Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör firmaları Kapasite Raporu düzenlenmesinde kapasite raporu formunun üretim bölümüne , Asansörün Montaj Yoluyla İmali veya “Asansör Montajı ifadelerinin yazılması ve hesaplamaların genel kriterlere uygun yapılması  gerekmektedir. Aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır
Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLEMESİNDE
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
Asansör ile ilgili kapasite raporu düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.
Öncelikle, asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen Asansör firmalarına Kapasite Raporu düzenlenmesi,
kapasite raporu formunun üretim bölümüne , “Asansörün Montaj Yoluyla İmali” veya “Asansör Montajı” ifadelerinin yazılması, hesaplamaların genel kriterlere, mer’i usül ve esaslara göre yapılması ancak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Asansör işi ile iştigal eden firmalar üç katagoride toplanmaktadır.
1. Asansör montajı ile iştigal eden firmalar,
2. Asansör montajı ile birlikte asansör parçası yapımı ile iştigal eden firmalar,
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar.
Firmaların kapasite raporlarının ilk sayfasının en üst kısmına, montaj yapılıyorsa MONTAJ KAPASİTESİ, montaj + aksam, parça üretimi yapıyorsa İMALATÇI MONTAJCI KAPASİTESİ, kaşesinin kırmızı renkli olarak basılması, yalnızca asansör aksam ve parçası üretimi yapıyorsa her hangi bir kaşe basılmaması gerekmektedir.
1. Asansör Montajı İle İştigal Eden Firmalar:
Asansör montajı ile iştigal eden firmalara kapasite raporları düzenlenirken montajda kullanılan makine ve tesisat hariç, işyerinde bulunan makine ve montaj işlerine yardımcı olmak üzere çeşitli metal malzeme işleyen makinaların puanlaması yapılır ve buna göre metal malzeme miktarı tespit
edilir. Puanlama sonucu bulunan miktar ihtiyaçtan fazla ise, asansör montaj miktarına ve bu asansörlerde kullanılacak malzeme miktarına göre metal malzeme miktarının tespiti yapılır.
Montajı yapılan asansör miktarının belirlenmesinde, montaj-saat veya montaj-gün esası uygulanır. Firmada bulunan ekip veya ekip grubunun günde 8 çalışma saati üzerinden asansör montaj miktarı belirlenir. Bir asansörün montajının ortalama 30 ile 45 günde yapılabileceği
varsayılır. Montaj süresinin belirtilen bu sürelerden değişik olması durumunda bu husus raporda belirtilir ve buna göre de asansör miktarı belirlenir. Şayet firmanın üretim programındaki asansör miktarı varsa bu da göz önüne alınarak kıyaslama yapılır, darboğaz olan miktar dikkate alınır.
Montaj ekipmanları olarak asgari ve yeterli sayıda kaynak makinası, hilti, matkap, testere, taşlama, caraskal, çektirme, elektrikli test cihazları, kaldırma tertibatları, anahtar takımları ve el aletleri vs. gibi makine ve tesisatın bulunması gerekmektedir.

Ortalama kat sayısı ve durak adedi dikkate alınarak ve bulunan asansör sayısına göre montaj malzemelerinin miktarı belirlenir.
Asansör montajı yapan firmalarda asgari 2 mühendis görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
2. Asansör montajı ile birlikte asansör aksam ve parçaları yapımı ile iştigal eden firmalar
Asansör montajı ile asansör aksam ve parçalarını birlikte yapan firmalara aşağıda belirtilen hususlar uygulanır.
Aksam ve parçaların tamamını veya bir kısmını üretmesi durumunda bu tür firmalar İmalatçı-montajcı firmalar olup kapasite raporlarına İmalatçı-Montajcı kaşesi basılır.
Asansör aksamları şunlardır;
– Tahrik sistemi (Motor-Makine vs.)
– Kabin (komple askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantısı vs.)
– Kapı ( komple, kilit, fiş, kontak, kasa vs.)
– Ray
– Kumanda panosu (kontaktör, röle, kablo vs.)
– Sinyalizasyon parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler vs.)
Asansör montaj miktarının belirlenmesinde 1. maddede belirtilen montajla ilgili tüm esaslara uyulur. Ortalama kat sayısı ve durak adedine göre ve asansör sayısına göre malzemeler tespit edilerek raporda belirtilir.
Firmada aksam ve parça imalatında çalışan işçiler ile montaj ekibinde çalışan işçilerin aynı işçiler olmaması, bu ikisinde çalışan işçilerin ayrılarak, puanlamanın veya montaj sürelerinin tespitlerinin ona göre yapılması gerekmektedir.
Bu firmalarda asgari 2 mühendisin görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar:
Bu tür firmaların kapasite raporlarının düzenlenmesinde, genel esas ve kaide, ve kriterler uygulanır, kapasite raporlarına her hangi bir kaşe basılmaz

Kapasite raporu için gerekli belgeler

Kapasite raporu için gerekli belgeler

İmalat Sanayi sektörlerinde imalathane ve fabrikalarda kullanılan makine teçhizatlar yıllık imalat hacmi ve personel sayısı vb kriterlerin değerlendirildiği İmalathanelerin karnesi olan Kapasite Raporu İhracatçı İmalatçı özel veya tüzel kişiliklerin imalat konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, imalatta kullandıkları hammadde ve yardımcı maddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve İhracatta imalat girdi oranlarını, mal ve malzeme ihtiyaç miktarlarını belirler; Ayrıca kapasite raporu sanayicinin elektrik indirimi için gereklidir.

Kapasite raporu nereden alınır

İhracatçı imalatçılar
Yatırım Teşvik Belgesi,
İthalat edilip ihraç edilen ürünlerin ithal girdilerinin KDV siz ve gümrüksüz ithalatı için Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
KOSGEB Kredi – Fuar ve diğer desteklerinde
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi ve Yenileme:
Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. 
Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
Raporda yer alan makineler kiralık ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.
Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Odalar Birliği tarafından onaylandıktan sonra raporda bu tarz değişiklikler yapılamaz.
Raporun düzenlenip mutabakat için firmaya gönderilmesi ile başlayan 5 günlük itiraz süresinde, yapılan firma başvuruları ekspertiz heyeti tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde ilaveler yapılır.

Kurumsal Danışmanlık Kapasite Raporu alımı dosya hazırlama ekspertiz ve işlemlerin takibi hizmetleri

kapasite raporu nasıl alınır

kapasite raporu nasıl alınır İmalatçı kapasite raporu Elektrik indirimi kapasite raporu
Kapasite Raporu İhracatçı İmalatçı özel veya tüzel kişiliklerin imalat konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, imalatta kullandıkları hammadde ve yardımcı maddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve İhracatta imalat girdi oranlarını, mal ve malzeme ihtiyaç miktarlarını belirler; Ayrıca kapasite raporu sanayicinin elektrik indirimi için gereklidir.

Kapasite Raporu nasıl alınır Kapasite raporu gerekli işlemler
1) İhracatçı imalatçılar
2) Yatırım Teşvik Belgesi,
3) İthalat edilip ihraç edilen ürünlerin ithal girdilerinin KDV siz ve gümrüksüz ithalatı için Dahilde İşleme İzin Belgesi,
4) Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
5) Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
6) Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
7) KOSGEB Kredi – Fuar ve diğer desteklerinde
8) Resmi ve özel ihalelerde,
9) Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
10) Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
11) Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
12) İmalatçı belgesi alımında,
13) Vergi incelemelerinde,
14) Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi ve Yenileme:
Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir.
Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
Raporda yer alan makineler kiralık ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Odalar Birliği tarafından onaylandıktan sonra raporda bu tarz değişiklikler yapılamaz.
Raporun düzenlenip mutabakat için firmaya gönderilmesi ile başlayan 5 günlük itiraz süresinde, yapılan firma başvuruları ekspertiz heyeti tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde ilaveler yapılır.

Kapasite Raporu alımı dosya hazırlama ekspertiz ve işlemlerin takibi hizmetleri

Genel Koordinatör
Turgay Turan