Emisyon İzni Belgesi

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK
DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre ilgili Valiliğe yazılı başvuru ile verilecek izin dosyasında olması gereken bilgi, belge ve teknik verilerin neler olduğunu ve nasıl hazırlanacağını belirterek, Yönetmeliğin belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktır.

Madde 2- “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde verilecek emisyon ön izni ve emisyon izni için genel ilkeler şunlardır:
a) İzne esas teşkil edecek olan dosya tam olarak Valiliğe teslim edilir,
b) Yönerge ekinde yer alan Emisyon İzin Başvuru Formu faaliyet sahibi tarafından doldurularak izin dosyası ile birlikte Valiliğe teslim edilir.
c) İzne esas olan tesisin, izne tabi tesislerin hangi listesinde (Liste A, Liste B) olduğu Valilik tarafından değerlendirilir.
d) Emisyon ve hava kalitesi (İmisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlarda yetkili kişiler tarafından yapılır,
e) İzne esas olan tesis için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilip verilmediği Yönetmeliğin 8.maddesi (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
f) Yönetmelikte öngörülen hesap ve modelleme çalışmalarında uluslar arası kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan hava kirliliği dağılım modelleri ve metotları kullanılır.
g) İzin dosyaları Yönetmelikteki esaslara göre belirtilen süreler içinde değerlendirilir,
h) Tesis Valilikçe oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelenir.
i) İzin dosyaları Valilik tarafından Bakanlığa tam olarak gönderilir.
j) İzne tabi tesislerin A Listesinde yer alan tesisler için Emisyon İzin Dosyası iki nüsha olarak hazırlanır. Bir tanesi Bakanlığa gönderilir. Bir tanesi Valilikte muhafaza edilir.
k) İzin dosyasında iş ve endüstriyel sırlar ihtiva eden bilgi ve belgeler var ise bunlar belirtilerek, ayrı grup halinde sunulur. Bu durumda tesise ait diğer bilgi ve belgelerin tesisin çevreye olan etkilerini açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Alma Başvurusunda Bulundurulması Gereken Bilgi, Belge Ve Teknik Veriler

Madde 3- Emisyon izin dosyasında; izne esas olan tesis için aşağıdaki genel tanıtım bilgileri yer alır.
a) Tesisin adı.
b) Tesisin ticari unvanı.
c) Haberleşme adresi.
d) Tesisin bulunduğu İl/İlçe.
e) Tesisin yetkili elemanlarının adı, soyadı ve telefon numarası:
– Genel Müdür,
– Teknik Müdür,
– Sorumlu Kontrol Görevlisi(Mühendisi, Teknisyen vb.),
f) Gerektiğinde tesis hakkında bilgi ve belge istenecek veya görüşme yapılabilecek sorumlu ve teknik elemanın adı, soyadı, ünvanı, adresi, telefon numarası,
g) Tesisin kullanım sahası:
– Toplam alanı (m2),
– Tesisin kurulu olduğu alan (m2),
– Sosyal ve idari bölümlerin alanı (m2),
– Yeşil alan (m2),
– Boş alan (m2),
h) Tesisin ana üretimi, ürün cinsi, Proses ve Yakma Sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü ve toplam yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi,
i) (h) bendinde belirtilen bilgiler çerçevesinde Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin EK-3 İzne Tabi Tesisler Listesine göre tesisin yeri (Liste A veya Liste B),

Madde 4- İzin dosyasında; izne esas olan tesis için aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.
a) Dilekçe,
b) Gazete İlanı :
İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında
Yönetmeliğin 8.maddesinin (a) bendinin 2.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate
alınarak gazete ilanı verilir.
c) Emisyon İzin Başvuru Formu (Ek1)
d) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname,
e) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması. (Yönetmeliğin 40. Maddesinde verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için)
f) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ve notları, tesis alanına ait bu planlar yoksa; tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb.) belirlenecek
g) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları,
h) Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.)
i) Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi
ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.),
j) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması.(Akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.)
k) Makine yerleşim planı. (Plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecektir.)
l) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler (yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.
m) İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve/veya hava kalitesi ölçüm raporu ve diğer bilgiler elektronik ortamda (CD vb.) hazırlanarak İzin Doyası ile birlikte verilecektir.
n) Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları,
o) Üretimde kullanılacak hammaddeler ve yardımcı maddelerin;
– Ticari ve kimyasal adları, bileşimleri,
– Yıllık ve aylık hammadde girdileri,
– Programlanan tüketimleri,
– Birim ürün elde etmek için kullanılan miktarları,
– Yönetmeliğin 39. Maddesinde yer alan kimyasal maddelerin cinsleri, miktarları,
p) Hammaddenin ve yakıtın tesise gelişi ve ürünlerin sevkiyatı ve pazarlanması için kullanılan ulaşım biçimleri (Karayolu, Demiryolu, Liman, İskele, Hava limanı, Boru Hattı) ve miktarına göre dağılımı,
r) Ürünler ve yan ürünlerin;
– Ticari ve kimyasal adları, bileşenleri,
– Yıllara ve aylara göre elde edilmesi programlanan miktarları.
s) Kapasite raporu,
t) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,(Emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)

Madde 5- Emisyon ölçüm raporu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır ve Emisyon Ölçüm Raporu’nun aslı izin dosyasında yer alır.
a) Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,
b) Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,
c) Kullanılan ölçüm yöntemleri, standartlar ve cihazların kalibrasyon belgesi,
d) Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Madde 39 ve Madde 43’e göre değerlendirme),
e) Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,
f) Kullanıldığı belirtilen yakıtların;
– Programlanan yıllık tüketimleri
– Yakıtın özellikleri(alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem, yağ yüzdeleri ve diğerleri),
g) Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz veya dizel veya çift yakıtlı motorlar);
– Sayı ve özellikleri, yakma tekniği hakkında teknik bilgiler,
– Yakıt besleme kapasiteleri,
– Kazan, türbin ve motor verimleri,
h) Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü,
i) Baca ve baca gazları hakkında Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 42. Maddesi uyarınca gerekli bilgiler;
– Yanma (duman) gazlarının bacadan çıkış sıcaklığı, basıncı ve nemi,
– Baca gazı debisi, işletme şartlarında ve normal şartlar altında, kuru baca gazı
üzerinden m3/saat olarak ayrı ayrı,
– Baca iç çapı veya baca kesit alanı, eşdeğer çapı (m olarak),
– Öngörülen baca yüksekliği (m olarak),
– Baca yüksekliğinin 10 katı alan içerisindeki engebelerin ve bina yüksekliklerinin
tesis zeminine göre yükseklik ortalaması (J¢),
– Yukarıdaki baca bilgileri kullanılarak Yönetmelik Madde-42’ye göre
hesaplanmış baca yüksekliği,
j) Ölçüm sonuçları,
k) Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi,
l) Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası
m) Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi ve Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,
o) Çalışma periyodu hakkında bilgiler.
– Tesisin toplam çalışma süreleri:
– Sürekli veya kesikli (kesikli ise günde ortalama çalıştığı süre),
– Vardiya sayısı.
p)Yılda planlanan tesis bakımı sayısı ve süresi.(Yıl, ay, gün)

Madde 6- Emisyon ve tedbirleri hakkında bilgiler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanacaktır. Tedbirlerle birlikte veya tedbirler olmaksızın durum ayrı ayrı belirtilmelidir.
a) Emisyon durumları hakkında bilgiler:
– Kükürt dioksit (SO2),
– Azot oksitleri (NO/NO2),
– Karbonmonoksit (CO),
– Toplam toz ve partikül maddeler,
– Üretim yapısına göre tesisten kaynaklanabilecek muhtemel kirletici emisyonların
(TOC, VOC, PAH vb.),
işletme şartlarında mg/m3 cinsinden belirtilmesi, EKHKK Yönetmeliği Madde 39
Tablo 39.2.’de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz biçimindeki etkilerine
en yakın sınıfa dahil edilmesi, etkilerine göre gruplanması mümkün değilse
kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmesi,
b) Emisyon ölçüm raporlarındaki emisyon değerlerinin Yönetmelikle belirtilen koşullarda;
– Normal şartlarda (0 °C ve 1 atmosfer),
– Kuru bazda,
– Baca gazındaki hacimsel oksijen ve karbondioksit yüzdesine çevrilerek,
– Her bir bacadan çıkan emisyonların ayrı ayrı kütlesel debileri ile tesisin
tamamından (bacaların toplamı) çıkan emisyonların toplam kütlesel debilerinin
verilmesi gerekmektedir.
c) Emisyonların kontrolü ve ölçülmesi için öngörülen alet ve sistemler (bunların
nitelikleri yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olacaktır),
d) Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi
ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.),
e) Emisyonların azaltılması için öngörülen sistemler ve bunların nitelikleri;
– Tesiste elektro filtre, torba filtre, siklon, multisiklon gibi filtreleme teknikleri
kullanılıyorsa bu birimler hakknda bilgiler, bu tekniklerin toz tutma verimleri v.b.
– Sekonder hava gibi tam yanmayı sağlayıcı tedbirler varsa, bunlar hakkında
bilgiler,
– Katı yakıtlarla çalışıldığında ısıtma sisteminde yanma öncesi yakıtla birlikte veya
yanma esnasında ocağın alevlenme bölgesine veya alevin görünür bölgesine
kireç, kireç taşı veya dolomit injeksiyonu yapan ilave sistemleri varsa, bunlar
hakkında bilgiler.
– Yanma sonrası baca gazlarına uygulanan tedbirler varsa, bunlar hakkında
bilgiler,
– Yönetmeliğin Madde-43’ü kapsamına giren tesislerde, talep
edilen tedbirler hakkında bilgiler,
– Bu konuda alınan diğer tedbirler hakkında bilgiler,
f) Yanmanın dışında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi mekanik
işlemlerle toz yayılıyorsa, bu durumu önlemek için alınan tedbirler,
g) Hammadde ve ürünlerin özel kimyasal nitelikleri varsa (yanıcı, patlayıcı,
radyoaktif, toksik gibi) bunların taşınması, etiketlenmesi ve depolanmasında alınan
tedbirler,
h) Baca gazlarından yan ürün kazanma durumu varsa, bununla ilgili bilgiler.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Dosyalarının hazırlanarak değerlendirilmesi önem arzetmektedir.