Atık alma gemileri mevzuatı

Atık alma gemileri mevzuatı Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar
24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:
ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK
DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/4)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslandırılan atık alma gemilerinin diğer gemilerden ayrılmasını sağlamak için renkleri ile bu gemilerde çalışacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartlarının standart hale getirilmesidir.

Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan “Atık Alma Gemilerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme”nin 1 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinin rengi ve 15 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esasları kapsar.

Atık alma gemilerinin rengi
MADDE 3 – (1) Atık alma gemisi olarak hizmet verecek gemilerde ana güverte seviyesi üzerindeki yaşam mahalli, direkler ve benzeri bölümlerin beyaz, bordalarının su üstü yeşil, su altı (Karina) kırmızı renkte olacaktır.
(2) Valiliklerce lisanslandırılan ve faaliyette olan atık alma gemileri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte değil ise renk değişikliğini hangi tarihte tamamlayacağını lisans belgesini düzenleyen valiliğin il çevre ve orman müdürlüğüne resmi yazı ile bildirecektir. İlk kara sörveyinin yapılacağı tarihte gemi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renge boyanmış olacaktır. Belirtilen süre dolduğunda il çevre ve orman müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda renk değişikliğinin yapılmadığı tespit edilirse atık alma gemisi lisans belgesi iptal edilecektir.
(3) Lisanslı atık alma gemisi bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte ise veya valiliğe yapılan resmi müracaatta belirtilen tarihte gerekli renk değişikliğini yapmış ise lisans belgesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri
MADDE 4 – (1) Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti turuncu renkte ve tulum şeklinde olmalıdır. Kol, diz, göğüs ve sırtta gri fosforlu şeritler yer almalıdır.
(2) Kıyafet için kullanılacak kumaş ve model yapılacak işin özelliğine uygun olmalıdır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kimlik kartları atık alma gemisinin faaliyet göstereceği ilin il çevre ve orman müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.
(2) Kimlik kartlarında bulunması zorunlu olan bilgilere ek olarak personelin atık alma işlemi ile ilgili hangi konularda yetkisinin olduğu da görünür şekilde yer almalıdır.
3) Atık alma gemisi personeli görev süresi içinde kimlik kartını yakasında takılı bulundurmak zorundadır. Kimliğin kullanım yeri çalışılan lisanslı atık alma gemisi ile sınırlıdır. Usulsüz kimlik kullanımında sorumluluk atık alma gemisi işleticisine aittir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

Atık alma gemileri mevzuatı konuları Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar nelerdir Atık alma gemilerinin rengi nasıl olur Lisanslı atık alma gemisi mevzuatı Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları nerden alınır Atıkalma gemisi personel kimlik kartı nasıl alınır atık gemisi personel kimliği nerden alınır atık alan gemide çalışacak personel kimliği alımı atık gemi personel kimlik belgesi işlemleri atık alma personel görevleri nelerdir Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri nasıldır Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti konusu gibi sorularınıza cevap olarak tebliğ web sitemize taşınmıştır. Mevzuat açıklamasıdır.

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Kruvaziyer gemi limanları
Deniz Turizmi yönetmeliği

MADDE 8 – (1) Kruvaziyer gemi limanları, 5 inci maddedeki niteliklere sahip, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında dinlenme, yeme, içme, konaklama ve alış veriş gibi sosyal ve ticari üniteleri bulunan deniz turizmi tesisleridir.
(2) Kruvaziyer gemi limanları; A ve B tipi kruvaziyer gemi limanları olmak üzere ikiye ayrılır.
a) B tipi kruvaziyer gemi limanları 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan niteliklerin yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) En az bir kruvaziyer geminin yanaşabileceği, yeterli uzunlukta güvenli fonksiyonel yolcu indirme yeri.
2) En az bir gemiden inen yolcunun hizmet alabileceği kruvaziyer terminali.
3) Tur otobüsleri için park yeri ve taksi durağı.
4) Personel, yolcu ve bagaj güvenlik kontrol ünitesi.
5) Danışma ünitesi.
6) Kamu hizmet binası.
7) Yeme, içme yerleri ve dinlenme salonları.
8) Kapalı devre güvenlik sistemleri.
9) Anons yayın sistemleri.
10) İlk yardım ünitesi.
11) Bedensel engelliler için tuvalet ve özel düzenlemeler.
12) Posta ve diğer iletişim hizmet ünitesi.
13) Gümrüklü ve gümrüksüz satış üniteleri.
14) Sergi ve gösteriler için uygun mahaller.
15) Yakın çevrede yoksa banka hizmet ünitesi.
16) Personel toplantı salonu.
b) A tipi kruvaziyer gemi limanları, B tipi kruvaziyer gemi limanlarında aranan şartların yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) Aynı zamanda dört adet kruvaziyer geminin yanaşabileceği, aynı anda birden fazla kruvaziyer geminin yolcularını indirebileceği güvenli fonksiyonel yolcu indirme yerleri.
2) Birden fazla gemi yolcusunun hizmet alacağı, giriş ve çıkışın ayrı ayrı yapılacağı iki adet terminal binası.
3) İşletme ve yönetim birimleri.
4) Yolcu nakliyesi için körük sistemleri.
5) Valiz nakliye alanı, yükleme ve boşaltma sistemi.
6) Turizm seyahat acenteleri ve tur operatörleri işletme ofisleri.
7) Konferans ve toplantı salonu.
8) Eğlence mekânları.
9) VIP hizmeti salonu.
10) Yeme, içme tesisleri.
11) Helikopter pisti.
12) Revir.

Gemi Tekne Yat Yüzer Havuz Deniz araçları tescili

DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2-Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7-A maddesinin (g) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 3- Bu yönerge; denizde kendi makine gücü veya itilmek/çekilmek suretiyle yahut herhangi bir şekilde hareket imkanı bulunan, ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen ve bu yönergenin 1 inci maddesindeki amaca uygun olarak kullanılan deniz araçlarını kapsar.

Kaydedilecek Deniz Araçları

Madde 4- Denizde veya iç sularda faaliyet göstermekte olup, 29/5/1959 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 116 ncı maddesi ile 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununun 2 inci ve 4 üncü maddelerinde belirtilen gemi tarifi dışında kalan, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, adı ve tonilatosu ne olursa olsun her türlü araç, bu Yönergeye göre deniz aracı sayılırlar.

Bu Yönerge kapsamında bulunup da sicillere tescili yapılacak deniz araçları aşağıda belirtilmiştir:
Yüzer Havuz,
Yüzer vinç/kreyn,
Duba, barç, ponton, şat, layter,
Sondaj/fener platformu, kablo/boru döşeme aracı,
Yüzer otel/lokanta/fabrika /santral,
Yukarıda belirtilmeyen,ancak ekonomik ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji kapsamında inşa edilmiş veya edilecek diğer deniz araçları,

Tescil İçin Gerekli Belgeler
Madde 5- Deniz araçlarının sicillere tescili için, sicil memurlukları tarafından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Tescil talep dilekçesi,
Hakiki şahıs ise; nüfus sureti, ikametgah senedi,
Ticari şirket ise;Ticaret Sicili Gazetesi,imza sirküleri,
Tonaj/tonilato belgesi,
Deniz aracının faturası veya inşa belgesi,
Vergi levhası/vergi numarası,
Yurtdışından alınan deniz araçları için satış senedi veya satış faturası gümrük giriş beyannamesi,
Tescilli deniz araçları için, bayrak ülkesinin terkin belgesi,
Teşvikli deniz araçlarında teşvik belgesi,

Deniz Araçlarının Kaydedileceği Sicil Defterleri
Madde 6- Kapsama dahil deniz araçlarından;
Milli Gemi Sicili’ne kaydedilecek deniz araçları, Milli Gemi Sicil Defterine,
Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek olan deniz araçları, Türk Uluslar arası kaydedilir

Deniz Araçları Tasdiknamesi

Madde 7- Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin ibrazından ve sicil memurlukları tarafından incelendikten sonra, durumları bu Yönetmeliğe uygun görülen deniz araçları sicillere kaydedilirler.
Sicil memurlukları, deniz aracının sicile kaydolunduğuna dair örnekleri Ek-1 ve Ek-2’de verilen deniz aracı tasdiknamesi düzenlerler. Tasdiknameye sicildeki kayıtların kapsamı aynen ve tam olarak geçirilir.

Sicillere Kaydedilecek Deniz Araçları İçin Tonaj Sınırı

Madde 8- Sicillere kaydedilecek deniz araçlarının,
Milli Gemi Sicili için 18 Grt ve üzeri,
Türk Uluslararası Gemi Sicili için 50 Grt ve üzeri,
olması şartı aranır.
Her iki sicil için 18 Grt’nin altındaki deniz araçlarının tescili ihtiyaridir.

Mali Hükümler

Madde 9- Deniz araçlarından; Milli Gemi Siciline tescil edilenleri 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, Türk Uluslar arası Gemi Siciline tescil edilenleri ise 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununda düzenlenen mali hükümlere tabidirler.

Uygulanacak Hükümler

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) Madde 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 29/5/1959 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 21/12/1999 tarih ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 31/12/1956 tarihli ve 8520 sayılı Gemi Sicil Nizamnamesi, 13/3/1957 tarihli ve 8807 sayılı Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname ve 23/6/2000 tarihli Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) “Madde 11- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğü girer”

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(Ek: 29.07.2002/01166 S.M.O.) Ek Madde 1- Türkiye dışında bulunan bir deniz aracı Türk bayrağını çekme hakkını elde etmiş olursa, Deniz Aracı Tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi verilir.

Deniz aracı malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından, örnekleri Ek-3 ve Ek-4’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.

29/5/1959 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Türk bayrağı çekme hakkını elde eden deniz araçları için ise, örneği Ek-5’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.”

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNERGE

Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile bunların usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar ve bu yatlara Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak sağlık işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğine, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28 inci maddesi ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşullan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yurda Giriş işlemleri
Madde 4.. Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
Yat Kayıt (Transit Log) Belgesi
Madde 5. Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
Yurt dışından tüm yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
Yat Kayıt (transit log) Belgesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
Vize İşlemleri
Madde 6. Yurt dışından gelerek Türk limanlannda yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
Sağlık Resmi İşlemleri
Madde 7. Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
a) 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
b) Türk limanları arsında sefer yapan 50 net ton üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
c) Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
Denetim
Madde 8. Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen ve Türk limanları arasında sefer yapan tüm yatlara sağlık denetimi yapma hakkı her zaman saklıdır.
Ölüm ve Bulaşıcı Hastalıklar
Madde 9. Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Yurt Dışı Çıkış işlemleri
Madde 10. Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur.Patenta talep eden yatlara ise Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince patenta düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 11. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.
Cezai İşlemler
Madde 12. Bu Yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

Liman kıyı tesisi yapım izni

Resmi Gazete Tarihi: 15.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27170
KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları kapsar.
(2) Bu Tebliğ, gemi inşa sanayii ve gemi söküm tesisleri ile askerî tesisleri kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren raporu,
b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,
c) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,
ç) Kıyı tesisi: Kıyı Kanunu kapsamında uygulama imar planı kararı ile yapılabilen liman, iskele, balıkçı barınağı gibi tesisleri,
d) Köprüüstü simülatörü: Deneysel veya teorik olarak elde edilmiş bir takım denklemlerden yola çıkarak, matematiksel gemi modellerinin statik ve dinamik durumunun, planlanan bir kıyı yapısıyla ve diğer çevresel parametreler ile ilişkili olarak olası gelişiminin görsel destekli benzetimini sağlayan, en az 225° lik yatay ve 30° lik düşey bir görüş açısı içine giren objeleri, gece ve gündüz koşullarını, çalışılan coğrafi alanla ilişkili olarak gemi radarı ve elektronik harita görüntüsünü, gemi köprüüstü ve haberleşme aygıtlarını fiziki gerçekliklerine ve gerçek zaman ölçeğine uygun olarak temsil edebilen sistemi,
e) Modelleme raporu: Yapımı planlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinoğrafik ve topoğrafik koşulların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp/ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu,
f) Yatırımcı: Kıyı tesislerini inşa etmek amacıyla teklif imâr planı hazırlayan veya hazırlattıran kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri,
g) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İdare tarafından modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda yetki verilen kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teklif Dosyası, Modelleme ve Fizibilite Raporlarının Niteliği ile
Rapor Hazırlayacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi
Teklif dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 5 – (1) Teklif imar planı/planları ile birlikte İdareye;
a) Plan açıklama raporu,
b) Teklif imar planında yer alan kıyı tesisi ile çevresine ilişkin, imar planı onaylı mevcut, imar planı onaylı ancak mevcut olmayan ve imar planı bulunmayan ancak mevcut olan kıyı tesislerinin işlenmiş olduğu 1/5000 ölçekli pafta,
c) Fizibilite raporu
ç) Modelleme raporu
sunulur.
(2) Fizibilite raporu, imar planı onaylı kıyı tesisinde yapılacak ilâve, revizyon, değişiklik vb. gibi teklif planlar ile halihazırda mevcut olan kıyı tesislerine yönelik teklif imar planları için istenmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plan açıklama raporu yeterli kabul edilecek olup İdare tarafından istenilmesi durumunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na sunulan veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(3) Modelleme raporu, teklif imar planında yer alan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar planı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının İdarece değerlendirilmesi halinde istenir. Modelleme raporunda kullanılmak üzere yatırımcı tarafından Ek-1’de yer alan Modelleme Raporu İlave Bilgi Formunun ilgili liman başkanlığı’na onaylatıldıktan sonra yetkilendirilmiş kuruluşa verilmesi zorunludur.
(4) Kıyı tesisleri dışındaki kullanım vasıflarını içeren teklif imar planlarında bu maddenin b, c ve ç bentleri aranmaz.
Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kuruluşlarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur.
a) Üniversitelerin mühendislik, güverte, gemi makineleri, deniz ulaştırma ve işletme, gemi inşaatı, deniz teknolojisi bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim görerek mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış olan bir rapor koordinatörünü raporun hazırlanması, incelenmesi veya denetimi için imza yetkisine sahip olarak sürekli olarak istihdam etmeleri,
b) Üniversitelerin mühendislik, işletme, ekonomi, maliye, iktisat, ekonometri, matematik, istatistik bölümleri lisans programları mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış bir personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,
c) Simülatördeki manevra deneylerinde, en az uzakyol kaptanı veya kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip bir uygulamacı personeli görevlendirmeleri ve hazırlayacakları deney raporunda imzasının bulunmasını sağlamaları,
ç) Kurum veya kuruluşların denizcilik, mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularında faaliyet gösterdiklerini Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü ile belgelendirmeleri,
d) Üniversite başvurularında bünyesinde denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, enstitü veya bölümlerin bulunması şartı aranır,
e) Köprüüstü simülatörüne sahip olmaları veya köprüüstü simülatörüne sahip kurum veya kuruluşlar ile bu tebliğin kapsamındaki konularda çalışabileceklerini belgeleyen geçerli bir kullanım protokolü veya işbirliği sözleşmesi yapmış olmaları,
f) Bu Tebliğ kapsamındaki modelleme veya fizibilite raporu hazırlama hizmetine ilişkin taahhütleri dışında, yapımı planlanan kıyı tesisinin yatırımcısı ile herhangi bir menfaat veya ortaklık ilişkisi içinde olmamaları,
g) Hazırlanacak raporlara ilişkin olarak, İdareye gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi vermeleri.
(2) Kamu tüzel kişiliğini haiz yatırımcı kuruluşlar, 1 inci fıkrada belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla, kendi tesislerine ait raporları hazırlayıp İdareye sunabilirler.
Yeterlik başvurusu
MADDE 7 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar bir dilekçe ile İdareye başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir.
a) Üniversite başvuruları dışındaki kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri başvurularında bu Tebliğ kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesi,
b) Özel hukuk tüzel kişilikleri temsile yetkili kişilerin imza sirküleri/imza beyanı ve yetki belgesi, Kamu kurumlarında ise temsile yetkili kişi için, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,
c) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili hizmet belgesi, imza sirküleri ve sigortalı işe giriş belgeleri, (emekli olmuş personel için sosyal güvenlik destek primi belgeleri, ortak ise ortaklıkla ilgili belgeler)
ç) 6 ncı maddenin (c) bendi kapsamındaki personelin diploma ve yeterlik belgesi örneği, imza sirküleri, kuruluşla olan hizmet sözleşmesi,
d) Kullanılacak köprüüstü simülatörüne ait ayrıntılı teknik bilgileri içeren dosya ve simülatörün sahiplik belgesi veya kullanım protokolü yahut işbirliği sözleşmesi,
e) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi (Ek-2).
Yetkilendirme ve yetkilendirilenlerin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları, İdarece 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartlar ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilen kuruluşlar modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda İdare tarafından yetkilendirilir.
(2) Yetkilendirilen kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hazırlayacakları modelleme ve fizibilite raporlarını bu Tebliğ’de tarif edilen usul ve esaslara uygun olarak kaynakları gösterilmiş verilere ve genel kabul görmüş bilimsel metotlara dayalı olarak hazırlamak,
b) Tarafsızlık ve gizlilik taahhüdüne uygun davranmak,
c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde İdarenin incelemesine sunmak,
ç) Yeterlik başvurusu aşamasında sundukları ve 7 nci maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde İdare’ye bildirmek,
d) İdarece yapılan denetlemelerde, görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.
(3) Yeterlik koşullarını kaybettikleri veya verilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen kuruluşların yetkileri İdarece iptal edilir.
Fizibilite raporlarının içeriği
MADDE 9– (1) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak fizibilite raporları aşağıdaki bilgi ve analizleri içermelidir.
a) Proje ile ilgili genel bilgiler:
1) Projenin yeri.
2) Projenin tanımı, amacı ve hizmet sağlayacağı alanlar.
3) Komşu tesisler (mevcut tesisler, imar planı onaylanmış potansiyel komşu tesisler).
4) Projenin genel özellikleri ve kapasite seçimi.
b) Proje sahasının tanıtılması:
1) Coğrafî konumu.
2) Topoğrafik ve batimetrik durumu.
3) Genel jeoloji ve deprem durumu.
4) Meteorolojik özellikleri ve iklim durumu.
5) Tesisin ulaşım ağına (karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer deniz yolları) irtibatı.
6) Arazi mülkiyeti ve araziden yararlanma durumu.
c) Bölgedeki ulusal ve uluslararası deniz ticareti:
1) Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler.
2) Piyasa beklentileri.
3) İstihdam durumu.
4) Liman hinterlandının genel yapısı.
5) Bölgedeki yük (yolcu veya yat sayısı) dağılımı.
6) Bölgedeki mevcut yük (yolcu veya yat) trafiği.
7) Bölgenin gelecekteki yükleme boşaltma (yolcu veya yat sayısı) talep tahmini.
8) Bölgedeki yat turizmi ve yat limanları.
ç) Planlanan kıyı tesisinin özellikleri:
1) Deniz yapılarının tasarımı, liman konfigürasyonunun uygunluğu (rıhtım, iskele ve mendireklerin tasarımı, saha kullanımının verimliliği).
2) Kara tesislerinin tasarımı (iskele/rıhtım üzerindeki yolların transfer için yeterliliği).
3) Alt–üst yapı özellikleri.
4) Planlanan liman elleçleme, transfer ve istifleme ekipmanları.
5) Ekipmanların kapasite ve özellikleri.
6) Gümrükleme, dokümantasyon ve yük bilgileri.
7) Yük elleçleme ve depolama teknolojileri.
8) Açık-kapalı depolama imkânları.
9) Enerji planlaması.
10) Bakım imkânları.
11) Kıyı tesisinin değişik gemi tipine göre derinlik (draft) konfigürasyonu.
d) Yatırımın maliyeti:
1) Genel kabuller.
2) Yatırım planı ve iş takvimi.
3) Yatırım giderleri.
e) Sonuç ve öneriler, yönetici özeti.
(2) Fizibilite raporunun (c) ve (ç) bölümünde istenen bilgiler, araştırma ve inceleme konuları; kıyı tesisinin tipine, kullanım amacına, yanaşacak gemiye ve elleçlenecek yük cinsine göre değişiklik gösterebilir.
Simülatör destekli modelleme raporlarının içeriği
MADDE 10 – (1) Modelleme raporlarında jenerik alan ve ilgili liman çevresi deniz trafiğinin eş zamanlı simülasyonu yapılarak tam donanımlı köprüüstü simülatöründe risk analizi uygulamalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Elde edilen simülatör analiz çıktılarına, söz konusu su alanındaki kıyıdan ve varsa deniz trafiğinden kaynaklanan gemi manevra zorluklarının, nümerik analiz metotları uygulamak suretiyle somut olarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.
(2) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak modelleme raporlarında aşağıdaki konulardaki bilgi ve analizler yer almalıdır.
a) Jenerik liman alanının yapılandırılmasına ait bilgiler ve alana ait portolon,
b) Manevra için kullanılan gemilerin statik özelliklerini gösteren çizelgeler (tip ve tonaj, su çekimi, serbest borda, dönme dairesi, makine gücü-hız ilişkisini gösteren çizelgeler)
c) Matematiksel model değişkenlerinin izlenebilmesine ilişkin kayıtlar, (uygulanan dümen açıları, pruva dönme oranı, hız ve rota bilgisi, mevki bilgisi, makine kumandaları, kullanılan römorkörlere ve bağlama özelliklerine ilişkin bilgiler ve izler)
ç) Eş zamanlı simülasyona ait bilgiler,
d) Uygulanan nümerik analiz metotlarına ilişkin bilgiler ve simülatör uygulamalarına dayalı nümerik risk analizi çıktıları,
e) Risk analizi çıktılarına çevre ve trafik değerlerine dayalı risk değerlendirme modellemesi,
f) Risk değerlendirmesi ve sonuçları,
g) Kıyı alanında birden fazla kıyı tesisi/iskele yapımı planlanıyorsa veya komşu tesis/tesisler mevcut ise, tesislere yanaşabilecek maksimum gemi boyutları göz önünde bulundurularak, emniyetli gemi manevrası bakımından tesisler arasında öngörülen minimum mesafe.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, İnceleme ve Görüş
Kıyı tesisinin kullanım amacına göre planlanması, yerleşim planı
MADDE 11 – (1) Yapımı planlanan kıyı tesisi, rıhtım veya iskele bölümlerinin tahmil/tahliye edilecek yük cinsine, yükün tehlikeli olup olmadığına veya diğer kullanım amacına yönelik olarak imar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre gerekiyorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, acil serbest bırakma kaplini, yangın/ürün boru hatları gibi yardımcı tesisat/teçhizatı, imar planı teklifinden ayrı olarak hazırlanan yerleşim planı ile alt yapı oluşturulmalıdır. Bu planlama ile kıyı tesisinin gelecek yıllara yönelik rezerv kullanım amaçları veya projeksiyonu da öngörülmelidir.
İnceleme ve tespit komisyonu
MADDE 12 – (1) İmar planı onay kurumunca, yukarıdaki bilgi ve belgeleri içeren teklif dosyası ile birlikte İdare’ye intikal ettirilen 1/1000 ölçekli imar plan teklifine ilişkin olarak mahallinde inceleme ve tespitler yapacak olan İTDK, İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur. İTDK ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.
(2) İTDK, teklif dosyasında belirtilen bilgi ve belgeler ile İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme ve tespit yapar.
(3) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise merkez teşkilatı uzmanlarınca İdare’ye intikal ettirilir.
(4) İmar planı onaylatmaya talip yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile planlanan tesise ait yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.
Talebin değerlendirilmesi ve görüş verilmesi
MADDE 13 – (1) İdare tarafından teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerle birlikte İTDK raporu dikkate alınarak nihaî değerlendirme yapılır ve değerlendirme sonucu teklif imar planını sunan kuruma bildirilir.
(2) İmar planı onaylı mevcut olan/olmayan kıyı tesislerinin kullanım amacı değişikliğini içeren plan teklifleri için İdare, mahallinde incelemeye gerek duymadan da görüş verebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 14 – (1) 9/8/2007 tarihli ve 26608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.