Yatırım teşvik belgesi mevzuatı

Yatırım teşvik belgesi mevzuatı

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir

Ankara Kurumsal Danışmanlık Yatırım teşvik belgesi alımı alımı için yatırım planlama proje dosya hazırlama ve işlemlerin Hazine Müsteşarlığında takibi danışmanlık hizmetleri ve ndan sonra, yatırım teşvik belgesi aldıktan sonra uygulamada yatırım süresince belge revize işlemleri, yatırım tamamlandığında yatırım teşvik belgesi kapatma işlemi takibi  hizmeti vermekteyiz.  

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Genel Koordinatör

Turgay Turan

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik belgesi kapsamındaki iller

Teşvik  yasası ve Teşvik kapsamındaki iller bölgeler Yatırım teşvik belgesi
Yatırımlara teşvik , Teşvik yasası, Teşvik kapsamındaki iller, Teşvik belgeli yatırımlarda kdv istisnası ,   Teşvik belgesi nasıl alınır, Teşvik belgesi kapatma işlemleri, Teşvik belgesi deviri nasıl yapılır, Teşvik belgesi süre uzatımı,  Yatırım teşvikleri nelerdir, yatırım teşvik belgesi

Teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta aranacak belgeler
(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır:
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım Bilgi Formu,
ç) Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda; dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda; yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili sanayi odasının hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası ile bakiye kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,
d) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
f) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Yatırım teşvik belgesi yatırım planlama, projelendirme, dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım süresi sonunda işletmeye açılacak ve yatırım teşvik belgesi ile yapılmış olan İmalat, Turizm, Hizmetler,  veya Besicilik, Hayvancılık, Tarım ürünleri yatırımlarının tamamlama  yatırım teşvik belgelerinin kapatılması işlemleri süreci.

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım teşvik belgesini kapatmak
Yatırım teşvik belgesini kapatmak

 

Yatırım süresi sonunda tamamlanan yatırımların teşvik belgesi kapatma işlemlerinde gerekli evraklar ve hazırlanması  gerekli rapor vb belgeler.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgelerinin kapanış  işlemlerinde, yatırım sürecinde yapılmış olan yatırım harcama kalemlerinin listeleri çıkartılır, Özellikle yatırım teşvik  belgesi kapsamında alınmış olan yerli veya ithal makine teçhizat listelerinde er alan ve Müdürlükçe onaylanmış kalemlerin faturaları ve alınan makine teçhizatın adı evsabı ve teknik özellikleri ve adet ölçü birimine göre yatırım teşvik belgesine bağlı onaylı makine teçhizat listelerindeki detayı ile aynı şekilde fatura edilmiş olmalıdır.

Hazırlanan yatırım harcama kalemleri listesi ve YMM raporu ile ayrıca yatırım tamamlama icmal formu ile birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa yatırım teşvik  belgesinin kapatılması için başvuru yapılır.