Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık – Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik Belgesi – Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerekli evraklar

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde özel sektöre Yatırım teşvik belgesi , Turizm işletme belgesi, Yabancıların çalışma izni, yabancılar ikamet tezkeresi, yabancı şirket işlemleri, maden ruhsatı, sektörel malzeme veya mal ithalatı izni imalatı izni, hastane okul vb hizmet sektörü kuruluşları proje ruhsatı izni, Bakanlıkların mevzuatları yönetmelikleri ile alakalı izin belgesi, ruhsat işlemleri veya belgelendirme işlemlerinize proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Genel Koordinatör

Turgay Turan

 

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir

 

Yatırım teşvik belgesi için istenen belgeler

Yatırım teşvik belgesi için istenen belgeler
Yatırım teşvik belgesi başvurularınızda Ekonomi Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarından yararlanabilirsiniz Gerekli olan evraklar sırası ile yatırım bilgi formu ve şirket ile ilgili evraklardır

Yatırım teşvik kredisi yatırım tutarı kredi faiz desteği
MADDE 8- (1) Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar
için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit
yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerin bir puanı,
b) IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,
c) Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî
mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi
atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası
cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,
Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla
bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(2) Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama
şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı
yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.
(3) Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek yatırım kredisi için azamî faiz
desteği miktarı; araştırma ve geliştirme ve çevre yatırımları için üçyüzbin Türk Lirasını, III
üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlar için beşyüzbin Türk Lirasını geçemez.
(4) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.
(5) Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar
için faiz desteği öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya
kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz.
(6) Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik
olarak birden fazla banka talepte bulunamaz veya finansal kiralama işlemi yapılamaz.
(7) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa
planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi hâlinde, bu durum ilgili aracı
kurumlar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve Müsteşarlıkça faiz desteği
ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin
daha sonra ilgili aracı kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi hâlinde, bildirimi takip eden
dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir
uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden
aksaması hâlinde faiz desteği ödemesine son verilir.
(8) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda,
devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca
da uygun görülmesi hâlinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, faiz desteği miktarı
ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz
desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde, devredilen makine ve teçhizata yönelik faiz
desteği uygulaması durdurulur.
(9) Teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi hâlinde yararlanılan faiz
desteği tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde tahsil edilir.
(10) Aracı kurum, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki
harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti
hâlinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu
kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın,
finansal kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının beş iş
günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir.
Aksi takdirde söz konusu meblağlar Müsteşarlıkça;
a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından
virman yapılmak veya diğer hukukî yöntemler kullanılarak,
b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak,
geri alınır.
(11) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan, bu maddede belirtilen değerleri bir katına kadar
artırmaya ve yüzde yetmişbeş oranında azaltmaya yetkilidir.
Hazine Yatırım teşvik
Ankara Kurumsal Danışmanlık 1987 yılından beridir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile yatırım teşvik belgesi dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hazine yatırım teşvik Tekstil sektörü yatırım teşvik belgesi alımı Tekstil teşvikleri destekleri Tekstile teşvik bölgelere göre değişmektedir Tekstilciye teşvik açıklamaları Tekstil yatırım teşvik edilmelidir Tekstil teşvik belgesi kapatma Tekstil fabrikası teşvikleri bölgeler Yatırım Bilgi Formu düzenlemek Yatırım teşvik belgesi danışmanlık yatırım teşvik belgesi alımı konuları Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler detaylar

Tekstil sektörü yatırımı teşvik belgesi işlemleri

Emek yoğun sektör olan ve ülkemizde iş sahası olarak işsizliğin en büyük çaresi tekstil sektörüdür Tekstil sektörünün Dünya piyasalarında rekabet edebilmesi için mutlaka teşvik edilmesi gerekmektedir Tekstil sektörü yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlanacağı teşvikler
Tekstil fabrikası teşvikleri
Yatırım teşvik belgesi Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği
MADDE 12- (1) Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri
sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü
bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az elli kişilik istihdam
sağlanması hâlinde bu tesisler için;
a) 5520 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisi veya gelir
vergisi beş yıl süreyle yüzde yetmişbeş oranında indirimli olarak uygulanır,
b) Bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir,
c) Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı
taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile bütçeden karşılanır.
7
(2) Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hâlinde taşınma
giderleri bütçeden karşılanabilir.
(3) Bu Kararın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü taşınma desteği için de
uygulanır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 1987 yılından beridir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile yatırım teşvik belgesi dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Testil TeşvikTekstil sektörü yatırım teşvik belgesi Tekstil teşvikleri Tekstile teşvik Tekstilciye teşvik Tekstil yatırım teşvik Tekstil teşvik belgesi Tekstil fabrikası teşvikleri Yatırım Bilgi Formu Yatırım teşvik belgesi yatırım teşvik belgesi alımı Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler Yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler nelerdir Yatırım teşvik belgesi müracaat Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvik Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır yatırım teşvikler yatırım teşvik

Yatırıma teşvik belgesi

 Yatırıma teşvik belgesi

Yatırıma teşvik belgesi Hazine Müsteşarlığı  bölgelere göre Yatırım teşvik belgesi mevzuatları özetlenmiştir.  Web sitemizde Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır sorunuza cevap bulurken yatırım teşvik kapsamındaki ileri yatırım teşvikleri Bölgelere göre teşvik destekleri, SSK teşvikini,  Teşvik kredisini gibi sorularınıza da cevap bulabileceksiniz  işlemekteyiz.vb konuları  teşvik belgesi

Yatırıma teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi destekleri 4 üncü bölge teşvikleri

Sabit yatırım tutarları ve asgarî kapasiteler
MADDE 4- Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının III üncü ve IV üncü bölgelerde is beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya
konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî
ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
Bu Kararın 12 nci maddesi kapsamında sadece taşınma desteklerinden
yararlanacak tesisler için asgarî sabit yatırım tutarı aranmaz.

Yatırım teşvik belgesi destekler 4 üncü bölge teşvikleri
Gümrük muafiyeti
Teşvik ve uygulama genel müdürlüğünce onaylı ithal makine teçhizatlarda gümrük muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri
Katma değer vergisi istisnası
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi
kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer
vergisinden istisna edilir

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri

Yatırım teşvik kredisi Faiz desteği
Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı

Yatırım teşvik belgesi 4 üncü bölge teşvikleri

Yatırım teşvik Sigorta primi işveren hissesi desteği
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama
tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki
yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül
eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.

31/12/2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 7 yıl
31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 5 yıl

29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden yararlanmakta
olan işletmeler için, bu Karar kapsamında ayrıca prim desteği uygulanmaz. Ancak, söz
konusu işletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımlara istinaden oluşacak ilave istihdam için de prim desteği uygulanır.

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı ödemiş olması şarttır. işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi
hâlinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden
kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar,
Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Yatırım teşvik belgesi

 Yatırım teşvik belgesi kurumlar vergisi teşviki  gelir vergisi teşviki

Yatırım teşvik  Vergi indirimi
1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında
gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi
çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma
katkı oranları aşağıda belirtilmiştir

Bölgesel Uygulama
Yatırıma katkı oranı (%) 25
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 80

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma katkı oranı (%)45
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 80

2) Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması
hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır

Bölgesel Uygulama
Yatırıma katkı oranı (%) 60
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 90

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Yatırıma katkı oranı (%) 70
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) 90

3) İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
4) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar
indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
5) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren
kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir
vergisi uygulamasından yararlanamaz.
6) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz

Yatırım teşvik belgesi
Yatırım yeri tahsisi
MADDE 11- (1) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi hükmü
çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel
desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
2) Bu Kararın 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü, yatırım yeri tahsisinde de
uygulanır.

Tekstil yatırım teşvikleri 
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma
desteği
1) Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri
sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü
bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az elli kişilik istihdam
sağlanması hâlinde bu tesisler için;
a) 5520 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurumlar vergisi veya gelir
vergisi beş yıl süreyle yüzde yetmişbeş oranında indirimli olarak uygulanır,
b) Bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir,
c) Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı
taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile bütçeden karşılanır.
2) Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hâlinde taşınma
giderleri bütçeden karşılanabilir.
3) Bu Kararın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü taşınma desteği için de
uygulanır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile proje fizibilite teknik hizmetleri ve yatırım teşvik belgesi işlemleri için dosya hazırlama ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikler

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir

yatırım teşvikler Yatırım teşvik belgesi destekleri

1 – 2 BÖLGELER 1) Vergi indirimi

2) Sigorta primi işveren hissesi desteği

3) Yatırım yeri tahsisi

4) Gümrük vergisi muafiyeti 5) KDV istisnası

3 – 4 BÖLGELER

1) Vergi indirimi

2) Sigorta primi işveren hissesi desteği

3) Yatırım yeri tahsisi

4) Gümrük vergisi muafiyeti

5) KDV istisnası

6) Faiz desteği

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

1) Vergi indirimi

2) Sigorta primi işveren hissesi desteği

3) Yatırım yeri tahsisi

4) Gümrük vergisi muafiyeti

5) KDV istisnası Yatırım teşvik belgesi

Ankara Kurumsal Danışmanlık 1987 yılından beridir ülke geneline Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile yatırım teşvik danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Genel Koordinatör

Turgay Turan

Bölgesel teşvikler Hazine Müsteşarlığının teşvikleri Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvikleri nelerdir Teşvik tebliğleri Teşvik Belgesi mevzuatı Teşvik bölgeleri yatırımları Teşvik danışmanlık hizmetleri Teşvik kredisi nasıl alınır Teşvik paketi nedir Teşvik yasası nezaman güncellendi Teşvik yasası 2009 açılımı Teşvikler ve faydaları Teşvikler 2009 da neler getirdi Teşvikli iller hangileri Teşvikli yatırımlar nasıl yapılır Yatırım yapmak Yatırım finans mevzuatı Yatırım finansman işlemleri Yatırım teşvik yasaları Yatırım teşvik belgesi formu Yatırım Teşvik Belgesi destekleri nedir yatırım teşvik belgesi nasıl alınır yatırım teşvik danışmanlık firması Yatırım teşvik kanunu nezaman çıktı Yatırım Teşvik Kredisi Yatırım teşvik mevzuatı yönetmeliği Yatırım teşvik paketi nde neler var Yatırım teşvik tebliği numarası Yatırım teşvikleri nasıl alınır Yatırımı teşvik formaliteleri Yatırımlar a yardımlar

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik  yasası ve Teşvik kapsamındaki iller bölgeler Yatırım teşvik belgesi
Yatırımlara teşvik , Teşvik yasası, Teşvik kapsamındaki iller, Teşvik belgeli yatırımlarda kdv istisnası ,   Teşvik belgesi nasıl alınır, Teşvik belgesi kapatma işlemleri, Teşvik belgesi deviri nasıl yapılır, Teşvik belgesi süre uzatımı,  Yatırım teşvikleri nelerdir, yatırım teşvik belgesi

Teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta aranacak belgeler
(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır:
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım Bilgi Formu,
ç) Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda; dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda; yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili sanayi odasının hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası ile bakiye kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,
d) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
f) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Yatırım teşvik belgesi yatırım planlama, projelendirme, dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım süresi sonunda işletmeye açılacak ve yatırım teşvik belgesi ile yapılmış olan İmalat, Turizm, Hizmetler,  veya Besicilik, Hayvancılık, Tarım ürünleri yatırımlarının tamamlama  yatırım teşvik belgelerinin kapatılması işlemleri süreci.

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım teşvik belgesini kapatmak
Yatırım teşvik belgesini kapatmak

 

Yatırım süresi sonunda tamamlanan yatırımların teşvik belgesi kapatma işlemlerinde gerekli evraklar ve hazırlanması  gerekli rapor vb belgeler.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgelerinin kapanış  işlemlerinde, yatırım sürecinde yapılmış olan yatırım harcama kalemlerinin listeleri çıkartılır, Özellikle yatırım teşvik  belgesi kapsamında alınmış olan yerli veya ithal makine teçhizat listelerinde er alan ve Müdürlükçe onaylanmış kalemlerin faturaları ve alınan makine teçhizatın adı evsabı ve teknik özellikleri ve adet ölçü birimine göre yatırım teşvik belgesine bağlı onaylı makine teçhizat listelerindeki detayı ile aynı şekilde fatura edilmiş olmalıdır.

Hazırlanan yatırım harcama kalemleri listesi ve YMM raporu ile ayrıca yatırım tamamlama icmal formu ile birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa yatırım teşvik  belgesinin kapatılması için başvuru yapılır.