Deşarj izin belgesi evrakları

Deşarj izin belgesi nereden alınır ve başvuruda gerekli evraklar nelerdir ?

Atıksu mevzuatlarına göre Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için, Mahalli Çevre Kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda Büyükşehir belediye hudutları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Büyükşehir belediye hudutları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir. Deşarj İzin belgesinin alınması amacıyla ilgili Valilik kanalıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Atıksu deşarjı için idare tarafından verilen izin 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Deşarj izin belgesi evrakları

ATIKSU OLUŞTURAN (EVSEL VE/VEYA ENDÜSTRİYEL) VE
ALICI SU ORTAMINA ATIKSU DEŞARJI YAPAN İŞLETMELERİN
DEŞARJ İZİN BAŞVURU DOSYALARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

1- Dilekçe
2- Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.
3- İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.
4- İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.
5- Deşarj İzin Başvuru Formu (Eksiksiz Doldurulacak)
6- 1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve, rögarlar ve kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisi, alıcı ortama deşarj noktası belirtilecektir.)
7- Atıksu arıtma tesisine ait proje, 27.04.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için alınmış olan proje onay yazısı.
8- Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurunun bertarafına yönelik belge.
9- Atıksu deşarjının yapıldığı alıcı ortama, yapılan atıksu deşarjı ile ilgili olarak,
a) İç sularda, D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,
b) Su Ürünleri İstihsal Sahalarında, Tarım İl Müdürlüğü’nün,
c) İçme ve Kullanma suyu temin edilen Baraj rezervuarı havzalarında BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün,
d) İçme ve Kullanma suyu temin edilmesi planlanan Baraj rezervuarı havzalarında D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü’nün,
e) Sulak Alanlarda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün, kurum görüşünü belirtir resmi yazı.
10- Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.
11- Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de ayrıca eklenecektir.
12- Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.
13- Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.
14- Tesisin, Atıksu Arıtma Tesisinin ve Deşarj Noktasının X ve Y olarak koordinatları.