gelip hiçbir Türk limanına uğramadan; Türk Boğazlarından geçerek yabancı bir ülkeye giden gemiyi,
Bulaşık liman: Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birinin salgın halinde bulunduğu bölge içindeki limanı,
Bulaşık gemi: İçinde Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen veya Dünya Sağlık Örgütü’nce bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış yolcu, gemi adamı veya hastalık bulaştıran kemirici bulunan gemiyi,
Bulaşık kişi: Uluslararası Sağlık Tüzüğüne bağlı hastalıklardan birine yakalanmış olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde bulunmuş olduğu sonradan anlaşılan kişiyi,
Sağlık sorgusu: Bir geminin sağlık durumunu incelemek, geminin limanlarımızda kara ihtilatında sıhhi bir mahzur olup olmadığını tayin etmek veya geminin bağlı olduğu veya olacağı sıhhi tedbirleri anlamak üzere yapılan araştırma ve soruşturmayı,
Mücbir sebep: Hava şartları, devlet kurumlarının geçişi durdurması, felaketler, önüne geçilmesi mümkün olmayan doğal olaylar, savaş, makine arızası, kumanya ve yakıt ikmali gibi normal koşullar dışında gelişen ve engellenemeyen olayları, ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Gemilerin Limanlara Gelişinde Yapılacak İşlemler
Sağlık sorgusu ve pratika işlemleri
Madde 4- Geminin limana gelmesinden 24 saat önce yetkilisi veya acentası tarafından verilen ve kaydedilen bildirim doğrultusunda sağlık sorgusu ve pratika işlemi için gereken planlama sahil sağlık denetleme merkezince yapılır.
Yabancı limanlardan gelen gemilerin, sağlık sorgusu ve pratika işlemi tamamlanıncaya kadar karantina işaretlerini taşımaları zorunludur.
Sahil sağlık denetleme merkezi sağlık görevlileri, gemi limana yanaşmadan önce sağlık sorgusunu yaparlar. Ancak zorunlu hallerde sağlık sorgusu, tayin olunan saatte, sağlık denetleme merkezi sağlık görevlileri tarafından gemi limana yanaştığında da yapılabilir.
Sağlık Sorgu Defterinin doldurulması
Madde 5- Sağlık sorgusu için çıkılan gemide;
a) Varsa eski patentası alınır,
b) Gemi hekiminden, yoksa kaptandan veya kaptanın bu işle görevlendirdiği gemi personelinden biri tarafından verilen sağlık bildirimi alınır,
c) Geminin genel sağlık durumu değerlendirilir,
d) Sağlık Sorgu Defteri aşağıda belirtilen şekilde doldurulur;
1- Sorgu Defterindeki sorular, gerçeğe uygun olarak, okunaklı ve anlaşılır şekilde doldurulur,
2- Sorgu Defterinde bahsi geçen belgelerin (Deratizasyon Belgesi, Tonaj Sertifikası vb.) aslı görülür,
3- Sorgu Defteri, kaptana veya kaptanın bu işle görevlendirdiği gemi personeline imzalattırılır ve mühürlettirilir,
4- Defter üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz; yanlışlık yapıldığında yazı okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilir ve üst tarafına doğrusu yazılarak paraflanır.
e) Sağlık sorgusu ve pratika işlemleri tamamlanan geminin, karantina işaretleri kaldırılır,
f) Serbest pratika verilmedikçe gemilerin kara ile ihtilatı yasaktır.
Bulaşık limandan gelen gemilere yapılacak işlemler
Madde 6- Gemi bulaşık bir limandan geliyorsa veya seferi sırasında bulaşıcı veya bulaşıcı şüphesi olan bir hastalık görülmüş ise Sağlık Sorgusu, gemi limana yanaşmadan önce yapılır ve aşağıdaki tedbirler uygulanır;
a) Gemi, karantina için belirlenen demir yerine alınır,
b) Geminin tıbbi muayenesi yapılır,
c) Bulaşıcı hastalık tespit edilen veya şüphelenilen hastalar, Genel Müdürlüğümüz Hudut Kapıları Bulaşıcı Hastalıklar Acil Eylem Planında belirtildiği şekilde önceden belirlenmiş hastanelere sevk edilir,
d) Bulaşık gemi ve temizlenmesi mümkün olan yükü, hastalık etkenlerinden ve vektörlerden temizlettirilir, gemi temizleninceye kadar belirlenmiş olan karantina demir yerinde kalır,
e) Gereken hallerde yolcu ve mürettebata aşı veya serum uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gemi Limanda İken Yapılacak İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geminin Yaşam Mahallerinin ve Genel Hijyeninin Denetimi
Yaşam mahalleri ve genel hijyen denetimi
Madde 7- Gemilerin yaşam mahalleri ve genel hijyeni, EK-1 form doğrultusunda aşağıda belirtilen gemi bölümleri gezilerek denetlenir ve bu denetimler EK-1 form üzerinde işaretlenir:
a) Yaşam mahallerinin aydınlatılması; Gıdanın hazırlandığı ve bulaşıkların yıkandığı tüm çalışma alanlarının 200 lüxten az olmamak üzere aydınlatılması, depolama odalarının ise temizlik ve hijyen operasyonları için yeterli olacak düzeyde aydınlatılması gereklidir.
b) Yaşam mahallerinin havalandırılması: Soğuk depolama alanları hariç olmak üzere, içerisinde besin hazırlanan ve depolanan tüm alanlar koku ve yoğunlaşma oluşmayacak şekilde uygun tarzda havalandırılmalıdır. Doğal havalandırma, gerekli görüldüğünde, mekanik havalandırma sistemleri ile takviye edilmelidir. Havalandırma terminallerindeki panjur ve kelebekler temizleme amacıyla kolaylıkla çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
c) Ekipman ve bulaşık maddeleri: Bulaşık maddeleri (tabak, çatal, bıçak, vb…) ile ekipmanlar herhangi bir sağlık tehlikesi arz etmeyecek şekilde dizayn, imal ve tesis edilmelidir. Besin ya da içeceklerle temas eden yüzeyler; sızdırmaz, paslanmaya karşı dirençli, toksik olmayan, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir, dayanıklı, ufalanmaya karşı dirençli olacak şekilde imal edilmelidir.
d) Depolama: Tabak ve bulaşıklar, uygun havalandırma sağlanacak ve aşağıda kalan alanın temizlenmesi kolaylaşacak şekilde gövde seviyesinden yeterli yükseklikte temiz ve kuru bir yerde; kir, toz, yukardan sızıntı ve yoğunlaşma, damlama, kemirgen, haşarat ve diğer kirletici unsurlardan korunacak şekilde depolanmalıdır. Kupa, kase ve bardaklar ters çevrilerek depolanmalıdır. Kapalı bardaklık ya da dolaplarda depolanmamaları durumunda, bulaşık ve konteynerlerin üzerleri örtülmeli veya ters çevrilmelidir. Bulaşıklar, çalışma seviyesinin altındaki açık kabinlerin taban raflarında depolanmamalıdır. Raf, dolap ve açık dolaplar, sızdırmaz, paslanmaya karşı dirençli, toksik olmayan, pürüzsüz, mukavemetli ve ufalanmaya karşı dirençli olacak şekilde imal edilmiş bulunmalı; kolaylıkla temizlenebilmeli ve uzun süre

temiz halde tutulabilmelidir. Çekmeceler de aynı malzemelerden imal edilmeli ve bulundukları yerden çıkarılabilmelidir. Keçe kaplı çekmeceler kabul edilmemekle birlikte, çekmecelerin kaplanması amacıyla temiz ve değiştirilebilir havlu kullanımı uygundur. Siyanür veya diğer tür toksik malzeme içeren parlatma ya da temizleme nesneleri kullanılmamalıdır.
e) Dayanıklı besin maddeleri ve bulaşıkların kuru depolanmasının kontrolü: Dayanıklı besin maddeleri grubuna giren kuru besinler, kullanımda olmayan ekipman ve bulaşıklar, sabunlar, deterjanlar ile besin ve içecek hazırlamasında veya temizleme işlemlerinde kullanılan diğer kuru levazım, dolap, raf ve konteynerler içersinde saklanmalıdır. Dayanıklı besin maddelerinin ve içeceklerin saklanmasında kullanılan dolaplar ve raflar, besin hazırlama ve servis yapma işlemlerinde kullanılan malzemeler ile eş kalitede malzemelerden imal edilmelidir. Konteynerler ise metal ya da diğer haşarat barınamayan türden malzemelerden yapılmalı ve sıkı kapaklar ile sabitlenmelidir.
Kuru depolama için tavsiye edilen sıcaklık aralığı, acil kullanım amacıyla besin hazırlama ve servis alanlarında saklanmaları durumu istisna tutulmak kaydıyla, 10-15 0C olmalıdır.
f) Dayanıksız besinlerin soğuk depolamasının kontrolü: Tüm dayanıksız gıda ya da içecekler, hazırlama süreci ile hazırlamanın ardından hemen servis etmek amacıyla bekletilmeleri durumları haricinde 7 0C sıcaklık değerinin altında tutulmalıdır. Bu tür besinlerin uzun süreler boyunca depolanmaları gerektiğinde, 4 0C sıcaklık değeri tavsiye edilmektedir. Bahsedilen besin ve içeceklere örnek olarak, kremalar, kremalı pastalar, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, et, balık, deniz kabukluları, et ve kümes hayvanı ürünleri, soslar, salçalar ile et, balık, yumurta, süt ya da süt ürünleri içeren salatalar sayılabilir. Meyve ve sebzeler soğuk odalarda muhafaza edilmelidir. Tüm soğutma kompartımanları ile buzdolapları kolaylıkla temizlenebilecek tarzda dizayn edilmeli; temiz ve çalışır durumda muhafaza edilerek kötü kokulardan arındırılmalıdır.
g) Gıda servis operasyonlarının kontrolü: Atılabilir fincanların, tabakların, kaşıkların ve diğer tek kullanımlık konteynerler ile bulaşıkların hijyenik kartonlar içersinde temiz, kuru bir yerde bekletilip bekletilmediği denetlenir.
Servis sırasında kullanılan temiz bezler, peçeteler, önlükler, havlular ve diğer kumaş ürünlerinin, kendileri için ayrılan özel bölümlerde saklanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Havlu, önlük ve üst giysileri dahil olmak üzere kirlenmiş keten kumaşlar kapalı bir kutu ya da dolapta saklanmalıdır.
h) Besin servis alanlarının kontrolü: Besin hazırlama, servis etme ve depolama amaçlı alanlar, oturma ya da uyuma odaları olarak kullanılıp kullanılmadığı, besin hazırlama alanlarında giysi ya da şahsi malzemeler asılıp asılmadığı konrol edilmelidir. Bu tür eşyalar, besin servis etme ve depolama alanları içersinde gösterilmiş olan yer ya da dolaplarda asılmalı ya da saklanmalıdır.
Besin hazırlama, servis etme ya da depolamada kullanılan hiçbir alanda evcil hayvan bulunmasına izin verilip verilmediği de kontrol edilmelidir. Bununla birlikte, yemek yeme alanlarında, kör olan şahıslara kılavuzluk eden köpeklerin bulunmasına izin verilebilir.
i) Tuvalet ve yıkama bölümlerinin kontrolü: Besin hazırlama alanları yakınında gıda işlemlerinden sorumlu personelin kolayca erişebileceği uygun tuvalet tesisleri bulunmalıdır. Daha küçük teknelerde, bu tesisler diğer personelce de kullanılabilir. Tercihen, tuvaletler doğrudan besinlerin hazırlandığı, servis edildiği ya da depolandığı alanlara açılmamalıdır. Bu tür tuvaletlerin mevcut olması durumunda, kapılar sıkı şekilde sabitlenmiş ve kendiliğinden kapanan türde olmalıdır. Mümkün olması halinde, tuvaletler ile besin alanları arasında
havalandırılmış bölgeler yer almalıdır. Tuvalet odalarının hemen bitişiğinde veya içersinde el yıkama tesisatı bulundurulmalı ve bu tesisat tek bir karışım ağzından sıcak ve soğuk su akışına imkan tanımalıdır.
j) Atıkların uzaklaştırılması: Yemek atıklarının hijyenik koşullarda saklanması ve uzaklaştırılmasına ilişkin olarak gerekli hükümler yerine getirilmelidir. Atık gıda tenekelerinin kullanımına yalnızca çok hızlı tüketim durumunda gıda hazırlama alanları ile bulaşıkhaneler de izin verilebilmektedir. Atık gıda teknelerinin konulduğu alanların kolaylıkla temizlenebilecek, haşarat ve kemirgen çekmeyecek özelliklerde olup olmadığı, haşarat ve kemirgenlerin girişinin önleminin alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.
k) Barınma alanları ve kontrolü: Personel, görevli ve yolcuların gemi üzerinde barınma alanları, uyuma bölmeleri, tuvalet ve banyo tesisleri, yemek odaları, rekreasyonel alanlar ile hastane ve tıbbi bakım alanlarını kapsamaktadır. Gemi üzerinde ve kıç tarafında hareket, geminin boyutu ile taşıyabileceği maksimum yolcu sayısına bağlı olarak bu alanların hacmi değişmektedir. Personel ve yolcuların sağlık ve refahı nakliye şirketi ile gemi kaptanının birinci sorumluluğu durumundadır.
Bu kontrollerin tamamlanmasından sonra EK-1 Form, denetlemeyi yapan sahil sağlık denetleme merkezi görevlilerince doldurulur. Bu form üzerinden yapılan inceleme neticesinde eğer geminin genel hijyen durumu bozuksa durumun düzeltilmesi sağlanır, bunun için gerekli önlemler alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin İlaç ve Tıbbi Malzemelerinin Denetimi ile Sertifika Düzenlenmesi
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebi
Madde 8- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır;
a) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebinde bulunan geminin kaptanı veya vekili, istem dilekçesi, geminin kategorisine göre donatılmış tıbbi malzeme listesi ve varsa eski sertifikası ile birlikte geminin vardığı limanın sağlık denetleme merkezine, hareketinden en az 24 saat önce başvurur,
b) Yetkili SSDM Tabipliğince, geminin denetimine ne zaman gidileceği planlanır ve yetkili acentaya randevu verilir,
c) Geminin vardığı limanda sağlık denetleme merkezi bulunmadığı veya denetim ekibinin oluşturulamadığı durumlarda, gemi jurnali kayıtları ile durumun belgelendirilmesi halinde, bu şartlara haiz ilk limanda geminin kaptanı veya vekili Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebinde bulunur.
Başvuru dilekçesinde, gemi kaptanı veya vekilinin kaşesi, imzası ve gemi mühürü okunaklı olarak bulunmalıdır.
Başvurunun incelenmesi ve denetim ekibinin oluşturulması
Madde 9- Dilekçe, ekleriyle birlikte, gelen evrak defterine kaydedilir.
Denetleme merkezi sorumlu tabibi tarafından dilekçe ve ekleri incelenerek denetim ekibi görevlendirilir. İnceleme ve denetim ekibi, birisi doktor olmak üzere en az iki kişiden oluşur. Diğeri sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni veya hemşire olabilir
Denetleme merkezi sorumlu tabibi uygun görürse ekip elemanlarının sayısını arttırabilir, fakat azaltamaz.
İnceleme ve denetim ekibinin gemideki görevleri
Madde 10- İnceleme ve denetim ekibi, gemide aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;
a) Gerektiğinde inceleme ve denetim ekibinin gemiye gidiş-dönüşü için gerekli araç, gemi kaptanı veya vekili tarafından sağlanır,
b) İnceleme ve denetim ekibi, kaptan veya vekilinin vermiş olduğu dilekçe ve eklerine göre;
1- Geminin kategorisini belirler,
2- Geminin tüm yaşam mahallerinin, diğer kullanım alanlarının genel hijyen ve temizlik şartlarına haiz olup olmadığını kontrol eder,
3- Geminin kategorisine göre bulundurulması gereken ilaç ve tıbbi malzemeleri kontrol ederek denetler,
4- İlaç ve tıbbi malzemelerde eksiklik tespit edildiğinde bu eksiklikleri, kaptan veya vekiline geminin hareketinden önce tamamlattırır,
5- İlaç ve tıbbi malzemelerin, saklanma ve korunma şartlarını kontrol ederek, son kullanma tarihleri geçmiş olanlara tutanakla el koyar ve imhaya yetkili kurumlara yine tutanakla teslim eder,
6- Uyuşturucu ve Psikotrop ilaçların, uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğini kontrol eder,
7- Tehlikeli yükleri, bunların kalıntılarını veya çöplerini taşıyan gemilerin bulundurmaları gereken antidotlar açısından uygunluğunu denetler,
8- Gemi tahlisiye sandallarında, (C) kategorisi gemiler için gerekli olan ilaç ve tıbbi malzemeleri bulundurup bulundurmadığını denetler,
9- İlk yardım setini kontrol eder,
10- Mürettebat arasında görevli tıp doktoru bulunmayan ve 12 den fazla yolcu taşıyan açık deniz gemilerinde bulundurulması gereken doktor çantasındaki ilaç ve tıbbi malzemeleri denetler,
11- Her bir can salı ve filika için en az bir su geçirmez ilaç sandığı, 500 grostondan büyük, on beş veya daha fazla gemiadamı çalıştırılan ve üç günden fazla süren yolculuğa çıkan gemilerde ise revir olup olmadığını denetler,
12- Yüzden fazla kişi bulunan ve üç günden fazla süren uluslararası sefer yapan gemilerde doktor bulunup bulunmadığını denetler.
c) Yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edilen noksanlıklar tamamlattırılarak durum, Gemi İlaç, Tıbbi Malzeme ve İlk Yardım Kontrol Tutanağı ile gemi kaptanı veya vekiline bildirilir,
d) Yapılan her gemi denetiminde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının varlığı sertifikada istenen gerekliliklerin yerine getirildiği anlamı taşımaz. Sertifikanın zamanının geçmesi veya bulunmaması, tek başına cezayı gerektirmez. Bu gemiler, sertifika gerekliliklerini yerine getiriyorlarsa sertifika aranmaz. Ancak geçerli sertifikası olmayan gemiler her limanda bu gereklilikler yönünden yeniden denetlenir. Bu gereklilikleri yerine getirmeyen gemilere patenta düzenlenmez ve limandan kalkışına izin verilmez. Sertifikası bulunan gemilere yapılan denetimlerde, gemi kaptanının beyanı esas alınarak sertifika gereklilikleri denetimi yapılmayabilir,
e) İlaç ve tıbbi malzeme açısından yapılan gemi denetiminde; bulundurulması gereken ilaç ve
tıbbi malzemenin tam olması, doğru muhafaza edilmesi ve ilaçların kullanım sürelerine dikkat edilmesi, geminin hijyenik koşulları ile personelin ilkyardım eğitiminin tam olmasının değerlendirilmesi esastır. Sefer sırasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler varsa bunlar kaptan veya sağlık zabiti tarafından revir defterine işlenmelidir. Geminin seyri sırasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin tamamlaması için kaptan veya sağlık zabiti uyarılır. Gerekli denetimlerden sonra şartları haiz gemilere süresi 1 yıl olan Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenir.
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının düzenlenmesi
Madde 11- İnceleme ve denetim sonucunda;
a) Gemide düzenlenen Gemi İlaç, Tıbbi Malzeme ve İlk Yardım Kontrol Tutanağına istinaden Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenerek, inceleme ve denetim ekibindeki doktorun kaşesi ve imzası, denetleme merkezinin mühürü basılarak tarih atılır,
b) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının;
1- Birinci nüshası, gemi kaptanı veya vekiline verilir,
2- İkinci nüshası, talep ediliyorsa Bölge Baştabipliğine gönderilir,
3- Üçüncü nüshası, gemiden alınan dilekçe ve varsa geminin bir önceki Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasıyla birlikte denetleme merkezinde dosyalanır,
c) Denetleme merkezleri, verilen sertifikaları derhal HSSBS’ye kayıt eder,
d) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının son üç aylık geçerli dönemi içinde, gemi kaptanının kendi isteği ile denetleme merkezine başvurması durumunda yapılan denetleme ve inceleme neticesinde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası yenilenebilir,
e) Kabotaj hakkına sahip ve 0-250 net tona kadar olan gemiler sertifika almak zorunda değildir. Ancak C sınıfına göre ilaç ve tıbbi malzeme donanımı tam olmalıdır. 0-250 net tona kadar olan gemiler uluslararası sefer yapmaları halinde gerekli denetimleri yaptırdıktan sonra Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası alabilirler.
f) Yabancı bayraklı gemiler de Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası Yönergesi’nin 7 nci maddesinde belirtilen denetime tabidir. Yabancı bayraklı gemilerde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası bulundurulması zorunlu değildir. Ancak talep edilmesi halinde süresi bir yıl olan Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası bu gemilere de düzenlenir.
g) İsim veya bayrak değişikliği yapan gemilere, gerekli denetimler yapıldıktan sonra geçerliliği bir yıl olan yeni Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenir.
h) Belge verme yetkisi olmayan sahil sağlık denetleme merkezlerinin bulunduğu limana gelen, belgesinin süresi biten gemilerin, gerekli denetimler yapıldıktan sonra gidecekleri ilk yetkili limandan belge almak kaydıyla hareketine izin verilir,
ı) Belgesinin süresi, yetkili sahil sağlık denetleme merkezinin bulunduğu bir limana gelmeden önce (seyir sırasında) biten gemilerin belgeleri, gerekli denetimler yapıldıktan sonra, geminin Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası alma yeterliliğine sahip olması durumunda cezasız olarak yenilenir,
i) Kızağa çekilen gemilerin sertifikasının süresi kızaktayken dolmuş ise tersanedeki işlemleri bitip tekrar denize döndüklerinde, gerekli denetimler yapıldıktan sonra ilaç ve tıbbi malzemeleri tamamlanarak yeni belge düzenlenir.
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının kayıp veya zayii
Madde 12- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının herhangi bir sebeple kayıp veya zayi olması halinde yenisi talep edilebilir. Bu durumda;
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasını kayıp veya zayi eden gemiye, ilaç ve tıbbi donanımı kontrol edilerek eksiği yoksa geçerlilik süresi bir yıl olan yeni sertifika düzenlenir.
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasında uygulanacak cezalar
Madde 13- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasındaki tıbbi gereklilikleri yerine getirmeyen gemilere, eksikliklerini tamamlamadan patenta düzenlenmez.
Tespit edilen eksiklikleri yerine getirmeden limandan hareket eden gemiler hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 6 ncı maddesinin (a) bendine göre cezai işlem uygulanır.
Verilen para cezalarına karşı itiraz, ceza işlemini yapan sahil sağlık denetleme merkezine bir dilekçe ile yapılır. Merkez, görüşünü de ekleyerek gereğinin yapılması için dilekçeyi Genel Müdürlüğe gönderir. İtiraz, cezanın uygulanmasını ve tahsilatını durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemide Fare ve Farelerden İstisna Belgesi Kontrolü,İstisna Belgesinin Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
Denetim ekibinin oluşturulması
Madde 14- İnceleme ve denetim ekibi, birisi doktor olmak üzere en az iki kişiden oluşur. Diğeri sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni veya hemşire olabilir.
Denetleme merkezi sorumlu tabibi uygun görürse ekip elemanlarının sayısını arttırabilir, fakat azaltamaz.
Gemide fare kontrolü
Madde 15- Gemiye giden denetim ekibince gemide sırası ile yapılacak işlemler şunlardır;
a) Gemiyi iskeleye bağlayan halatlarda haciz aranır,
b) Gemi kaptanından varsa geminin en son yaptırdığı deratizasyon (farelerden temizleme) işleminin belgesi istenir,
c) Gıda işlekleri, lokanta, mutfak, kuru ve yaş gıda ambarları, kamaralar, tuvaletler ve banyolar, yük ambarları incelenerek fare ölüsü, fare pisliği, fare kokusu, fare izleri olup olmadığına bakılır.
Deratizasyon İstisna Belgesinin düzenlenmesine dair usul ve esaslar
Madde 16- Deratizasyon İstisna Belgesi aşağıda belirtilen sıralamaya göre yapılır;
a) Gemi kaptanı, sıhhi sorgu ve serbest pratika işlemleri sırasında, vekili acenta ise en az 24 saat öncesinde yetkili sahil sağlık denetleme merkezine “Deratizasyon İstisna Belgesi” almak üzere dilekçe ile başvurur.
b) Dilekçe gelen evrak defterine kaydedilir.
c) Yetkili sahil sağlık denetleme merkezinin sorumlu tabibi tarafından denetim ekibi
belirlenerek, geminin denetlenmesi planlanır ve yetkili acenteye randevu verilir.
d) Gemide yapılan araştırma ve denetim sonucunda, “Gemide Fare Tespit Tutanağı” düzenlenir. Tutanak, önce denetim ekibi sonra da gemi kaptanı tarafından imzalanır.
e) Denetim sonucu temiz olan gemiye “Deratizasyon İstisna Belgesi” düzenlenir.
Deratizasyon İstisna Belgesinden muafiyet
Madde 17- Aşağıda belirtilen gemiler, Deratizasyon İstisna Belgesi almaktan muaftır;
a) Türk ve yabancı bayraklı askeri gemiler, resmi ziyarette bulunan yabancı bayraklı gemiler belge almak zorunda degildir.
b) Denize elverişlilik belgesinde Kabotaj seferi veya liman içi sefer yazan gemiler belge almak zorunda değildir. Ancak bu gemilerin belgelerini değiştirerek, yurtdışına çıkmaları durumunda bulunduğu limanın bağlı olduğu merkezimizde gerekli denetimleri yaptırdıktan sonra belge almaları zorunludur.
c) “Deratizasyon İstisna Belgesi” verme yetkisi olmayan bir sahil sağlık denetleme merkezi tabipliğinin bulunduğu limana gelen ve bu arada belgesinin süresi biten gemilere, gidecekleri sefer yönünde yetkili ilk limanda işlem yaptırmak şartıyla ve bir ayı aşmamak üzere belgenin süresi uzatılabilir. Bir aylık süre dolduktan veya yetkili bir limana gittiği halde belgesini yeniletmeden gelen gemiye cezai işlem uygulanır.
d) Elindeki belgenin süresi yetkili olan merkezin bulunduğu limana gelmeden önce biten gemiler; seyir sırasında hiç bir şekilde karayla ihtilat etmeden ve bir limana uğramadan belgesinin süresinin dolduğunu ispatladığı takdirde Deratizasyon İstisna Belgesi gerekli denetimler yapıldıktan sonra cezasız olarak yenilenir.
e) Tamire gelen gemiler tersanedeki işlemleri bitip tekrar denize dönecekleri zaman altı aylık fareden muafiyet belgesinin süresini aşmışlarsa, bu durumlarını belgelemeleri kaydı ile (liman başkanlığından, tersaneden alınacak belgeler ile) gerekli denetimler yapıldıktan sonra cezasız olarak yenileme yapılır.
f) Söküm işlemlerini yaptırmak üzere kendi imkanları ile limandan ayrılacak gemilerin ayrıldığı limandan Deratizasyon İstisna Belgesi almaları zorunludur. Söküm işlemlerini yaptırmak üzere kendi imkanları ile gelen ve Deratizasyon İstisna Belgesi olmayan veya belgesinin süresi geçen gemilere cezai müeyyide uygulanarak yeni belge düzenlenir ve söküm limanına alınır. Söküm işlemi yaptırmak üzere ticari maksatlı olmayan yük yada kabuk olarak gelen gemilere cezai müeyyide uygulanmaksızın yapılacak kontrol sonucunda Deratizasyon İstisna Belgesi düzenlenerek söküm limanına alınır.
g) Limanda bekleyen gemilerin, geçerlilik süresi dolmadan önce Deratizasyon İstisna Belgesinin yenilenmesi için sahil sağlık denetleme merkezine dilekçeyle başvurmaları gerekir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.
h) İsim veya bayrak değişikliği yapan gemilere, gerekli denetimler yapıldıktan sonra geçerliliği altı ay olan yeni bir belge düzenlenir.
i) Deratizasyon İstisna Belgesinin süresi dolduğu halde yeni belge işlemi yaptırmaktan imtina eden gemilere vize yapılmaz ve Sağlık Resmi tahsilatı yapılmış olsa dahi patente verilmez. Ve cezai işlem uygulanır.
j) Türk Boğazlarından transit geçen gemiler, deratizasyon istisna belgesi alma talebinde bulundukları takdirde; liman başkanlığından aldıkları demir ordinosu ile yetkili merkeze başvurarak bekledikleri demir yerinde gerekli kontroller yapılır. Eski belgenin süresi dolmuş ise cezai işlem yapıldıktan sonra, dolmamış ise veya sefer sırasında dolmuş ise cezai işlem
yapılmadan yeni belge düzenlenir.
k) Yetkisiz limandan Deratizasyon İstisna Belgesi alarak limanlarımıza gelen gemilere, eski belgesinin aslı veya fotokopisi alınarak yeni belge düzenlenir. Bu tür gemilere cezai müeyyide uygulanmaz.
Deratizasyon İstisna Belgesinin kayıp veya zayii
Madde 18- Deratizasyon İstisna Belgesinin herhangi bir sebeple kayıp veya zayii halinde gemi yetkilisi, belgenin alındığı sahil sağlık denetleme merkezinin adının ve düzenlendiği tarihin belirtildiği bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe üzerine yetkili merkezin kayıtlarından belgenin doğruluğu teyit edilir. Belge başka bir ülkenin yetkili merkezinden alınmış ise kaptan kayıp veya zayii durumunu resmi belgelerle ispat etmelidir. Bu şartlar altında cezai işlem uygulanmadan yeni belge düzenlenir. Bu durum ispat edilemediği takdirde gemiye cezai işlem uygulanarak yeni belge düzenlenir.
Deratizasyonla ilgili muhtelif hükümler
Madde 19- Deratizasyon ve Deratizasyon İstisna Belgeleri, 6 ay süre ile geçerlidir. Bu süreyi geçiren gemilere 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 6 ncı maddesi (e) fıkrası uyarınca cezai işlem uygulanır.
Bu belgeyi vermeye yetkili merkezler; Uluslararası Sağlık Tüzüğünün 17 nci maddesine göre, PORTS kitapçığında yer alan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Haftalık Epidemiyolojik Bülteni’nde ilan edilerek yetkilendirilen merkezlerdir. Yetkisi olmayan merkezlerin verdiği belgeler geçersizdir.
Bu merkezlerden belge alan gemilere sıhhi sorgu yapmadan önce deratizasyon istisna belgesi alma şartları aranır, gerekli denetimler yapılır. Şartları uygun olan gemilere yeni belge düzenlenir, şartları uygun olmayan gemilere belge düzenlenmez, pratika yapılmaz ve geminin limana yanaşmasına izin verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gemiadamlarının ve Belgelerinin Kontrolü
Madde 20- Gemi denetimleri esnasında gemiadamları listesinde belirtilen gemiadamlarının, sağlık belgeleri incelenir. Sahteliğinden şüphe edilenler hakkında gerekli araştırma yapılarak ilgili kolluk kuvvetleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.
Bu girişimler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Olayın gerçekleştiği anda mahalde bulunan kişilerce (var ise diğer kurum görevlilerinin de tutanağa katılımı sağlanarak), tutanak tutulur,
b) Suç üstü hali durumunda mahalde bulunan en yakın kolluk kuvvetinden yardım alınır,
c) Olayın kayıt tetkiki yapılır, belgelerin sahteliğinden şüphelenilmesi durumunda tutulan tutanakla birlikte gemiadamı kolluk kuvvetlerine teslim edilerek, akabinde durum, yazılı olarak Bölge Baştabipliği aracılığı ile Genel Müdürlüğe bildirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Gemilerin Hareketlerinde Yapılacak İşlemler Patenta
Madde 21- Patenta geminin mevcut mürettebatının, taşıdığı yolcuların ve hareket limanının sağlık durumlarını gösteren, gemide bulaşıcı ve salgın hastalık olmadığını bildiren, geminin uğradığı limanlarda uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgileri kapsayan ve limandan ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını gösteren belgedir.
Patenta çeşitleri
Madde 22- Patentalar üç çeşittir:
a) Sağlık Kontrol Kartı: Türk limanlarından yabancı limanlara sefer açan yabancı ve Türk bayraklı bütün gemilere, Türk limanları arasında seyreden yabancı gemilere, son ayrıldıkları Türk limanındaki sahil sağlık denetleme merkezince düzenlenen patentadır.
Bu belge, sahil sağlık denetleme merkezi yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu, tahsil edilen Sağlık Resminin makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır.
b) Seferlik Gemi Sağlık Belgesi: Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, gittikleri limandaki sahil sağlık denetleme merkezinden yenisini alarak değiştirecekleri patentadır.
Bu belge, merkezin yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; sefer durumuna göre Sağlık Resmi alınması gerekiyor ise makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır.
c) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı: Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 net tona kadar olan gemilere 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince yılda bir defa, ücreti alınarak yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Kabotaj hakkına sahip olmayan gemiler ile liman içerisinde çalışan gemiler Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanından muaf tutulur.
Kabotaj hakkına sahip olmayan (ticaret yapmayan) gemiler (özel yatlar, amatör balıkçı tekneleri, spor amaçlı gemiler vb. gibi ticaret yapmayan gemiler) ile net tonu ne olursa olsun liman içerisinde çalışan gemiler Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanından muaf tutulur.
Kabotaj hakkına sahip liman içi çalışan gemiler, çalıştıkları limandan Yola Elverişlilik Belgesi alarak başka bir limana sefer açtıkları taktirde; Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almaları zorunludur. Bu durumda geçmişe dönük ceza uygulanmaz. Bu gemiler tekrar liman içinde çalışmaya başlayacak iseler bu durumu ilgili sahil sağlık denetleme merkezine yazılı bildirerek bildirim tarihinden itibaren tekrar muafiyet kazanırlar. Bu durumda HSSBS’de 250 net tonun altında Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanına tabi gemilerde iki farklı tarih girilerek muafiyet tanınabilmektedir. Statüsü değişen gemiye bu kapsamda cezasız işlem işaretlenecek ve başlangıç tarihine sahil sağlık denetleme merkezine verilen dilekçe tarihi, bitiş tarihine de Yola Elverişlilik Belgesi işlem tarihi yazılarak muafiyet tanınacaktır. Ancak, aldıkları Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı en az bir yıl geçerli olduğundan bu süre bir yıldan az olamaz. Her sahil sağlık denetleme merkezi kendine başvuru yapanlarla ilgili dilekçeleri muhafaza etmekle yükümlüdür.
Amatör balıkçı tekneleri; 01.07.2004 tarihli 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliğinde belirtildiği üzere “….. motor gücü ile yürütülen ve amatör balıkçılık yapmak amacı ile kullanılan, sahibi herhangi bir balıkçı kooperatifi üyesi olmayan, deniz
aracını” ifade etmekte olup bu kriterlere uygun belgeleri olanlar Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almaktan muaftırlar.
Patentaların geçerli sayılması için gereken şartlar
Madde 23- Patentanın üzerinde yapılan her türlü yazı değişiklikleri, kazıntı, silinti veya yetkili makamlarca onaylanmamış düzeltmeler geçerliliğini ortadan kaldırır. Bir geminin hareketinden önce verilen patenta kırksekiz saat geçerlidir. Düzenlendiği saatten itibaren geçerlilik süresi içinde limandan hareket etmeyen gemilerin patentası hükmünü kaybeder.
Tehir-i sefer
Madde 24- Gemi çıkış işlemleri yapılarak patenta verilen geminin çıkış bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda çıkış işleminin üzerinden 48 saat geçmemiş ise ellerindeki patenta üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltmeyi yapan yetkilinin kaşesi ve sahil sağlık denetleme merkezinin mührü basılır.
Usulüne uygun onaylatılmamış düzeltmeler patentanın geçerliliğini ortadan kaldırır.
Bir geminin sahil sağlık denetleme merkezinde çıkış işlemi yaptırdıktan sonra aldığı patenta 48 saat geçerlidir. 48 saat içerisinde limandan ayrılışını yapmayan gemiler, hareketlerindeki gecikmeyi bir dilekçe ile sahil sağlık denetleme merkezine bildirmek ve tehiri sefer yaptırmak zorundadırlar. Aksi taktirde ellerindeki patente geçerliliğini kaybeder.
Gemi çıkış işlemini yaptırmış ve henüz limandan ayrılmamış, ancak sahil sağlık denetleme merkezine de 48 saat içerisinde bildirim yaptırmamış ise;
a) Gemi limandan ayrılmadan önce sahil sağlık denetleme merkezine gelip seferi ile ilgili Tehiri veya tebdili sefer işlemi yaptırıp yeni durumu kayıtlarımıza işlettirerek yeni patentesini alır ise, o gemiye cezai işlem uygulanmaz, tehiri veya tebdili sefer patentesi düzenlenerek gidişine izin verilir.
b) Tebdili sefer işlemi yapılacak ise; sefer yönü değişerek sefer devamı olan gemilerde daha önce yapılan tahsilat ile ilgili hükümler çerçevesinde iade talebi yapılması, yeni bir sefer başlangıcı veya yeni Sağlık Resmi tahsilatı gerektiren bir durum oluştuğunda ise tahakkuk eden Sağlık Resminin tahsili gerekir.
c) Gemi limandan ayrılmadan önce sahil sağlık denetleme merkezine gelerek seferi ile ilgili tehiri veya tebdili sefer işlemi yaptırmaz, yeni durumu kayıtlarımıza işlettirmeyerek geçersiz patente ile sefere devam eder ise, o gemiye cezai işlem uygulanır.
d) Geminin tehiri veya tebdili sefer yapıp yapmadığı liman muamelat kayıtlarının Vize Defteri ve HSSBS kayıtları karşılaştırılarak kontrol edilir. Geçersiz patente ile sefere devam ettiği belirlenen gemi hemen HSSBS’de sorunlu gemiler listesine kayıt edilerek ceza tutanağı oluşturulur.
e) Eğer yeni bir sefer başlangıcı veya yeni Sağlık Resmi tahsilatı gerektiren bir sefer oluşmuş ise, yeni sefer durumu HSSBS’ye girilerek alınması gereken Sağlık Resminin tahakkuk ettirilmesi gerekir.
f) Gemi Sorunlu gemiler listesine kayıt edilirken sorun açıkça yazılmalıdır. Bir sonraki işlem merkezi geminin sorunu ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeden sorunlu gemiler listesinden çıkışına müsaade etmemeli ve yaptıkları her işlemi kontrol çizelgesine kayıt etmelidirler.
Bulaşık patentalar
Madde 25- Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen ve Dünya Sağlık Örgütünce bildirimi yapılan uluslararası bulaşıcı ve salgın hastalıkların birinin bulunduğu bir limandan patenta almadan gelen gemiler bulaşık patentalı sayılır.
Temiz olduğu halde Türk limanlarından birine gelinceye kadar gemide bu hastalıklardan birinin görülmesi sebebi ile geminin sağlık durumunda meydana gelen değişikler yüzünden vasıfları bozulan patentalar da bulaşık sayılır.
Bulaşık olduğu düşünülen geminin, kara ile ihtilatı önlenir. Karantina demir sahasına alınır. Hasta ve hastalıkla ilgili gerekli tedbirler alınır.
Karantina altına alınmak istemeyen yabancı bayraklı geminin kontrollü olarak Türk karasularını terk etmesi sağlanır, gerekli bildirimlerde bulunulur.
Yabancı Limanlardan Türk Limanlarına Patentasız Gelen Gemilere Yapılacak İşlemler

Madde 26- Hiçbir patente veya sağlık belgesine sahip olmadan yabancı limandan Türk limanına gelen gemi bulaşık patenta ile gelmiş gemi gibi işleme tabi tutulur. Bu geminin bütün bilgileri (evrakları ve jurnali) incelendikten sonra yapılacak sağlık sorgusu sonunda temiz bir limandan geldiği ve geminin sağlık durumunun iyi olduğu, bulaşıcı hastalıklardan herhangi birinin gemide bulunmadığı anlaşıldığı takdirde kara ile ihtilatına izin verilir. Aksi halde gereken sağlık tedbirleri alınır.
Türk Limanları Arasında Sefer Yapan Gemilerin Patentasız Olması
Madde 27- Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı geminin hareket limanından aldığı Seferlik Gemi Sağlık Belgesini bulundurmaması ve gerektiği halde vize yaptırmamış olması durumunda dolaştığı limanlar araştırılır. Patentasını kaybettiği veya mücbir sebepten patentasını alamadan geldiği -bilgisayar sistemine de girilip teyit edilerek- anlaşılan gemiye yeniden patenta verilir. Mücbir sebep ile bulundukları Türk limanından patente alamadan çıkmak zorunda kaldığını iddia eden gemi kaptanı, bu durumu resmi belge veya belgeler ile ispatlamak zorundadır.
Bilgisayar sisteminde patente aldığı tespit edilen ve/veya resmi belgelerle mücbir olduğu ispatlanmış gemilerde normal işlemler yapılır, herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Aksi takdirde işlem yapılmayan seferler için hem sağlık resmi tahsilâtı yapılır; hem de cezai işlem uygulanır.
Türk limanları arasında tarifeli sefer yapan gemiler de aynı işlemlere tabidirler.
Yeni ve ilk defa sefere çıkacak gemilere verilecek patentalar
Madde 28- Yeniden inşa olunan veya önceden limanın sınırları dahilinde çalışırken sonradan başka limanlara ilk defa sefer yapacak gemilere patenta verilebilmesi için gerekli incelemenin yapılması gerekir. Gerek yeni olan ve gerekse ilk defa limanın sınırları haricine sefer yapacak olan gemi sahip veya kaptanı bağlı bulundukları liman başkan veya memurluklarından geminin yeni olarak inşa edildiğini ve ilk defa sefere çıkacağına dair belgeleri ibraz etmeden, liman sınırları içinde çalışırken başka limanlara sefer yapacak olan gemiler ise; resmi makamlardan alacakları belgeyi sahil sağlık denetleme merkezi görevlilerine göstermeden patenta alamazlar.
Yedekte götürülen gemilerin patentaları
Madde 29- Deniz araçları, yedeğinde ticaret kastı ile çekilen kayık, yat, mavna, şat ve benzeri araçlar için de ayrıca bir sağlık patentası alırlar.
Ancak bu çekilme işi;
a) Kayık, mavna, şat ve yatların yeni inşa edilmiş olması,
b) Enkaz halinde tamiri, satılması veya buna benzer başka bir sebeple yedekte götürülmesi,
c) Çeken geminin yüküne dahil bulunduğu gümrük ve sair resmi makamların belgeleri ile tespit edilmesi,
durumlarında yedeğe giren gemilerden sağlık patentası aranmaz.
Boğazlardan transit geçen gemi yedeğinde çekilen her türlü deniz aracı patentaya tabidir.
Kurtarma gemilerinin yedeklerinde çektikleri gemiler
Madde 30- Kurtarma gemilerinin yedeklerinde çekilen kazazede gemiler, patentası mevcut olduğu takdirde göstermeye mecburdurlar. Bu gibi kazazede gemilerin patentasının kaybolduğu anlaşıldığı takdirde bir tutanakla tespit edilerek yeni patenta verilir.
Sağlık sorgusu, pratika ve patenta belgesinden istisna gemiler
Madde 31- Aşağıda belirtilen gemiler sağlık sorgusu, pratika ve patenta belgesinden istisnadır:
a) Türk harp gemileri ve donanmaya bağlı gemiler,
b) Cumhurbaşkanına tahsis olunan gemiler,
c) Ticaretle ilgili olmayıp sınırlı görevleri ile kullanılan devlet idaresine ait gemiler,
d) Yabancı harp gemileri ve donanmalarına bağlı yardımcı gemiler,
e) Devlet başkanları veya Türkiye Cumhuriyeti Devletini diplomatik amaçlı ziyarete gelen kimseleri taşıyan özel gemiler ve yatlar,
f) Liman sınırları içinde çalışıp başka bir limana uğramadan geri dönen her çeşit gemiler,
g) Yabancı harp gemileri ve donanmalarına bağlı yardımcı gemiler ile devlet başkanları veya Türkiye Cumhuriyeti Devletini ziyarete gelen kimseleri taşıyan özel gemiler ve yatlar; sağlık sorgusu, pratika ve patenta belgesinden istisna olmakla beraber kara ile temas etmek ve serbest pratika almak istedikleri taktirde sağlık sorgusu, pratika, patenta ve gerektiğinde sağlık tedbirlerine tabi tutulurlar,
h) Türk harp gemileri ve donanmaya bağlı yardımcı gemiler ile ticaretle ilgili olmayıp sınırlı görevleri ile kullanılan devlet idaresine ait gemiler; özellikle yaptıkları işler için Türk limanları arasında gidip geldikleri ve hiçbir bulaşık limana uğramadıkları ve yolcu ve benzeri kimseleri taşımadıkları sürece sağlık sorgusuna tabi tutulmazlar. Ancak gemilerinde bulaşıcı hastalık ve ölüm vakası çıktığı taktirde geliş limanında sahil sağlık denetleme merkezine başvurarak bu vakaları haber vermeye mecburdurlar. Bu durumda tıbbi muayene yapılarak serbest pratika almadan kara ile temas edemezler ve haklarında ticaret gemileri hükümleri uygulanır.
Yukarıda sıralanan istisna durumlarında HSSBS’de kayıtlı ve liman muamelat listelerinde yer alan gemilerin gemi bilgileri sistemde değiştirilerek muaf gemiler ve gemi alt türü olarak ta girdiği kategori belirtilerek kayıt edilmelidir. Statülerinde bir değişiklik olduğunda muafiyet kapsamından çıkarılarak gerekli işlemleri yapılmalıdır.
Ancak, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen veya Dünya Sağlık Örgütünce bildirilen
hastalıklardan, Türkiye’nin olası bir bulaşıcı hastalık şüphesi ve olgusunun yakın tehdidi altında bulunması veya bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması hallerinde sağlık kontrollerinde ve patenta belgesi verilmesinde herhangi bir istisna gözetilmez.
Patentaların verilmeyeceği haller
Madde 32- Türk limanlarından sefer açan gemilere sağlık şartlarını yerine getirmeden patentaları verilmez. Bu gemilerin kalkışına izin verilmemesi için yetkili makamlarla gerekli koordinasyon sağlanır.
Bulaşık limanlardan gelen gemilere yapılacak işlemler
Madde 33- Bulaşık limanlardan gelen gemilere yapılacak işlemler şunlardır:
a) Bulaşık limanlardan gelen gemilerin limanlarımızda tabi tutuldukları sağlık işlem ve tedbirlerinin patentalarına yazılması zorunludur.
b) Herhangi bir gemi, sahil sağlık denetleme merkezi tarafından tatbik edilecek sağlık tedbirini kabul etmezse, bu patentasına yazılır ve kara ile temasına müsaade edilmez.
c) Yabancı limanlardan gelen gemilerin sağlık bildirimlerinde ve patentalarında görülecek bulaşıcı hastalık açıklamaları derhal Bölge Baştabipliklerine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
BEŞİNCİ KISIM
Türk Boğazlarını Transit Geçmek İsteyen Gemilere Yapılacak İşlemler
Transit gemilere yapılacak sağlık kontrolü
Madde 34- Transit gemilere Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından, sağlık motorbotlarıyla yanaşılarak sağlık görevlilerince aşağıdaki şekilde sağlık kontrolü yapılır:
a) Bir önceki transit seferine ait “Sağlık Sorgu (Deklerasyon) Defteri ve Pratika Formu” görülür,
b) Gemi hekiminden, yoksa kaptandan veya kaptanın bu işle görevlendirdiği gemi personelinden biri tarafından verilen sağlık bildirimi alınır,
c) Geminin genel sağlık durumu değerlendirilir,
d) Sağlık Sorgu Defteri aşağıda belirtilen şekilde doldurulur;
1- Sorgu Defterindeki sorular, gerçeğe uygun olarak, okunaklı ve anlaşılır şekilde doldurulur,
2- Sorgu Defterinde bahsi geçen belgelerin (Deratizasyon Belgesi, Tonaj Sertifikası, tayfa listesi vb.) aslı görülür, tonaj sertifikası ile tayfa listesinin gemi mührüyle mühürlenmiş fotokopisi alınır,
3- Sorgu Defteri, kaptana veya gemi yetkilisine tasdik ettirilir,
4- Defter üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz; yanlışlık yapıldığında yazı okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilir ve üst tarafına doğrusu yazılarak paraflanır,
5- Sağlık sorgusu ve pratika işlemleri tamamlanan gemi, karantina işaretlerini kaldırır, yoluna devam eder.
Transit gemilerin kullanacağı sağlık işaretleri
Madde 35- Gerek mecburi, gerekse de isteğe bağlı olarak Türk Boğazlarını transit geçecek gemiler, gündüz ön direklerinin iyi görünecek bir yerine uluslararası işaret kitabının gösterdiği ölçüde üstte (T), altta (Q) harf bayrağını çekerler. Geceleri ise kırmızı ışık işaretini kullanırlar. Bu işaretleri taşıyan gemiler, serbest pratika almadıklarından bu gibi gemilere sahil sağlık denetleme merkezi memurlarından başka hiç kimse ihtilat edemez.
Transit gemi çeşitleri
Madde 36- Transit gemiler iki çeşittir:
a) Mecburi transit işlemine tabi gemiler,
b) İsteğe bağlı transit işlemine tabi gemiler.
Mecburi transit işlemine tabi gemiler
Madde 37- Yabancı bir limandan gelip, Türk Boğazlarından geçmek isteyen gemilere Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından, sağlık motorbotlarıyla yanaşılarak sağlık kontrolü yapılır. Sağlık kontrolü sonucunda;
a) Bulaşık veya şüpheli limanlardan geldikleri halde limanlarımızda uygulanan sağlık tedbirlerini kabul etmeyen gemiler,
b) Sağlık şartları uygun olmayan gemi personeli veya yolcuları bulunup sağlık bakımından Türk limanları ile teması sakıncalı görülen gemiler,
mecburi transit işlemine tabi tutulurlar.
Mecburi transit işlemine bağlı gemilerde sağlık gözetimi kurulması, ihtiyaç temini ve limanda kalacağı süre
Madde 38- Mecburi transit işlemine tabi tutulan gemilerin Türk Boğazlarına gelişlerinde, sağlık işlemlerini yapmakla görevli olan Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri, gemi üzerinde derhal sağlık gözetimi kurarak geminin beklemeksizin yola devam etmesini sağlar.
Gemi kaptanları, gemilerine sahil sağlık denetleme merkezlerince bindirilen ve geminin kara ile temas etmeden geçmesini gözetmekle görevli sağlık personelini, gemi Karadeniz’den geliyorsa Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’ne, Akdeniz’den geliyorsa Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’ne bıraktıktan sonra yollarına devam ederler. Tersi bir durumda sorumluluk gemi kaptanı veya acentesine aittir.
Bu tür gemiler, Türk Boğazlarını sağlık gözetimi altında geçmek zorunda olup, hiçbir Türk limanına uğrayamazlar. Mecburi transit işlemine tabi gemilerin hiçbir surette kara ile temas etmelerine izin verilemez.Bu gemilerin yakıt, su ve kumanya ihtiyaçlarının teminine, belirlenen bölgelerde ve gözetim altında izin verilir.
Mecburi transit gemiye refakat eden sağlık görevlileri ile kılavuz kaptanlara uygulanacak işlemler
Madde 39- Mecburi transit gemilere Türk Boğazları çıkışına kadar gözetim amacıyla refakat eden Türk sağlık görevlileri ve kılavuz kaptanları da indikleri sahil sağlık denetleme merkezlerince, Hudut Kapıları Bulaşıcı Hastalıklar Acil Eylem Planında belirtildiği şekilde İsteğe bağlı (ihtiyari) transit işlemine tabi gemiler
Madde 40- Bulaşık ve şüpheli olmayan veya temiz bir limandan gelip, Türk limanları ile temasında sağlık yönünden hiçbir mahzur bulunmadığı halde gemi kaptanlarının isteği ile Türk Boğazlarını transit geçmek isteyen gemiler, isteğe bağlı transit işlemine tabidir. Türk Boğazlarını isteğe bağlı transit olarak geçecek gemiler, Çanakkale veya Büyükdere Merkezlerinin personeli tarafından sağlık motorbotlarıyla yanaşılarak sağlık kontrolüne tabi tutulurlar.
Bu tür gemiler, Türk Boğazları bölgesindeki bir limana gelirse veya yabancı bir limana gitmeksizin Türk Boğazları dışındaki bir Türk limanına veya zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirlenen bölgelerde demirleyip 48 saatten fazla süre kalır, yük ve yolcu indirip bindirirse, transit niteliği bozulur.
İsteğe bağlı transit işlemine bağlı olarak Türk Boğazlarını transit geçen gemiler, yakıt, su, kumanya ve acentelerinden evrak alıp vermek ve benzeri zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirlenen demirleme bölgelerinde aşağıda yazılı şartlar altında demirleyebilirler;
Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinden transit vizesi alan gemiler, gündüz transit bayrağı, gece ise kırmızı ışık taşıyarak Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirlenen demirleme bölgelerine geldiğinde, liman başkanlığınca tayin edilen sahaya demirleyerek ilgili sahil sağlık denetleme merkezine bildirimde bulunur. Görevli memurlarca geminin transit vizesi kontrol edilerek ihtiyaçlarını karşılamak üzere izin verilir. İşlerini tamamladıktan sonra demirleme yerinden ayrılırken sahil sağlık denetleme merkezine bildirmek ve boğaz çıkışlarına kadar kullanmaya zorunlu oldukları işaretleri taşımaya mecburdurlar. Olağanüstü durumlar dolayısı ile Marmara bölgesinde bir limana uğramak zorunda olan gemiler de aynı şartlar altında ihtiyaçlarını karşılarlar.
İsteğe bağlı transit işlemine tabi gemilerin karayla temas etmek istediklerinde yapılacak işlemler
Madde 41- İsteğe bağlı transit olarak geçmek üzere Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde transit sağlık pratikası alan gemilerin kaptanları, Türk limanlarından birinde kara ile temas etmek isterlerse, o limanda bulunan sahil sağlık denetleme merkezine müracaat ederek sağlık sorgularını yaptırmak ve serbest pratika alarak transit resim farkını ödemek zorundadırlar.
İsteğe bağlı transit işlemine tabi gemilerden karaya çıkacak veya gemiye girecek kimselerle ilgili kurallar ile transit niteliğinin bozulmadığı diğer durumlar
Madde 42- Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilerde ise, sahil sağlık denetleme merkezinden izin alınması kaydıyla;
a) Demirleme sahası içinde kırksekiz saatlik sürede, meydana gelen bir arızanın incelenmesini ve onarılmasını temin etmek için uzman veya tamirci getirilmesi,
b) Yola devam için yakıt ve kumanya ikmali veya arıza giderilmesi gibi maddi veya teknik zorunlu bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla kaptan veya ilgili personelin karaya çıkması ve geminin acentelik işlemleri için acente ile temas sağlanması,
c) Transit sağlık resmi ödeyerek Türk Boğazlarında seyreden geminin, makine arızası, kaza ve yangın gibi mücbir sebeplerle bir Türk limanına sığınması,
sağlık kontrolünden geçirilir, gerektiğinde önceden belirlenmiş hastanelere sevk edilir.
d) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı, sahil sağlık denetleme merkezi tabibinin ve nöbetçi memurunun izin ve refakatinde, gerekli gemiadamı değişiminin yapılması hallerinde kırksekiz saat içinde transit niteliği bozulmaz, bu süreyi geçiren geminin serbest pratika alması ve resim farkını ödemesi zorunludur. Bu sürenin Trafik Kontrol Merkezince belirlenen nedenlerle (hava muhalefeti, boğazın trafiğe kapatılması ve geçiş sırası) uzamış olması geminin transit niteliğini bozmaz.
Geminin transitliğinin bozulmaması, Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü sağlık kontrol iş ve işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Bu kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen aksaklık ve eksiklerden dolayı 2548 sayılı kanuna muhalefetten serbest Sağlık Resmi üzerinden idari para cezası kesilir
Transit gemilerden hasta çıkarma
Madde 43- Transit gemilerde hasta bulunduğu kaptan veya vekili tarafından beyan edildiğinde;
a) Sahil sağlık denetleme merkezi tabibi tarafından hastanın durumu kaptan veya vekilinden öğrenilir,
b) Merkez tabibi gerek görür ise hastanın muayenesi gemide yapılarak tedavisi düzenlenir,
c) Hastanın durumu karaya çıkmasına engel teşkil etmiyorsa hasta karaya çıkarılır ve sahil sağlık denetleme merkezinde muayene edilir, tedavi edilebiliyorsa tedavisi düzenlenerek gemiye katılımı sağlanır,
d) Sahil sağlık denetleme merkezinde yapılan muayene sonucunda hastanın ileri tetkik ve tedavi kurumuna nakli düşünülüyorsa Hasta Çıkış Belgesiyle sevki yapılır ve hastanenin kararına göre hastanın gemiye katılıp katılmayacağına karar verilir.
ALTINCI KISIM
Yat İşlemleri
Yatlara uygulanacak işlemler
Madde 44- Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
b) Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
c) Yurt dışından gelen tüm yatların, Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki sahil sağlık denetleme merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine sahil sağlık denetleme merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
d) Yat Kayıt (transit log) Belgesi, sahil sağlık denetleme merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
e) Yurt dışından gelerek Türk limanlarında yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
f) Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
1- 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
2- Türk limanları arasında sefer yapan 50 net tonun üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
3- Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar olan ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
4- Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
5- Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında sahil sağlık denetleme merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur. Patenta talep eden yatlara ise sahil sağlık denetleme merkezlerince patenta düzenlenir.

YEDİNCİ KISIM
Seyahat Sağlığı Hizmetleri
Seyahat sağlığı hizmetleri
Madde 45- Yurtdışına gidecek vatandaşlarımızın sağlığını korumak, yurtdışından ülkemize hastalık girişini önlemek için yetkilendirilmiş sağlık denetleme merkezlerinde özel eğitimli personel tarafından verilen sağlık ve eğitim hizmetleridir.
Seyahat Sağlığı hizmeti veren sağlık denetleme merkezleri, seyahat sağlığı alanında seyahat öncesi muayene, seyahat süresince karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve korunma, aşılama, ihtiyaç duyulabilecek ilaçlar konusunda seyahate çıkacak kişilere bilgi ve hizmet vermekle görevlidir.
Bu merkezler, uluslararası yaptırılması zorunlu olan sarıhumma ve diğer aşıları uygulayarak, uluslararası geçerliliği olan “Uluslararası Aşı Sertifikası” düzenler.
Aşıların korunması ve aşı soğuk zinciri
Madde 46- Aşıların teslim alınması ve korunmasında;
a) Aşılar teslim alındığında, 24 saat içinde gelip gelmediği kontrol edilmeli, bu süre geçirilmişse aşı soğuk zincir sorumlusu ile hemen temas kurulmalıdır,
b) Aşı nakil kabına yerleştirilen soğuk zincir izleme kartı kontrol edilmelidir. Tensip teslim tutanağındaki monitörle ilgili bilgi işaretlenmelidir. Sarı Humma Aşısı için; eğer A-B mavi ise 3 ay içinde kullanılmalı, A-B-C mavi ise aşılar Genel Müdürlüğe gönderilmelidir. Diğer aşılar
için soğuk zincir izleme kartındaki talimatlara dikkat edilmelidir,
c) Uluslararası Aşı Sertifikaları ve aşılar kontrol edilerek; aşılar buzdolabına yerleştirilmelidir,
d) Aşıların uygulanmasına kadar olan süreçte Aşı Soğuk Zincir Yönergesi’nin gerekleri yerine getirilmelidir.
Uluslararası Aşı Sertifikasının düzenlenmesi ve kayıt
Madde 47- Uluslararası aşı sertifikasının ilk sayfasına kimin için düzenlendiği, düzenlenen kişinin pasaport veya seyahat belgesi no’su yazılmalıdır.
Sarıhummaya karşı veya mükerrer aşılama için uluslararası aşı sertifikası bölümüne ise aşılananın adı ve soyadı, doğum tarihi ve cinsiyeti eksiksiz girilmeli ve imzası attırılmalıdır.
Sarı Humma Aşısından başka aşı yapılmışsa “Diğer Aşılar” sayfasına eksiksiz kaydı yapılmalıdır.
Bu belge, hekimin kendi el yazısıyla doldurulup imzalanmalıdır.
Bu belge üzerinde herhangi bir düzeltme veya silinti yapılması ya da herhangi bir yerinin doldurulmadan bırakılması, belgeyi geçersiz kılabilir.
Aşı yapılıp Uluslararası Aşı Sertifikası düzenlendikten sonra bilgiler, HSSBS’ne eksiksiz girilmelidir.
Uluslararası Aşı Sertifikasını on (10) yıl içinde kaybeden kişilerin eğer HSSBS’de kaydı varsa dilekçesi alınmalı, kayıt kontrolü yapılarak Sarı Humma Aşısı yapılmadan Uluslararası Aşı Sertifikası düzenlenmelidir. Aşı uygulama tarihi bölümüne eski kayıttan alınan aşı uygulama tarihi işlenmelidir. Kayıtta açıklama kısmına aşı yapılmadan uluslararası aşı sertifikası düzenlendiği bilgisi girilmelidir. Genel Müdürlüğe daha önceki aşı kaydı ve dilekçe örneği gönderilmelidir.
SEKİZİNCİ KISIM
Cenaze İşlemleri
Cenaze nakli işlemleri
Madde 48- Deniz yolu ile nakledilecek cenazeler için belediye veya hükümet tabipliği tarafından verilen belgeler, ölünün gemiye yüklenmesinden evvel bulunduğu limandaki sahil sağlık denetleme merkezleri görevlilerine veya sahil sağlık işlerini gözeten memura gösterilerek işlem yaptırılması gereklidir.
Yabancı ülkelere deniz yoluyla cenaze nakline, cenazenin bozulmasını önleyecek özel tedbirlerin alınması şartıyla izin verilir. Bu cenazelere “Gömülmek Üzere Yurda Girecek ve Çıkacak Cenazeler İçin Düzenlenecek İzin Belgesi” düzenlenir.
Yabancı memleketlerden getirilecek ölülerin naklinde ise nakillerinde sağlıkça mahzur bulunmadığına dair ölü nakil belgesi gösterilmesi zorunludur. Böyle bir belge gösterilmedikçe cenazelerin memlekete girmelerine izin verilmez. Ölü nakil belgesi görüldükten sonra bu cenazelere “Gömülmek Üzere Yurda Girecek ve Çıkacak Cenazeler İçin Düzenlenecek İzin Belgesi” düzenlenir ve yurda girişine izin verilir.
Gemilerde hastalık veya kaza neticesi ölenlerin geminin uygun bir yerinde tecrit edilmek sureti ile çıkarılmak istenilen limana kadar nakillerinde bir sakınca yoktur. Ancak adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığının göstereceği şekilde işlem yapılır.
DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler Sağlık denetleme merkezi olmayan limanlar
Madde 49- Sahil sağlık denetleme merkezi bulunmayan limanlara yurt dışından gelecek veya bu limanlardan yurt dışına gidecek gemilerin tüm sağlık iş ve işlemleri bağlı bulunduğu sahil sağlık denetleme merkezi görevlilerince yapılır.
Sağlık denetleme merkezi olmayan limanlarda Seferlik Gemi Sağlık Belgesindeki vize bölümü liman başkanlıklarınca doldurulduğunda vize işlemi yapılmış olur.
Aykırı davranışlar
Madde 50- Bu Yönerge hükümlerine uymayan yada aykırı harekette bulunan gemi yetkililileri hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 6 ncı maddesi gereğince para cezası uygulanır.
Yürürlük
Madde 51- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 52- Bu Yönerge hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

Gemi Sağlık Cüzdanı Yat Kayıt Belgesi transit log belgesi izni

Gemi Sağlık Cüzdanı Yat Kayıt Belgesi transit log belgesi izni

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNERGE

Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile bunların usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar ve bu yatlara Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak sağlık işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğine, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28 inci maddesi ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşullan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yurda Giriş işlemleri
Madde 4.. Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
Yat Kayıt (Transit Log) Belgesi
Madde 5. Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
Yurt dışından tüm yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
Yat Kayıt (transit log) Belgesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
Vize İşlemleri
Madde 6. Yurt dışından gelerek Türk limanlannda yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
Sağlık Resmi İşlemleri
Madde 7. Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
a) 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
b) Türk limanları arsında sefer yapan 50 net ton üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
c) Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
Denetim
Madde 8. Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen ve Türk limanları arasında sefer yapan tüm yatlara sağlık denetimi yapma hakkı her zaman saklıdır.
Ölüm ve Bulaşıcı Hastalıklar
Madde 9. Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Yurt Dışı Çıkış işlemleri
Madde 10. Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur.Patenta talep eden yatlara ise Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince patenta düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 11. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.
Cezai İşlemler
Madde 12. Bu Yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNERGE

Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile bunların usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar ve bu yatlara Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak sağlık işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğine, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28 inci maddesi ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşullan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yurda Giriş işlemleri
Madde 4.. Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
Yat Kayıt (Transit Log) Belgesi
Madde 5. Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
Yurt dışından tüm yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
Yat Kayıt (transit log) Belgesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
Vize İşlemleri
Madde 6. Yurt dışından gelerek Türk limanlannda yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
Sağlık Resmi İşlemleri
Madde 7. Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
a) 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
b) Türk limanları arsında sefer yapan 50 net ton üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
c) Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
Denetim
Madde 8. Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen ve Türk limanları arasında sefer yapan tüm yatlara sağlık denetimi yapma hakkı her zaman saklıdır.
Ölüm ve Bulaşıcı Hastalıklar
Madde 9. Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Yurt Dışı Çıkış işlemleri
Madde 10. Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur.Patenta talep eden yatlara ise Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince patenta düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 11. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.
Cezai İşlemler
Madde 12. Bu Yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

Liman kıyı tesisi yapım izni

Resmi Gazete Tarihi: 15.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27170
KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları kapsar.
(2) Bu Tebliğ, gemi inşa sanayii ve gemi söküm tesisleri ile askerî tesisleri kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren raporu,
b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,
c) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,
ç) Kıyı tesisi: Kıyı Kanunu kapsamında uygulama imar planı kararı ile yapılabilen liman, iskele, balıkçı barınağı gibi tesisleri,
d) Köprüüstü simülatörü: Deneysel veya teorik olarak elde edilmiş bir takım denklemlerden yola çıkarak, matematiksel gemi modellerinin statik ve dinamik durumunun, planlanan bir kıyı yapısıyla ve diğer çevresel parametreler ile ilişkili olarak olası gelişiminin görsel destekli benzetimini sağlayan, en az 225° lik yatay ve 30° lik düşey bir görüş açısı içine giren objeleri, gece ve gündüz koşullarını, çalışılan coğrafi alanla ilişkili olarak gemi radarı ve elektronik harita görüntüsünü, gemi köprüüstü ve haberleşme aygıtlarını fiziki gerçekliklerine ve gerçek zaman ölçeğine uygun olarak temsil edebilen sistemi,
e) Modelleme raporu: Yapımı planlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinoğrafik ve topoğrafik koşulların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp/ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu,
f) Yatırımcı: Kıyı tesislerini inşa etmek amacıyla teklif imâr planı hazırlayan veya hazırlattıran kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri,
g) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İdare tarafından modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda yetki verilen kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teklif Dosyası, Modelleme ve Fizibilite Raporlarının Niteliği ile
Rapor Hazırlayacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi
Teklif dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 5 – (1) Teklif imar planı/planları ile birlikte İdareye;
a) Plan açıklama raporu,
b) Teklif imar planında yer alan kıyı tesisi ile çevresine ilişkin, imar planı onaylı mevcut, imar planı onaylı ancak mevcut olmayan ve imar planı bulunmayan ancak mevcut olan kıyı tesislerinin işlenmiş olduğu 1/5000 ölçekli pafta,
c) Fizibilite raporu
ç) Modelleme raporu
sunulur.
(2) Fizibilite raporu, imar planı onaylı kıyı tesisinde yapılacak ilâve, revizyon, değişiklik vb. gibi teklif planlar ile halihazırda mevcut olan kıyı tesislerine yönelik teklif imar planları için istenmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plan açıklama raporu yeterli kabul edilecek olup İdare tarafından istenilmesi durumunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na sunulan veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(3) Modelleme raporu, teklif imar planında yer alan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar planı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının İdarece değerlendirilmesi halinde istenir. Modelleme raporunda kullanılmak üzere yatırımcı tarafından Ek-1’de yer alan Modelleme Raporu İlave Bilgi Formunun ilgili liman başkanlığı’na onaylatıldıktan sonra yetkilendirilmiş kuruluşa verilmesi zorunludur.
(4) Kıyı tesisleri dışındaki kullanım vasıflarını içeren teklif imar planlarında bu maddenin b, c ve ç bentleri aranmaz.
Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kuruluşlarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur.
a) Üniversitelerin mühendislik, güverte, gemi makineleri, deniz ulaştırma ve işletme, gemi inşaatı, deniz teknolojisi bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim görerek mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış olan bir rapor koordinatörünü raporun hazırlanması, incelenmesi veya denetimi için imza yetkisine sahip olarak sürekli olarak istihdam etmeleri,
b) Üniversitelerin mühendislik, işletme, ekonomi, maliye, iktisat, ekonometri, matematik, istatistik bölümleri lisans programları mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış bir personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,
c) Simülatördeki manevra deneylerinde, en az uzakyol kaptanı veya kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip bir uygulamacı personeli görevlendirmeleri ve hazırlayacakları deney raporunda imzasının bulunmasını sağlamaları,
ç) Kurum veya kuruluşların denizcilik, mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularında faaliyet gösterdiklerini Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü ile belgelendirmeleri,
d) Üniversite başvurularında bünyesinde denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, enstitü veya bölümlerin bulunması şartı aranır,
e) Köprüüstü simülatörüne sahip olmaları veya köprüüstü simülatörüne sahip kurum veya kuruluşlar ile bu tebliğin kapsamındaki konularda çalışabileceklerini belgeleyen geçerli bir kullanım protokolü veya işbirliği sözleşmesi yapmış olmaları,
f) Bu Tebliğ kapsamındaki modelleme veya fizibilite raporu hazırlama hizmetine ilişkin taahhütleri dışında, yapımı planlanan kıyı tesisinin yatırımcısı ile herhangi bir menfaat veya ortaklık ilişkisi içinde olmamaları,
g) Hazırlanacak raporlara ilişkin olarak, İdareye gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi vermeleri.
(2) Kamu tüzel kişiliğini haiz yatırımcı kuruluşlar, 1 inci fıkrada belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla, kendi tesislerine ait raporları hazırlayıp İdareye sunabilirler.
Yeterlik başvurusu
MADDE 7 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar bir dilekçe ile İdareye başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir.
a) Üniversite başvuruları dışındaki kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri başvurularında bu Tebliğ kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesi,
b) Özel hukuk tüzel kişilikleri temsile yetkili kişilerin imza sirküleri/imza beyanı ve yetki belgesi, Kamu kurumlarında ise temsile yetkili kişi için, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,
c) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili hizmet belgesi, imza sirküleri ve sigortalı işe giriş belgeleri, (emekli olmuş personel için sosyal güvenlik destek primi belgeleri, ortak ise ortaklıkla ilgili belgeler)
ç) 6 ncı maddenin (c) bendi kapsamındaki personelin diploma ve yeterlik belgesi örneği, imza sirküleri, kuruluşla olan hizmet sözleşmesi,
d) Kullanılacak köprüüstü simülatörüne ait ayrıntılı teknik bilgileri içeren dosya ve simülatörün sahiplik belgesi veya kullanım protokolü yahut işbirliği sözleşmesi,
e) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi (Ek-2).
Yetkilendirme ve yetkilendirilenlerin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları, İdarece 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartlar ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilen kuruluşlar modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda İdare tarafından yetkilendirilir.
(2) Yetkilendirilen kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hazırlayacakları modelleme ve fizibilite raporlarını bu Tebliğ’de tarif edilen usul ve esaslara uygun olarak kaynakları gösterilmiş verilere ve genel kabul görmüş bilimsel metotlara dayalı olarak hazırlamak,
b) Tarafsızlık ve gizlilik taahhüdüne uygun davranmak,
c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde İdarenin incelemesine sunmak,
ç) Yeterlik başvurusu aşamasında sundukları ve 7 nci maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde İdare’ye bildirmek,
d) İdarece yapılan denetlemelerde, görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.
(3) Yeterlik koşullarını kaybettikleri veya verilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen kuruluşların yetkileri İdarece iptal edilir.
Fizibilite raporlarının içeriği
MADDE 9– (1) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak fizibilite raporları aşağıdaki bilgi ve analizleri içermelidir.
a) Proje ile ilgili genel bilgiler:
1) Projenin yeri.
2) Projenin tanımı, amacı ve hizmet sağlayacağı alanlar.
3) Komşu tesisler (mevcut tesisler, imar planı onaylanmış potansiyel komşu tesisler).
4) Projenin genel özellikleri ve kapasite seçimi.
b) Proje sahasının tanıtılması:
1) Coğrafî konumu.
2) Topoğrafik ve batimetrik durumu.
3) Genel jeoloji ve deprem durumu.
4) Meteorolojik özellikleri ve iklim durumu.
5) Tesisin ulaşım ağına (karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer deniz yolları) irtibatı.
6) Arazi mülkiyeti ve araziden yararlanma durumu.
c) Bölgedeki ulusal ve uluslararası deniz ticareti:
1) Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler.
2) Piyasa beklentileri.
3) İstihdam durumu.
4) Liman hinterlandının genel yapısı.
5) Bölgedeki yük (yolcu veya yat sayısı) dağılımı.
6) Bölgedeki mevcut yük (yolcu veya yat) trafiği.
7) Bölgenin gelecekteki yükleme boşaltma (yolcu veya yat sayısı) talep tahmini.
8) Bölgedeki yat turizmi ve yat limanları.
ç) Planlanan kıyı tesisinin özellikleri:
1) Deniz yapılarının tasarımı, liman konfigürasyonunun uygunluğu (rıhtım, iskele ve mendireklerin tasarımı, saha kullanımının verimliliği).
2) Kara tesislerinin tasarımı (iskele/rıhtım üzerindeki yolların transfer için yeterliliği).
3) Alt–üst yapı özellikleri.
4) Planlanan liman elleçleme, transfer ve istifleme ekipmanları.
5) Ekipmanların kapasite ve özellikleri.
6) Gümrükleme, dokümantasyon ve yük bilgileri.
7) Yük elleçleme ve depolama teknolojileri.
8) Açık-kapalı depolama imkânları.
9) Enerji planlaması.
10) Bakım imkânları.
11) Kıyı tesisinin değişik gemi tipine göre derinlik (draft) konfigürasyonu.
d) Yatırımın maliyeti:
1) Genel kabuller.
2) Yatırım planı ve iş takvimi.
3) Yatırım giderleri.
e) Sonuç ve öneriler, yönetici özeti.
(2) Fizibilite raporunun (c) ve (ç) bölümünde istenen bilgiler, araştırma ve inceleme konuları; kıyı tesisinin tipine, kullanım amacına, yanaşacak gemiye ve elleçlenecek yük cinsine göre değişiklik gösterebilir.
Simülatör destekli modelleme raporlarının içeriği
MADDE 10 – (1) Modelleme raporlarında jenerik alan ve ilgili liman çevresi deniz trafiğinin eş zamanlı simülasyonu yapılarak tam donanımlı köprüüstü simülatöründe risk analizi uygulamalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Elde edilen simülatör analiz çıktılarına, söz konusu su alanındaki kıyıdan ve varsa deniz trafiğinden kaynaklanan gemi manevra zorluklarının, nümerik analiz metotları uygulamak suretiyle somut olarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.
(2) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak modelleme raporlarında aşağıdaki konulardaki bilgi ve analizler yer almalıdır.
a) Jenerik liman alanının yapılandırılmasına ait bilgiler ve alana ait portolon,
b) Manevra için kullanılan gemilerin statik özelliklerini gösteren çizelgeler (tip ve tonaj, su çekimi, serbest borda, dönme dairesi, makine gücü-hız ilişkisini gösteren çizelgeler)
c) Matematiksel model değişkenlerinin izlenebilmesine ilişkin kayıtlar, (uygulanan dümen açıları, pruva dönme oranı, hız ve rota bilgisi, mevki bilgisi, makine kumandaları, kullanılan römorkörlere ve bağlama özelliklerine ilişkin bilgiler ve izler)
ç) Eş zamanlı simülasyona ait bilgiler,
d) Uygulanan nümerik analiz metotlarına ilişkin bilgiler ve simülatör uygulamalarına dayalı nümerik risk analizi çıktıları,
e) Risk analizi çıktılarına çevre ve trafik değerlerine dayalı risk değerlendirme modellemesi,
f) Risk değerlendirmesi ve sonuçları,
g) Kıyı alanında birden fazla kıyı tesisi/iskele yapımı planlanıyorsa veya komşu tesis/tesisler mevcut ise, tesislere yanaşabilecek maksimum gemi boyutları göz önünde bulundurularak, emniyetli gemi manevrası bakımından tesisler arasında öngörülen minimum mesafe.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, İnceleme ve Görüş
Kıyı tesisinin kullanım amacına göre planlanması, yerleşim planı
MADDE 11 – (1) Yapımı planlanan kıyı tesisi, rıhtım veya iskele bölümlerinin tahmil/tahliye edilecek yük cinsine, yükün tehlikeli olup olmadığına veya diğer kullanım amacına yönelik olarak imar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre gerekiyorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, acil serbest bırakma kaplini, yangın/ürün boru hatları gibi yardımcı tesisat/teçhizatı, imar planı teklifinden ayrı olarak hazırlanan yerleşim planı ile alt yapı oluşturulmalıdır. Bu planlama ile kıyı tesisinin gelecek yıllara yönelik rezerv kullanım amaçları veya projeksiyonu da öngörülmelidir.
İnceleme ve tespit komisyonu
MADDE 12 – (1) İmar planı onay kurumunca, yukarıdaki bilgi ve belgeleri içeren teklif dosyası ile birlikte İdare’ye intikal ettirilen 1/1000 ölçekli imar plan teklifine ilişkin olarak mahallinde inceleme ve tespitler yapacak olan İTDK, İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur. İTDK ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.
(2) İTDK, teklif dosyasında belirtilen bilgi ve belgeler ile İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme ve tespit yapar.
(3) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise merkez teşkilatı uzmanlarınca İdare’ye intikal ettirilir.
(4) İmar planı onaylatmaya talip yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile planlanan tesise ait yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.
Talebin değerlendirilmesi ve görüş verilmesi
MADDE 13 – (1) İdare tarafından teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerle birlikte İTDK raporu dikkate alınarak nihaî değerlendirme yapılır ve değerlendirme sonucu teklif imar planını sunan kuruma bildirilir.
(2) İmar planı onaylı mevcut olan/olmayan kıyı tesislerinin kullanım amacı değişikliğini içeren plan teklifleri için İdare, mahallinde incelemeye gerek duymadan da görüş verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 14 – (1) 9/8/2007 tarihli ve 26608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki

Yük gemisi  Gezi teknesi Yat Tekne Tersane

Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25593
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yahut gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların ithalinde uygulanır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-29/08/2006-26274) Turizm amaçlı ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithal edilebilir.
(Mülga üçüncü fıkra:RG-19/11/2004-25645)
Sigorta ve Klas Zorunluluğu
Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek gemilerin; Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen,
a) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,
b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
c) (Ek:RG-19/11/2004-25645) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
zorunludur.
Bu şekilde ithal edilen gemiler, ithal tarihinden sonra P&I sigortası ve klas şartlarından birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar. Balıkçı fabrika gemileri ve turizm amaçlı yat ithallerinde P&I sigortası aranmaz. (Değişik son cümle:RG-19/11/2004-25645) Denizcilik Müsteşarlığınca; kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi, bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.
Başvuru Esasları
Madde 4 —Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan malları 14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal etmek isteyenler; aşağıdaki belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler:
a) Talep konusu mallarla ilgili bir adet orijinal fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte) veya talep konusu mal yurt dışında inşa ettirilecek gemi veya deniz aracı ise, orijinal fatura yerine proforma fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte).
b) Gemi inşa, tadil, tevsi ve onarım tesisleriyle (yüzer havuzlar dahil) ilgili talepler için son yıla ait tasdikli kapasite raporu.
Faturaların Onaylanması
Madde 5 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak
a) Orijinal faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
b) Yurt dışında tamamen yeni olarak inşa ettirilecek gemi veya deniz vasıtaları ile ilgili proforma faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL, İŞ BU TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE BAYRAK ŞAHADETNAMESİ ALINMASI VE ŞAHADETNAME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) FİİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMASI VE FİİLİ İTHALAT SIRASINDA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINCA KABUL EDİLEN DEVAMLI BİR P&I SİGORTASI İLE ŞARTSIZ BİR KLAS SERTİFİKASINA SAHİP OLMASI KAYDIYLA, 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve faturanın bir suretini muhafaza eder ve diğerini de ilgiliye verir.
Yeni İnşa Gemilerin Fiili İthali
Madde 6 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre proforma faturasını onaylatmış bulunan talep sahibi, yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemisinin/deniz aracının aynı bentte belirtilen süreler içinde fiili ithalini sağlamak için gemiye/deniz aracına ait orijinal kati faturayı, bunun iki sureti ve tercümelerini, P&I sigortası poliçesini, şartsız klas sertifikasını ve bu belgelere ilişkin suret ve tercümeler ile birlikte proforma faturayı onaylattığı Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü fatura ve belgeleri kontrol eder. Bütün belgelerin tamam olduğunu tespit etmesi halinde orijinal fatura ve suretlerine “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2851 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
Bu maddeye göre fiili ithali gerçekleştirilmek istenilen ancak, daha önce proforma faturası ibraz edilmemiş olan gemi ve deniz araçlarına, P&I sigortası ve klas şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hazır gemi/deniz aracı ithali işlemi uygulanır.
Gümrük İşlemleri
Madde 7 —Gümrük İdaresi, talep sahibi firmanın ilgili merciden aldığı üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı malların gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.
Gümrük İdaresi, talep sahibi gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemi/deniz aracının Türk limanlarına gelmesini müteakip ibraz ettiği ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca üzerine şerh düşülmüş orijinal kati faturasına istinaden gemi/deniz aracının gümrük muafiyeti ile ithal edilmesini sağlar.
Hazine Müsteşarlığına Bildirim
Madde 8 —Geminin/deniz aracının geçici ve/veya kesin ithalini müteakip ilgili ithalatçı en geç bir ay içerisinde; kullanılan krediler döviz alım ve satış bilgileri, yaş, tip, boyutlar ve tonaj gibi gemiye ilişkin bilgileri ve istenecek diğer gerekli bilgileri Hazine Müsteşarlığına verir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar.
Diğer Bildirimler
Madde 9 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında yapılan ithalat ile ilgili faturaları tasdik ettikten sonra, yatlar ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer gemiler/deniz araçları ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri de Dış Ticaret Müsteşarlığına tasdik tarihinden itibarin en geç 30 gün içerisinde bildirirler.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 10 —21/6/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Mevcut başvuru yapanlar (1)
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekne ithali için Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine başvuranların hakları saklıdır.