TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİ

29 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27125
Çevre ve Orman Bakanlığından:

TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlaması ve kontrolünün yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanların temizlendiği hallerde temizleme işlemleri sonrasında oluşabilecek atıklar ile oluşan atık suyun ilgili mevzuat çerçevesinde arıtılması ve bertaraf edilmesinin gerekliliği ve bu konuda hizmet veren temizleme tesislerinde bulunması gereken asgari şartları kapsamaktadır. Metal variller bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesine,

b) 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine,

c) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak ve

d) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını (ADR Konvansiyonunu),

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Dolum tesisi: Müşterileri adına araçlara dolum yapan tesisleri,

ç) Ekipman: Tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, IBC tanklar ve benzeri kapları,

d) IBC tank: Ultraviyole ışınlara karşı stabilize edilmiş yüksek moleküler, yüksek yoğunluk polietilenden üretilen, paslanma, korozyon ve güçlü kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahip, akışkan haldeki maddelerin depolanması ve taşınmasında kullanılan, gövdesinde çelik kafesler bulunan konteyneri,

e) MGBF-MSDS: Kimyasal maddelere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu,

f) Tanker tipi araç: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal ürünlerin nakliyesinde kullanılan tanker kamyon, tır-dorse, tank konteyner ve izo konteynerleri,

g) Taşıma kapları: IBC tank, plastik varil ve bidonları,

ğ) Taşıyıcı: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal madde taşımasını üstlenen firmaları,

h) Temizleme belgesi: Temizlenmiş tanker tipi araçlara verilen belgeyi,

ı) Temizleme etiketi: Taşıma kaplarının temizlendiğini gösterir etiketleri,

i) Temizleme izin belgesi: Bu Tebliğ kapsamındaki temizleme hizmetlerini vermek amacıyla tesis kurmak isteyenlerin alacakları belgeyi,

j) Temizleme tesisi: Bakanlıkça Temizleme İzni Belgesi verilmiş ve Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde tanımlanan ünite ve yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri,

k) Üretici: Kimyasal madde üreten tesisleri,

l) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kimyasal ürün taşıma araçları temizleyicilerinin, bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.

(2) Ekipmanın temizlenmesi gerekiyorsa 6 ncı maddede tanımlanan yetkili tesislerde temizlenerek, taşıyıcı tarafından Temizleme Belgesi alınması zorunludur. Taşıyıcılar dolum öncesinde yüklemenin yapıldığı tesise bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.

(3) Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler, temizlenmiş ekipmanların Temizleme Belgesini sorgulamak durumundadırlar.

(4) Üretici, dolum işlemi yapan tesisler/yükleyiciler, temizleme yapılmış ekipmanların dolum öncesi Temizleme Belgesini almakla ve bir nüshasını Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruluşa iletmekle yükümlüdür.

(5) Temizleme tesisleri Bakanlıktan Temizleme İzin Belgesi almakla yükümlüdürler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Temizleme tesisi

MADDE 6 – (1) Temizleme tesisleri;

(2) Tebliğ standartlarına göre aşağıdaki teknik donanıma sahip olmakla ve bu donanım ile temizliğinin yapılmasını sağlamakla,

(a) Temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanı.

(b) Basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi.

(c) Temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı.

(ç) Temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi.

(d) Temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma ve diğerleri).

(e) Temizlenecek ürünlerin teknik bilgi formlarındaki önemli bilgileri kapsayacak ve bu ürünlerin nasıl temizleneceğini belirten temizleme prosedürleri.

(f) Kanunlarla belirlenen deşarj değerlerini sağlayacak evsafta arıtma tesisi.

(3) Temizleme sonrasında Temizleme Belgesini doğru bilgiler ile düzenleyip vermekle,

(4) Atık su arıtma tesisini kurarak atık suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtmakla,

(5) Oluşacak atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf etmekle,

(6) Oluşacak tüm kayıt ve belgeleri Bakanlığa ibraz etmekle,

(7) IBC ve diğer taşıma kapları temizliğinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin gerekli maddelerine uygun bildirim yapmakla ve Bakanlığın belirlediği temizleme etiketini temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştirmek ile

sorumludur.

Temizleme belgesi

MADDE 7 – (1) Temizleme Belgesi Bakanlıkça belirlenmiş Ek-1’deki belgedir.

(2) Bakanlıktan geçici izin veya Temizleme İzin Belgesi almış kuruluşlar tarafından verilebilir.

(3) Belge içindeki tüm hanelerin doldurulması zorunludur

(4) Belgenin tüm kopyalarının kaşelenip imzalanması zorunludur.

(5) Bu belge dört nüsha düzenlenip, bir nüsha Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa gönderilmek üzere iki nüshası dolum tesisine, bir nüshası taşımacı firmaya verilecek ve bir nüshası da temizleme tesisinde kalacaktır.

(6) Temizleme etiketi Bakanlıkça belirlenmiş Ek-2’deki belgedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temizleme Tesisleri İle İlgili Hükümler

Temizleme izni

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde verilen asgari teknik donanıma sahip tesislere Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 27 nci ve 28 inci maddelerinde tanımlanan lisans düzenlemesi kapsamında Temizleme İzin Belgesi verilir.

Temizleme tesislerine ön izin verilmesi

MADDE 9 – (1) Temizleme tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.

(2)Bu başvurularda;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının,

b) Tesisin ilgili mevzuatta istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,

c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,

ç) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-13’ünde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması,

d) Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde verilen teknik donanıma ait proje, proforma fatura ve bilgileri sunması

zorunludur.

(3) Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön izin verir. Ancak, ön izin projeye verildiğinden, ön izin ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde yıkama yapılamaz.

Temizleme tesislerine geçici izin ve izin verilmesi

MADDE 10 – (1) Temizleme tesisi kurmak, işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan izin almak zorundadır. Temizleme tesislerine izin verilmesi aşamasında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-14’ünde verilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(2) Temizleme tesisi işletmecisi Bakanlığa izin başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Tebliğ esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön izinde belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.

(3) Ön izin verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlıkça yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme izni verilir. Bu izin üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. İzin devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.

(4) Geçici çalışma izni veya işletme izni almış olan temizleme tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

İzin iptali

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin izne uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesi uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Cezai müeyyide

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 20 inci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

Geçiş Süreci

Geçici Madde 1 – (1) Üretim ve dolum tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde halihazırda tanker temizleme hizmeti veren ve henüz izni bulunmayan işletmelerin bu Tebliğ hükümlerini uygulamak ve temizleme izni almak için başvuruda bulunma süresi en geç 31/5/2009’dur.

(2) Mevcut durumda tanker temizleme hizmeti veren işletmelerin bulunmadığı bölgelerde yer alan üretici ve dolum tesisleri 1/7/2009 tarihine kadar Tebliğ hükümlerinden muaf sayılacaktır.

(3) Ancak anılan tesisler bu tip temizleme tesisleri açılmaması durumu göz önüne alınarak ya kendi tesislerine entegre edilecek temizleme ünitelerini kurmak ya da birlik oluşturarak Tebliğ gereklerini sağlayacak temizleme tesisi kurmak üzere en geç 31/5/2009 tarihine kadar Bakanlığa başvuruda bulunmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür