Dts Kontrol belgesi nasıl alınır

ithalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için alınması gereken İthalatta Dts kontrol belgesi yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabilecek izin belgesidir.

Dts Kontrol belgesi nasıl alınır
Dts Kontrol belgesi nasıl alınır

Dts Kontrol belgesi nasıl alınır

Bu yazımızda sırası ile Tarım Ürünlerinin bazılarının ihracatında ticari kalite denetimi tebliğini bilginize sunacağız.
Ayrıca İthalatta Dts kontrol belgesi; ithalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için alınması gereken ve yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabilecek izin belgesidir.   Dts Kontrol belgesi ilgili ürünün tanımına göre ilgili Bakanlıklar tarafından verilir.
Genel Olarak İhracat ve İthalatta Düzenlenen Dts kontrol belgeleri
İthalatta veya İhracatta düzenlenen kontrol belgesi : ilgili mevzuat çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunca düzenlenen ve ithalat veya ihracat aşamasında bir ürünün ilgili teknik düzenlemesine veya standardına uygunluğunu gösteren belgedir.
İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine dair DTS Tebliği kapsamında standardı ithalatta zorunlu uygulamada bulunan tarım ürünleri için ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen Dts kontrol belgesidir.
Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatında ise Dts Tebliği kapsamında yer alan maddeler için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Dts kontrol belgesidir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatın da ise DTS Tebliği kapsamında yer alan maddeler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Dts kontrol belgesidir.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların, Kimyasalların, Yakıtların İthalatında ise DTS Tebliği kapsamındaki maddelerin ithalatında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Belgesidir.
Dts kontrol belgesi ilgili gümrük idarelerince ithalat aşamasında istenilmektedir.

Sırası ile bu konuları ele aldığımız yazılarımız ve ilgili tebliğler aşağıda bilginize sunulmuştur.

Dts kontrol belgesi nasıl alınır gerekli evraklar

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/18)
30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/18)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ve Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen Ek-1’de yer alan ürünlerin Ek-2’de yer alan Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete’nin 3 üncü Mükerrerinde yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,
c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,
ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,
d) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatına uygun olmama olasılığını,
e) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı ifade eder.
Firma tanımlaması
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
İhracatçı başvurusu
MADDE 6 – (1) Kullanıcı Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(2) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Risk analizi
MADDE 7 – (1) 2011/18 sayılı İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine istinaden sınıflandırılmış firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
Fiili denetim
MADDE 8 – (1) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.
(2) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS vasıtasıyla TAREKS referans numarası oluşturulur.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Denetim sonuçlarına yönelik itirazlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük’ün ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 – (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.
(2) Referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmak zorundadır.
(3) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talebinin bulunması halinde, ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten kontrol belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.
Devir, ifraz ve ülke değişikliği
MADDE 11 – (1) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri, TAREKS referans numarası kapsamındaki miktarı aşmamak kaydıyla, geçerlik süresi içinde TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.
(2) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri öncesinde kağıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.
İdari yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Tebliğde bulunmayan hususlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde bulunmayan hususlarda, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 30/1/2011 tarihli ve 27831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu yazımızda ihracatcı firmaların kontrol belgesi gerekmeyen ürünlerinin ticari kalite yeterlilik belgesi standartı mevzuatını içeren tebliğ aşağıda bilginize sunulmuştu

Dts kontrol belgesi nasıl alınır yönetmelik

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ VERİLMESİNDE
UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

6 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27250
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ VERİLMESİNDE
UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/33)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’na istinaden yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan, standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin ihracatında, söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu madde (a) bendi çerçevesinde gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmayacak bir uygulamayı teminen imalatçı-ihracatçılara Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi verilmesine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ bir örneği ekte yer alan (Ek 1), Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi verilecek standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünleri, bu Belgeyi alacak imalatçı-ihracatçıların taşımaları gereken asgari şartları, bu Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların denetlenme şartları ile hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 31/12/2003 tarih ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de (3. Mükerrer) yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (u) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nü,
c) Bölge Müdürlüğü: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü’nü,
d) Belge: Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi’ni (TKDYB),
e) İmalatçı-ihracatçı: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları,
f) Döner Sermaye İşletmesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesini,
g) Komisyon: İmalatçı-ihracatçıların Belge başvuruları ile Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların işyeri, laboratuvar, kontrol ve laboratuvar elemanları ve faaliyetlerinin bu Tebliğ ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge Müdürlüğü tarafından en az ikisi DTS Denetmeni olmak üzere ikiden fazla kişiden oluşturulan ekibi,
h) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, %50 oranından fazla hisseye veya %50 oranından fazla oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu işletmeyi ifade eder.
Başvuru
MADDE 5 – (1) Belge başvuruları, üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğünce, yapılan ön incelemenin sonucunun olumlu olması halinde, bir Komisyon oluşturulur ve söz konusu başvuru Komisyona intikal ettirilir.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) İmalatçı-ihracatçılara Belge verilebilmesi için firmanın;
a) Ürünü ilgili standardına göre hazırlayabileceği veya imalatını gerçekleştirebileceği tesis ve teknik donanıma sahip olduğunun,
b) Ürünle ilgili standart kontrolü yapabilecek nitelikte personel (sorumlu denetçi) istihdam ettiğinin,
c) İşletmesinde ürünle ilgili standart ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kimyasal ve fiziksel analizlerin gerçekleştirilebileceği yeterli laboratuvar ve teçhizatı bulundurduğunun,
d) Ürünle ilgili kimyasal ve fiziksel analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı istihdam ettiğinin, komisyonca yerinde ve kayıtlar üzerinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek değerlendirme raporu ile tespiti gereklidir.
Personel
MADDE 7 – (1) İmalatçı-ihracatçılar; dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış olan ve Bölge Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucu, ürünleri ilgili standartlarına göre denetleyebilmesine imkan sağlayan Sorumlu Denetçi Belgesi’ni (Ek 2) almaya hak kazanmış sorumlu denetçi çalıştırmak zorundadır. İlgili standardında, kimyasal ve fiziksel analiz gerektiren ürünler için firmaların, laboratuvar elemanı (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog) istihdam etmesi gerekir. Bu laboratuvar elemanı şartları uygun olması halinde sorumlu denetçi olarak da görev yapabilir.
(2) Yukarıda belirtilen eğitim şartını haiz ve başvuru tarihinde herhangi bir imalatçı-ihracatçı firmada en az 1 yıldır çalıştığını belgeleyenler ile imalatçı-ihracatçı firma sahipleri, sorumlu denetçi eğitimine doğrudan alınırlar. Herhangi bir imalatçı-ihracatçı firmada çalışmayan, ancak geçmiş yıllarda en az 1 yıl Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin üretimi ve/veya işlenmesi ile ihracatını yapan firmalarda çalıştığını belgeleyenler de sorumlu denetçi eğitimine alınırlar.
(3) Sorumlu denetçiler yetkili oldukları ürünlerde, firmanın farklı yerlerdeki işletmelerinde görev yapabilirler.
Laboratuvar
MADDE 8 – (1) İmalatçı-ihracatçıların Belge alabilmeleri için ilgili standardın öngördüğü analizleri yapabilecek yeterlikte laboratuvar ve teçhizata sahip olmaları gerekir.
Belge düzenleme
MADDE 9 – (1) Komisyonun olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından Belge düzenlenir. İmalatçı–ihracatçının Belge kapsamına yeni ürün ilave edilmesini talep etmesi durumunda, Komisyonun olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, Genel Müdürlük tarafından eski Belge iptal edilir, eski ve yeni ürünlerin bir arada olduğu, yeni tarihli Belge düzenlenir.
(2) Düzenlenen Belgeler 6 aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır.
(3) Aynı imalatçı–ihracatçının başka bir tesisinde imal ve ihraç edilen ürünler için Belge alınması, anılan tesis açısından da bu Tebliğde belirtilen şartların sağlanmasına bağlıdır.
(4) Grup firmalarınca üretimi ve/veya işlenmesi, denetimi ve ihracatı gerçekleştirilen ürünler için talepte bulunan firma adına, Belge düzenlenir.
Sorumlu Denetçi Belgesi verilmesi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen eğitimi alan ve yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından Sorumlu Denetçi Belgesi verilir.
(2) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Mühendis ve Kimyagerlere, emekli olmalarından sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından Sorumlu Denetçi Belgesi verilir.
Belge süresi
MADDE 11 – (1) TKDYB’nin geçerlilik süresi 12 aydır. İmalatçı–ihracatçının, Belge’nin geçerlilik süresinin bitiminden önce yazılı olarak başvurması halinde, yapılan denetimlerin sonucuna göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce Belge’nin geçerliliği 12 ay süre ile üç defa uzatılabilir. Üç uzatmadan sonra bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeni Belge düzenlenir.
Sorumlu Denetçi Belgesi süresi
MADDE 12 – (1) Sorumlu Denetçi Belgesi’nin geçerlilik süresi 12 aydır. Sorumlu Denetçi Belgesi’nin geçerlilik süresinin bitiminden önce, sorumlu denetçi tarafından yazılı olarak başvurulması halinde, yapılan denetimlerin ve değerlendirmenin sonucuna göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce Sorumlu Denetçi Belgesi’nin geçerliliği 12 ay süre ile üç defa uzatılabilir. Üç uzatmadan sonra bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeni Sorumlu Denetçi Belgesi düzenlenir.
Gümrük işlemleri
MADDE 13 – (1) Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların veya bu imalatçı-ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta, imalatçı-ihracatçıların sorumlu denetçilerince tanzim edilen bir örneği ekte yer alan Denetim Beyanı ve Belgesi’nin (Ek 3) gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz.
İç denetim
MADDE 14 – (1) İmalatçı-ihracatçılar, Bölge Müdürlüğünce talep edilmesi halinde, Belge kapsamında ihraç edecekleri ürünlerle ilgili Denetim Beyanı ve Belgesi’ni en geç, ürün ihraç edilmek üzere nakil vasıtasına yüklenmeden önce, ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına iletmek zorundadırlar.
(2) Sorumlu denetçiler diğer mevzuatlardaki hükümler saklı kalmak şartıyla, ilgili standart hükümlerine göre düzenlenen Denetim Beyanı ve Belgesi’ni, analiz raporlarının birer örneğini 12 ay süreyle, ilgili standart hükümlerine uygun olarak alacakları 2 takım numuneyi ise (kuru ve kurutulmuş ürünler ve yemeklik yağları) 45 gün süreyle uygun koşullarda muhafaza etmekle yükümlüdürler.
(3) İmalatçı-İhracatçı firmalar, ihraç edecekleri partilere ilişkin bilgileri, sıra numarası verilmek sureti ile kayıt altına almak (Ek 4), bu kayıtları saklamak ve aylık olarak ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına göndermekle yükümlüdürler.
(4) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, Belge kapsamında ürün ihraç eden imalatçı-ihracatçı veya ihracatçıların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu İhracatçı Birliklerince verilir.
Dış denetim
MADDE 15 – (1) Belge’nin taşıması gerekli koşulların sürekliliğini temin amacıyla, imalatçı-ihracatçının işyeri, laboratuvarı, sorumlu denetçi ve laboratuvar elemanları, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından güven unsuruna göre belirlenecek dönemlerde, yılda iki defadan az olmamak üzere denetlenir.
(2) Bölge Müdürlüğü, sorumlu denetçi tarafından yapılan kontrollerin doğruluğunu tespit bakımından, numuneleri imalatçı–ihracatçıdan isteyerek inceleyebilir veya ihraç partisinden numune alarak denetim yapabilir.
Sorumluluk
MADDE 16 – (1) Belge’ye sahip imalatçı-ihracatçılar ile sorumlu denetçiler;
a) Belge kapsamında yer alan ihraç edilecek ürünleri, ilgili Türk standardına göre hazırlamakla,
b) Belge verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişikliği ilgili Bölge Müdürlüğüne zamanında bildirmekle,
c) İlgili Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,
d) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,
e) İptal edilen veya süresi dolan Belge’nin aslını ilgili Bölge Müdürlüğüne iade etmekle,
f) Müsteşarlığın düzenleyeceği eğitim programlarına katılmak veya ilgili personelini göndermekle,
g) Belge kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymakla,
h) Belge kapsamında gerçekleştirdikleri ihracatlara ait aylık kayıtları (Ek 4), her ay ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına bildirmekle sorumludurlar.
(2) Sorumlu denetçilerin Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden imalatçı–ihracatçılar da müştereken sorumludurlar.
Uygulanacak müeyyideler
MADDE 17 – (1) Belge’nin geçerlilik süresi içinde Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucunda;
a) İmalatçı–ihracatçının ve sorumlu denetçinin, Tebliğ kapsamında bulunan sorumluluklarını yerine getirmediğinin,
b) İhraç edilen malın, yurtdışından standardına uygun olmaması nedeniyle geri geldiğinin,
c) İmalatçı–ihracatçının Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen, Belge verilebilme şartlarına dair tesis ve teknik donanımını kaybettiği, gerekli laboratuvarın yeterliliğini yitirdiğinin,
d) Standart dışı ürün ihraç ettiğinin,
e) Sorumlu Denetçilerin Belge kapsamında yer almayan bir ürün için TKDYB Denetim Beyanı ve Belgesi düzenlediğinin tespiti halinde, imalatçı–ihracatçı ve/veya sorumlu denetçi, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13 üncü maddesi (a) bendi uyarınca yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarının tebliği tarihinden itibaren, 7 (yedi) günden az 1 (bir) aydan çok olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce tanınacak süre içerisinde, imalatçı–ihracatçı ve/veya sorumlu denetçinin sorumluluklarını yerine getirmemesi ile yukarıda belirtilen eylemlerini tekrarlaması halinde, TKDYB ile Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilmek üzere geri alınır.
(2) Bölge Müdürlüğünün TKDYB iptaline ilişkin teklifi ve imalatçı–ihracatçının savunması, sonuçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme neticesinde, imalatçı–ihracatçının Tebliğ’de belirlenen sorumluluklarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13 üncü maddesi (b) bendi uyarınca işlem yapılır.
(3) Bölge Müdürlüğünün Sorumlu Denetçi Belgesi iptaline ilişkin teklifi ve sorumlu denetçinin savunması, sonuçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme neticesinde, sorumlu denetçinin Tebliğ’de belirlenen sorumluluklarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde, Belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(4) Firma, Sorumlu Denetçinin ya da laboratuvar elemanının işten ayrılması durumunda, yeni bir Sorumlu Denetçi ya da laboratuvar elemanı istihdam edeceği zamana kadar, Belgesini ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim eder.
(5) Belge’nin geçerlilik süresi içinde Bölge Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde, iki defa aynı ürün için yapılan analiz sonuçlarının ilgili standarda uygun çıkmaması halinde, Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe söz konusu ürün Belge kapsamından çıkartılır, 3 aydan az olmamak üzere, 3 yıla kadar yeniden düzenlenecek Belge’ye dahil edilmez. Belge, sadece analizi yapılan ürünü kapsıyor ise Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13 üncü maddesi (b) bendi uyarınca işlem yapılır.
Eğitim
MADDE 18 – (1) Belge sahibi imalatçı-ihracatçılar ve ürünün özelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli sorumlu denetçi veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya imalatçı-ihracatçının talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bölge Müdürlüğünce veya Müsteşarlığın uygun göreceği kuruluşlarda, Bölge Müdürlüğü denetiminde/ gözetiminde uygulamalı eğitim programları düzenlenebilir.
Masraflar
MADDE 19 – (1) Belge başvurusu değerlendirme, denetim ve belgelendirme masrafları İmalatçı–ihracatçılar tarafından, Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(2) Sorumlu denetçi adaylarının eğitim, sınav ve belgelendirme masrafları da sorumlu denetçi adaylarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(3) Yukarıda yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Kontrol belgesi
MADDE 20 – (1) İhracatçılar, Belge kapsamında Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yapacakları ihracatta, Denetim Beyanı ve Belgesini bağlı bulundukları DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına ibraz etmeleri halinde, denetim yapılmasa da Kontrol Belgesi düzenlenir.
Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 22 – (1) 12 Ağustos 2006 tarihli ve 26257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (2006/30) yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) kapsamında verilmiş olan Belgeler, bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

İhracat DTS Kontrol Belgesi

Alımı süreci ve gerekli işlemler nelerdir mevzuat tebliğ bilgisi. Ayrıca;

İthalatta Dts Kontrol Belgesi işlemleri

Bu Dts belgeleri nasıl alınır ve gerekli işlemler nelerdir sürecini işleyen tebliğ ile ilgili yazımız aşağıda bilginize sunulmuştur

DIŞ TİCARETTE İTHALATI İZNE BAĞLI ÜRÜNLERİN KONTROL BELGESİ
Kontrol belgesi; ithalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için alınması gereken ve yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabilecek izin belgesidir. Kontrol belgesi ilgili ürünün tanımına göre; Tarım, Sağlık ve Çevre Bakanlıkları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden temin edilir. Belgenin alınabilmesi için ithalatı yapılacak ürün için ilgili bakanlığın dış ticaret işlemini gerçekleştiren taraflardan (ihracatçı ve ithalatçı) istediği belgelerin ibraz edilmesiyle başvuru yapılır. Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için, ürünün ihracatçı tarafından çıkışı ve ithal edileceği gümrüklü sahaya girişi gerçekleşmeden kontrol belgesinin başvurusu yapılmalıdır. Başvurunun sonuçlanması 1 gün ile 1 yıl arasında değişirken, belgenin geçerlilik süresi ilgili bakanlıkça 4, 6 veya 12 ay olarak belirlenir ve bu sürenin sonunda ithalata devam edilecekse belge daha fazla kullanılamayacağı için yeni kontrol belgesine başvurulur.
Kontrol belgesi aslı ürünün gümrüklü sahaya girişi gerçekleştikten sonra, varsa diğer gerekli belgelerle beraber, gümrük müdürlüğüne ibraz edilerek ürünün ithalatı gerçekleştirilir.
Gıda, kimyasallar, kozmetik, sağlık ürünleri, hurda ve benzeri birçok ürün çeşidi için ilgili bakanlıklardan kontrol belgesi alınması gereklidir.
Genel Olarak İhracat ve İthalatta Düzenlenen Kontrol Belgeleri
Kontrol Belgesi, ilgili mevzuat çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunca düzenlenen ve ithalat veya ihracat aşamasında bir ürünün ilgili teknik düzenlemesine veya standardına uygunluğunu gösteren belgedir.
İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine dair DTS Tebliği kapsamında standardı ithalatta zorunlu uygulamada bulunan tarım ürünleri için ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi,
Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına dair DTS Tebliği kapsamında yer alan maddeler için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına dair DTS Tebliği kapsamında yer alan maddeler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi,
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına dair DTS Tebliği kapsamındaki maddeler için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Belgesi,
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına dair DTS Tebliğ kapsamında mezkûr Bakanlıkça yapılan kontroller sonucunda düzenlenen Kimyasal Madde İthalat Belgesi ve Kontrol Belgesi,
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına dair DTS Tebliğ kapsamındaki maddeler için, anılan Bakanlık tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Kontrol Belgesi,
gümrük idarelerince aranmaktadır.
Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarımsal ürünler, ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu maddelerin ihracatında, ihracatçı, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına müracaat eder. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından, ihracatçıya Kontrol Belgesi verilir.
Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde (Ek.1) yer alan tarımsal ürünler, ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu maddelerin ihracatında, ihracatçı, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı”na müracaat eder. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından, ihracatçıya Kontrol Belgesi verilir. Bu belgenin düzenlenmesinde etken faktör, geleneksel tarım ürünlerimiz ihracatında bir veya birkaç ihracatçının gerçekleştireceği olumsuz işlemlerin ve bırakacağı kötü izlenimin sektördeki tüm ihracatı etkileyen engellere dönüşmemesi için önceden tedbir alınması, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır. Nitekim geçen yıl Rusya ile yaşanan taze sebze meyve ihracatı krizi de, bu tür önlemlerin ne kadar gerekli olduğunu hatırlatmıştır.
İhracatta standardı zorunlu uygulamadaki tarımsal ürünlerin ihracında, yurt dışında iş yapan müteahhitler işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte işleme yoluyla yapılacak ihracat ile Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
Bunun yanı sıra, 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (2009/33) sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ ile belli şartları haiz işletmelere “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi” verilmek suretiyle, bu işletmelerin ve bu işletmelerden ihraç kaydıyla söz konusu ürünleri temin eden firmaların ihracatta parti bazında kontrolden muaf tutulmaları sağlanmıştır.